Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Vice - vallan oikeat kasvot

Vice 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kan­sainvä­li­sen po­li­tii­kan kentäl­le mah­tuu ai­na muu­ta­ma to­del­li­nen per­so­na non gra­ta.

Kan­sainvä­li­sen po­li­tii­kan kentäl­le mah­tuu ai­na muu­ta­ma to­del­li­nen per­so­na non gra­ta. Me­dian nos­taes­sa taus­ta­vai­kut­ta­jia esiin, re­pub­li­kaa­nien ri­veissä näitä epä­toi­vot­tu­ja mul­ke­roi­ta on tun­ne­tus­ti ol­lut hel­poim­min ha­vait­ta­vis­sa. Vii­me vuo­si­kym­me­ninä eräs ni­mi on täyttä­nyt nämä vaa­ti­muk­set toi­sia pa­rem­min.
Dick Che­neyn ura yh­dys­val­ta­lai­sen po­li­tii­kan tär­keim­missä huo­neis­sa al­koi Do­nald Rums­fel­din hen­kilö­koh­tai­se­na juok­su­poi­ka­na. Mo­nien ka­ma­rien kaut­ta Che­neystä kas­voi var­si­nai­nen ame­rik­ka­lai­sen po­li­tii­kan ta­ka­pi­ru, jon­ka nä­kymätön kä­denjäl­ki pai­nau­tuu synkkänä mo­nen his­to­rial­li­sen ta­pah­tu­man yh­tey­teen.
Vi­ce ku­vaa to­del­li­sen val­lan hal­ti­jaa ko­ko tämän uran ajan. Jämäkäs­ti ra­ken­net­tu elämä­ker­ta ot­taa tark­kai­le­van, mut­ta var­sin asen­teel­li­sen näkö­kul­man. San­ka­ri­ta­ri­naa ei ra­ken­nu. Che­ney to­sin tun­tuu naut­ti­van niin ase­mas­taan kuin mai­nees­taan.
T­he Big Short -oh­jaa­ja Adam Mc­Kay jat­kaa kan­taaot­ta­van yh­teis­kun­nal­li­sen puo­li­fik­tion pa­ris­sa an­taen kieh­to­van ku­van ame­rik­ka­lai­sen val­ta­pe­lin taus­toil­ta. Hen­kilö­ku­vaa ava­taan epä­po­liit­tis­ten nuo­ruu­den­ta­kau­mien kaut­ta. Ote on ame­rik­ka­lai­seen ta­paan laa­du­kas ja mas­sii­vi­nen, an­toi­sal­la koo­mi­sel­la twis­tillä.
Kah­dek­san Os­car-pal­kin­toeh­dok­kuut­ta kaa­pan­nut Vi­ce — val­lan oi­keat kas­vot nähdään poh­joi­sis­sa elo­ku­va­teat­te­reis­sa tam­mi­kuus­ta 2019 al­kaen. (VA)
20/02/2019

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy