Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Once Upon a Time in Mexico

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 107172EAN: 5050582206944

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bert Rod­ri­gue­zin kol­mas El Ma­riac­hi-e­lo­ku­va.

Ro­bert Rod­ri­gue­zin kol­mas El Ma­riac­hi-e­lo­ku­va. Simp­pe­li, suo­ra­vii­vai­nen ta­ri­na mut­ta en­si­luok­kai­nen kas­ti: John­ny Depp, An­to­nio Ban­de­ras, Sal­ma Hayek, Wil­lem Da­foe ja Mic­key Rour­ke. Viih­dyttävä elo­ku­va, jo­ta ei kan­na­ta yrittää ot­taa va­ka­vas­ti.
HD:nä ku­vat­tu ja jäl­ki on­kin erittäin kor­kea­ta­sois­ta kaut­taal­taan. Ku­van tark­kuus on koh­dil­laan niin ka­pa­kan pi­mey­dessä kuin au­rin­gon paah­tees­sa, vä­ri­tois­to moit­tee­ton­ta ja ku­vaus lu­kui­si­ne zoo­mauk­si­neen to­del­la liik­ku­vaa. Vaa­ti­mat­to­mal­la ai­ka­tau­lul­la ja bud­je­til­la on saa­tu ai­kaan näyttävää jäl­keä, mut­ta te­le­vi­sio­mai­nen 1.78 –­laa­ja­ku­va­suh­de sekä tiu­kat ra­jauk­set ku­vas­sa yh­dessä High De­fi­ni­tion –­tek­nii­kan kans­sa an­ta­vat elo­ku­val­le hie­man vi­deo­mai­sen il­meen. Ää­ni­rai­ta on sel­keä, ti­la­va, te­ho­kas ja ilah­dut­ta­van mu­si­kaa­li­nen. Ekst­rois­sa jo yk­sinään vii­den täh­den ar­voi­nen oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, jon­ka alus­sa Rod­ri­guez ei tur­haan va­roit­te­le että asiaa tu­lee vielä pal­jon – mies on ol­lut pik­ku­po­jan in­nol­la mu­ka­na elo­ku­van jo­kai­ses­sa kään­teessä ja sen kyllä ha­vait­see. Lisäk­si le­vyltä löy­tyy hyvä do­ku­ment­ti to­teu­tuk­ses­sa käy­te­tyistä ki­kois­ta (9 min.), vielä kiin­nos­ta­vam­pi do­ku­ment­ti Rod­ri­gue­zin ko­tis­tu­dios­ta (11 min.), oh­jaa­ja pu­huu yleisöl­le –­koos­te elo­ku­vien te­ke­mi­sestä ja eten­kin HD:stä (13 min), jä­sen­tymätön do­ku­ment­ti mm. hah­mois­ta ja tri­lo­gian tiestä (18 min.), te­hos­teis­ta (19 min.), pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia oh­jaa­jan kom­men­tein (7 min.) ja kak­si ana­mor­fis­ta trai­le­ria DD5.1-ää­nin, sekä tri­lo­gian kah­den en­simmäi­sen osan trai­le­rit. Tähän ar­se­naa­liin voi ol­la jo to­del­la tyy­tyväi­nen. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy