Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Once Upon a Time in Mexico

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 107172EAN: 5050582206944

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bert Rod­ri­gue­zin kol­mas El Ma­riac­hi-e­lo­ku­va.

Ro­bert Rod­ri­gue­zin kol­mas El Ma­riac­hi-e­lo­ku­va. Simp­pe­li, suo­ra­vii­vai­nen ta­ri­na mut­ta en­si­luok­kai­nen kas­ti: John­ny Depp, An­to­nio Ban­de­ras, Sal­ma Hayek, Wil­lem Da­foe ja Mic­key Rour­ke. Viih­dyttävä elo­ku­va, jo­ta ei kan­na­ta yrittää ot­taa va­ka­vas­ti.
HD:nä ku­vat­tu ja jäl­ki on­kin erittäin kor­kea­ta­sois­ta kaut­taal­taan. Ku­van tark­kuus on koh­dil­laan niin ka­pa­kan pi­mey­dessä kuin au­rin­gon paah­tees­sa, vä­ri­tois­to moit­tee­ton­ta ja ku­vaus lu­kui­si­ne zoo­mauk­si­neen to­del­la liik­ku­vaa. Vaa­ti­mat­to­mal­la ai­ka­tau­lul­la ja bud­je­til­la on saa­tu ai­kaan näyttävää jäl­keä, mut­ta te­le­vi­sio­mai­nen 1.78 –­laa­ja­ku­va­suh­de sekä tiu­kat ra­jauk­set ku­vas­sa yh­dessä High De­fi­ni­tion –­tek­nii­kan kans­sa an­ta­vat elo­ku­val­le hie­man vi­deo­mai­sen il­meen. Ää­ni­rai­ta on sel­keä, ti­la­va, te­ho­kas ja ilah­dut­ta­van mu­si­kaa­li­nen. Ekst­rois­sa jo yk­sinään vii­den täh­den ar­voi­nen oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, jon­ka alus­sa Rod­ri­guez ei tur­haan va­roit­te­le että asiaa tu­lee vielä pal­jon – mies on ol­lut pik­ku­po­jan in­nol­la mu­ka­na elo­ku­van jo­kai­ses­sa kään­teessä ja sen kyllä ha­vait­see. Lisäk­si le­vyltä löy­tyy hyvä do­ku­ment­ti to­teu­tuk­ses­sa käy­te­tyistä ki­kois­ta (9 min.), vielä kiin­nos­ta­vam­pi do­ku­ment­ti Rod­ri­gue­zin ko­tis­tu­dios­ta (11 min.), oh­jaa­ja pu­huu yleisöl­le –­koos­te elo­ku­vien te­ke­mi­sestä ja eten­kin HD:stä (13 min), jä­sen­tymätön do­ku­ment­ti mm. hah­mois­ta ja tri­lo­gian tiestä (18 min.), te­hos­teis­ta (19 min.), pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia oh­jaa­jan kom­men­tein (7 min.) ja kak­si ana­mor­fis­ta trai­le­ria DD5.1-ää­nin, sekä tri­lo­gian kah­den en­simmäi­sen osan trai­le­rit. Tähän ar­se­naa­liin voi ol­la jo to­del­la tyy­tyväi­nen. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy