Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Grace of Monaco

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 5706140574917

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­tu­mai­sen kau­nis ku­vaus Gra­ce Kel­lystä Mo­na­kon ruh­ti­nas­kun­nan koh­ta­lon var­ti­ja­na.

Sa­tu­mai­sen kau­nis ku­vaus Gra­ce Kel­lystä Mo­na­kon ruh­ti­nas­kun­nan koh­ta­lon var­ti­ja­na. Elämän­ker­ran viit­taa vält­te­levä elo­ku­va loih­tii kol­mi­ta­hoi­sen jän­ni­tysnäy­telmän, jos­sa ruh­ti­nas Rai­nie­rin ja Gra­cen avio­liit­to, Gra­cen ase­ma Mo­na­cos­sa ja Mo­na­con paik­ka maail­man kar­tal­la ovat kaik­ki vaa­ka­lau­dal­la ja paik­kaan­sa ha­ke­mas­sa. Ker­ron­ta ei py­ri tiuk­kaan do­ku­men­taa­ri­mai­suu­teen, vaan tai­tei­lee ka­saan mo­der­nil­ta sa­dul­ta mais­tu­van ai­kuis­ten prin­ses­sa­ta­ri­nan.
Maail­mal­la lä­hes yk­si­no­maan yl­tiö­ne­ga­tii­vi­sia ar­vos­te­lui­ta kerän­nyt elo­ku­va ei saa­nut myöskään Mo­na­con pa­lat­sin hyväk­syntää. Kaik­ki kol­me Kel­lyn las­ta sa­nou­tui­vat ir­ti elo­ku­van äi­distään esittämästä ku­vas­ta jo en­nen en­si-il­taa, eikä elo­ku­van his­to­rian­ku­va­kaan pidä asian­tun­ti­joi­den mu­kaan täy­sin vettä. Elo­ku­va­his­to­riaan eri­kois­tu­neen pro­fes­so­ri Me­lwyn Sto­ke­sin mu­kaan elo­ku­van esittämät ta­pah­tu­mat ovat pääo­sin to­del­li­sia, mut­ta nii­den ajoi­tuk­ses­sa ja pai­noar­vois­sa on otet­tu elo­ku­val­li­sia va­pauk­sia. Näin eri­tyi­ses­ti elo­ku­van lop­pu­hui­pen­nuk­ses­sa, jo­ka vaih­taa ko­kous­huo­ne­po­li­ti­koin­nin suu­rie­lei­seen dip­lo­ma­tiaan.
Ni­mi­roo­lin tul­kit­se­va Ni­co­le Kid­man tuo Kel­lyn ihas­tut­ta­van päättäväi­ses­ti, mut­ta sa­maan ai­kaan ke­peäas­ke­li­sen ele­gan­tis­ti ja jo­pa vähäe­lei­ses­ti esiin. Kieh­to­va hen­kilö­ku­va ei ehkä nou­da­ta vi­ral­lis­ta elämän­ker­taa us­kol­li­ses­ti, mut­ta ei myöskään liioin syyl­lis­ty tab­loi­di­leh­timäi­seen re­pos­te­luun. Kid­man on­nis­tuu luo­maan us­kot­ta­van per­soo­nan Kel­lyn elo­ku­va­hah­mo­jen taak­se, ja sel­viy­tyy puh­tain pa­pe­rein myös haas­ta­van so­ke­rik­sek­si muut­tu­vas­ta fi­naa­lis­ta.
Ko­ko­nai­suu­te­na elo­ku­va tar­joi­lee viih­dyttävän se­koi­tuk­sen sa­tu­jen tai­kapö­lyä ja kir­peäm­min pu­re­vaa toi­selämää — oli­pa sit­ten ky­se avio­lii­ton tai maail­man­po­li­tii­kan ku­lis­seis­ta. Ta­ri­na on to­sielämän sa­tua puh­taim­mil­laan, ja sii­hen ni­vou­tu­va jän­ni­tys­mo­ment­ti Rans­kan ja Mo­na­con vä­li­sestä kä­denväännöstä tuo mu­ka­vas­ti vä­ke­vyyttä ker­ron­taan. Lop­pu­tu­los on yllättävä ja lu­moa­va elo­ku­va, jo­ka mais­tuu sa­tu­kir­jas­ta lue­tul­ta, mut­ta tällä ker­taa tämä­kin nyans­si toi­mii vain ker­ron­taa avus­taen. Jos elo­ku­val­li­set va­pau­det sal­li­taan on elo­ku­van osak­seen saa­ma lo­ka täy­sin tur­haa.

Kuva, ääni & ekstrat

Ajattomaksi patinoitu kuva näyttää pehmeydestään huolimatta lumoavan kauniilta. Viitseliäästi lavastettu Monacon hovin loisto välittyy uskottavasti ja tuhkimosadun mittapuita maukkaasti tavoitellen. Tarkasti artikuloitu ääniraita elää tapahtumissa hyvin mukana. Ekstraton. (IJ)
30/09/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy