Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

I Am Legend

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205928EAN: 7321946176356

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Suu­rin piir­tein sa­maan ai­kaan, kun tämä Blu-­Ray -­ver­sio il­mes­tyi, il­moi­tet­tiin sci­fin vil­li­mie­hen Ric­hard Mat­he­so­nin ro­maa­nin Olen le­gen­da voit­ta­neen Täh­ti­vael­ta­ja-­pal­kin­non par­haas­ta vuon­na 2007 suo­mek­si il­mes­ty­neestä sci­fi-­kir­jas­ta.

Suu­rin piir­tein sa­maan ai­kaan, kun tämä Blu-Ray -ver­sio il­mes­tyi, il­moi­tet­tiin sci­fin vil­li­mie­hen Ric­hard Mat­he­so­nin ro­maa­nin Olen le­gen­da (1954) voit­ta­neen Täh­ti­vael­ta­ja-pal­kin­non par­haas­ta vuon­na 2007 suo­mek­si il­mes­ty­neestä sci­fi-kir­jas­ta. Oli­kin jo ai­ka suo­men­taa klas­sik­ko, jon­ka pai­noar­vo on kas­va­nut sitä mu­kaan kun se on vai­kut­ta­nut mo­neen muu­hun seu­raa­jaan­sa.
Hyvän klas­sik­koe­lo­ku­van uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­nit jou­tu­vat mil­tei poik­keuk­set­ta mah­dot­to­man eteen. Mut­ta kun tehdään huo­no klas­sik­ko uu­sik­si, mah­dol­li­suuk­sia on pal­jon enemmän.
Mil­lai­nen sel­lai­nen hyvä huo­no elo­ku­va on? Yk­si par­hais­ta esi­mer­keistä on vi­ruk­sen tu­ho­mas­ta maail­mas­ta ker­to­va Ome­ga Man (1972), jo­ka kaa­tui huo­nos­ti mei­kat­tui­hin mu­tant­tei­hin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tui juu­ri ky­sei­seen Mat­he­so­nin ro­maa­niin, jo­ka on nyt teh­ty uu­sik­si oi­keal­la ni­mellään.
Hämmäs­tys oli mel­koi­nen, sillä I Am Le­gend on tyy­li­ta­jui­nen, jän­nittävä ja näyttävä, mo­der­ni scien­ce fic­tion –e­lo­ku­va.
Se on osan­nut ot­taa so­pi­vas­ti vai­kut­tei­ta Ro­me­ron zom­bie-t­ri­lo­gias­ta ja L.Q. Jo­ne­sin A Boy and His Dog –­kult­ti­fan­ta­sias­ta, mut­ta tar­joaa myös omaa ku­vas­toaan in­hi­mil­li­syy­den pe­rus­tas­ta, us­kon­nos­ta ja si­vii­li­saa­tion on­gel­mis­ta.
Pääo­san Will Smith te­kee hen­kevän ja em­paat­ti­sen roo­lin, kun ta­ri­nan aiem­pien ver­sioi­den pää­hen­kilöt Charl­ton Hes­ton ja Vin­cent Pri­ce ve­tivät mas­ku­lii­nin kaa­pua yl­leen. Luul­ta­vas­ti Mat­he­so­nin kult­ti­ta­ri­na tehdään vielä uu­del­leen, sillä al­ku­peräis­ro­maa­nis­sa vii­meistä miestä jah­ta­si­vat vam­pyy­rit. Se ver­sio on vielä te­kemättä.
B­lu-ray osoit­taa vii­meistään sen, että elo­ku­vas­ta riittää mo­neen kat­se­lu­ker­taan. Tek­nis­ten seik­ko­jen lisäk­si saat­taa huo­mioi­da uu­sia puo­lia. Ro­bert Ne­vil­le ajaa Ford Mus­tan­gia siinä missä edeltäjässään, mut­ta kaik­ki­nai­nen au­to­fe­ti­sis­mi jää puo­li­tie­hen: ympä­ristöar­vot jylläävät ai­van toi­sin kuin vuon­na 1971.
Ne­vil­le osa­si aiem­min si­tee­ra­ta Woods­tock-e­lo­ku­vaa, kun nyt se on vaih­tu­nut Sh­re­kiin. Elo­ku­va­ju­lis­teet ker­to­vat "van­ho­jen klas­si­koi­den" pyö­rivän New Yor­kin teat­te­reis­sa: The Pro­du­cers ja Le­gal­ly Blon­de! Su­per­san­kae­rie­lo­ku­vat ovat eden­neet jo Bat­man ja Teräs­mies -o­saan.
En­simmäi­ses­sa lei­jo­na­koh­tauk­ses­sa vih­ja­taan, kuin­ka nor­maa­lit vais­tot ovat kuol­leet, kun per­he metsästää yh­dessä. Nor­maa­lis­ti­han naa­ras te­kee työn.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva teki kunniaa jo DVD-versiona auringonlaskuille, varjoille ja valolle. BD toistaa kaiken tarkemmin. Jopa niin tarkasti, että hauska leijonakohtaus näyttää jopa liian tarkalta: teräväpiirto saattaa olla tehostekohtauksille armoton. Ääniraita luo edelleen tilantunnelmaa tyylikkäästi, mutta kyllä TrueHD:n suurin ero on raikkaudessa ja luonnolisuudessa. Ero suorastaan hätkähdyttää. Mukana on neljä minuuttia teatterilevitystä pidempi versio onnellisine ja pitkine loppuineen. Muut lisäkohtaukset liittyvät uima-altaan virvelöintiin ja kalojen syöttelyyn. Myös leijonapariskunta nähdään kertaalleen. Teatteriin valittu versio on toki iskevämpi ja realistisempi. Ekstroihin on tallennettu 21 min. animaatiota ja 20+49 min. dokumentit kuten kahden levyn DVD-laitoksessakin.. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy