Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hobitti – Smaugin autioittama maa

The Hobbit: The Desolation of Smaug 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 161 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044379761

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Täy­ty­nee odot­taa tu­le­vaa pi­den­net­tyä ver­sio­ta, en­nen kuin is­ken tämän täy­sin maan ra­koon.

Täy­ty­nee odot­taa tu­le­vaa pi­den­net­tyä ver­sio­ta, en­nen kuin is­ken tämän täy­sin maan ra­koon. Jo Ho­bi­tin en­simmäi­nen osa hyö­tyi ih­meen pal­jon muu­ta­mas­ta ylimääräi­sestä mi­nuu­tis­ta, jot­ka toi­vat hie­man hengäh­dy­sai­kaa mah­dot­to­man paah­ta­mi­sen vä­liin. Toi­sin sa­noen toi­vot­ta­vas­ti saam­me lisää kes­kus­te­lua toi­min­nan si­jaan. Ho­bi­tin toi­sen osan pe­rus­teel­la voin sa­noa myös sen, että lisä­mi­nuu­tit vä­hentävät ro­man­tii­kan osuut­ta ko­ko­nai­suu­des­sa ai­na­kin suh­teel­li­ses­ti.
Tol­kie­nin ta­val­le kä­si­tellä nai­sia pök­kelömäi­ses­ti nau­ret­tiin ai­koi­naan pal­jon­kin. Syynä oli ka­to­li­lai­nen ko­ti­kas­va­tus, mut­ta myös se, että hän kir­joit­ti ta­ri­nan­sa alun pe­rin omil­le lap­sil­leen. Näil­le on van­hem­pien su­ku­puo­liai­hei­nen ta­ri­noin­ti edel­leen liial­lis­ta in­for­maa­tio­ta. Sor­mus­ten her­ran elo­ku­va­ver­siois­sa oh­jaa­ja Pe­ter Jack­son osa­si koh­da­ta tämän vi­vah­teen asial­li­ses­ti. Ho­bit­ti 2 puo­les­taan yl­tyy suo­ra­nai­siin ime­lyyk­siin, kun mu­kaan on pitä­nyt ympätä vas­ten­mie­li­nen nais­puo­li­nen metsä­hal­ti­ja Tau­riel (E­van­ge­li­ne Lil­ly). On­nek­se­ni en kat­so­nut kos­kaan Lost-sar­jaa, jos­sa hän esiin­tyi.
Ky­se on to­ki Fran Wlas­hin ja Phi­lip­pa Boyen­sin lap­sel­li­sis­ta, on­nek­si tältä osin epä­ta­sai­sis­ta kir­jai­luis­ta, mut­ta pai­noar­voa on myös näyt­te­lijän am­mat­ti­tai­dol­la. Aiem­min näh­dyt, Ca­te Blanc­hett (Ga­lad­riel) ja Sor­mus­ten her­ras­sa kun­nos­tau­tu­nut Mi­ran­da Ot­to (Eowyn), te­kivät ai­van eri­ta­son suo­ri­tuk­set.
Näyt­te­lijöi­den vä­li­nen epä­ta­sa­pai­no on Ho­bit­ti-sar­jan suu­rin epä­koh­ta. Eläväis­ten ja ih­meen hy­vin pro­fi­loi­tu­van kää­pio­tu­si­nan vas­ta­pai­nok­si jou­kon tär­kein hah­mo, Tho­rin, jää Ric­hard Ar­mi­ta­gen per­soo­nat­to­muu­den ta­kia suu­rim­mak­si epäon­nis­tu­mi­sek­si. Hä­nen pitäi­si sentään ol­la tur­mel­tu­van sie­lun sym­bo­li eikä mikään puupök­kelö. Mar­tin Free­man on ta­pan­sa mu­kaan eri­no­mai­nen Bil­bo, mut­ta hän jää jo­ten­kin kat­vee­seen tässä osas­sa. Tol­kie­nin tri­lo­gias­sa ja de­byy­tissä le­gen­da­mai­sia piir­teitä saa­nut Ba­lin (Ken Stott) puo­les­taan vas­taa me­huk­kaim­mis­ta hen­kilö­ku­vauk­sis­ta.
En­simmäi­set puo­li­tois­ta tun­tia tun­tu­vat pet­ty­myk­sen sä­vyi­siltä, mut­ta lo­pus­sa pa­ran­ne­taan selväs­ti. Kir­jan tär­keimmät si­vu­koh­tauk­set me­nevät keh­non­puo­lei­ses­ti. Beor­nin kar­hu­hah­mo si­vuu­te­taan kuin ohi­men­nen. On ymmär­rettävää, että kir­jan jän­nittä­vim­piin koh­tauk­siin kuu­lu­va Synk­metsän hämähäk­kien hyökkäys on ai­ka­mois­ta toi­min­nal­lis­ta pak­ko­pul­laa. Hämähäk­kejä on jo näh­ty niin pal­jon aiem­min.
Sitä vas­toin vaa­ti­vin osa eli Smau­gin rie­hu­mi­nen to­teu­te­taan eri­no­mai­ses­ti. Myös Gan­dal­fin ka­toa­mi­nen Dol Gul­du­rin noi­ta­ku­nin­kaan pa­keil­le nos­taa ko­ko­nai­suut­ta pal­jon­kin. Se on myös täy­sin hyväk­syttävä lisäys ro­maa­niin, sillä Tol­kie­nin myö­hem­missä teks­teissä sel­vi­tet­tiin ai­ka pal­jon mitä etelämpänä ta­pah­tui, vaik­ka al­ku­peräi­sessä ro­maa­nis­sa sii­hen vain vii­tat­tiin. Nälkä ei siis läh­te­nyt, vaan ruo­ka­ha­lu kas­vaa. On hy­vin mie­len­kiin­tois­ta odot­taa ajan­koh­taa, jol­loin Ho­bit­ti-t­ri­lo­gian voi jos­kus ar­vioi­da ko­ko­nai­suu­te­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita tuntuvat hieman rutiininomaisilta. Kuvan ihastelua vähentää loppujen lopuksi aika tökerösti toteutettujen tietokoneanimointien erottuminen oikeasta näyttämötaiteilusta. Kahdella levyllä. Ekstroihin on tallennettu 170 min. dokumentit, kuuden minuutin musiikkivideo, kaksi traileria, kolme erikoistraileria ja tiiseri. (PS)
09/04/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy