Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Siepattu

Abduction 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 272062  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Elämä on epä­rei­lua.

Elämä on epä­rei­lua. Vaik­ka Twi­light-sar­jas­ta on kak­si vii­mei­sen osan puo­li­kas­ta nä­kemättä, pelättä­vissä on, että Ja­cob Black jää mo­pen osal­le. Bel­la-tyttö sen kun lem­pii yli sa­ta­vuo­tias­ta vam­pyy­ri-E­dwar­dia, vaik­ka su­si­poi­kaa­kin oli­si tar­jol­la.
Yhtään hel­pom­min ei Tay­lor Laut­ne­ril­la me­ne to­sielämässä. En­simmäi­nen fil­mi, jo­ta hän yk­sin täh­tenä kan­taa, on pom­pan­nut Yh­dys­val­tain lip­pu­kas­soil­la. Lau­man tu­tun ja tur­val­li­sen suo­sio­pii­rin jättä­mi­nen ei näytä ole­van hu­kan­pen­nul­le help­poa.
Kai­ken lisäk­si ar­vos­te­li­jat ovat pitä­neet Edward Pat­tin­so­nin vii­meistä fil­miä Vettä ele­fan­teil­le kes­kimää­rin sa­ta pro­sent­tia pa­rem­pa­na kuin tätä Laut­ne­rin Sie­pat­tua. Las­kin elo­ku­vien saa­mat täh­timäärät toi­mi­tuk­sen kal­ku­laat­to­ril­la. Ei näitä ar­vos­te­lu­ja millään mu­tu-tun­tu­mal­la Kes­ki­poh­jan­maas­sa­kaan tehdä.
Täys­tyrmäys on har­mil­lis­ta, sillä Laut­ner on per­soo­nal­li­sen näköi­nen nuo­ri­mies. It­se asias­sa hän on niin fo­to­gee­ni­nen, että on­nis­tuu pa­rem­min va­lo- kuin elo­ku­vis­sa. Su­den piir­teet ja nuo­ruus ta­kaa­vat, että kat­seet koh­dis­tu­vat Laut­ne­riin eikä mui­hin näyt­te­lijöi­hin. Kol­le­gat jäävät täh­den var­joon sa­mal­la ta­val­la kuin jos koh­tauk­ses­sa oli­si eläi­miä tai lap­sia.
Tay­lor Laut­ner on eh­ti­nyt te­kemään Twi­ligh­tien lisäk­si kym­men­kun­ta lap­si­roo­lia, mut­ta ei ole vieläkään op­pi­nut näyt­te­lemään. Hän ujos­te­lee ka­me­raa. Ihan kuin lap­sia ja eläi­miä, Laut­ne­ria on han­ka­la oh­ja­ta. John Sing­le­ton on Sie­pa­tus­sa tyy­ty­nyt vain osoit­ta­maan hä­nel­le suun­taa. Liik­ku­mi­nen, juok­su ja par­kour Laut­ne­ril­ta ni­mittäin su­ju­vat.
On­nek­si Sing­le­to­nin oh­jauk­ses­sa täh­ti saa hyp­piä ja pomp­pia ja liik­kua ko­ko ajan. Laut­ner esittää opis­ke­li­ja­poi­ka Nat­ha­nia, jo­ka ko­ti­tehtä­vien pa­ris­sa goog­laa oman ku­van­sa ka­don­nei­den las­ten si­vus­tol­ta. Herää epäi­lys, että ne, joi­ta hän on äi­dik­seen ja isäk­seen kut­su­nut, eivät ole­kaan hä­nen oi­keat van­hem­pan­sa. Aa­vis­tus osoit­tau­tuu oi­keak­si, kun tap­pa­jat il­maan­tu­vat ul­ko-o­vel­le. Myös vi­ra­no­mai­set ovat nuo­ru­kai­sen perässä, jo­ten Nat­ha­nin on sel­vi­tettävä, mi­hin isä ja äi­ti ovat ka­don­neet, mik­si he hä­net jät­tivät, ja mik­si hä­nestä tu­li maa­li­tau­lu.
Sie­pat­tu on yh­dis­telmä tei­ni­lef­faa ja agent­ti­mys­tee­riä. Tiuk­ko­jen ta­kaa-a­jo­jen ja räjähtävän toi­min­nan suh­teen elo­ku­va on nap­pu­la­lii­gan Ja­son Bour­nea. Mut­ta Laut­ne­ria ja tyttöystävää esittävää rum­pa­li Phil Col­lin­sin tytärtä Li­lyä kat­soo mie­lik­seen. Var­sin­kin, kun vauh­ti on ko­va ja ju­nia käy­tetään Hith­cock-tyy­li­seen jän­ni­tyk­seen ja si­vu­roo­leis­sa nähdään vank­ko­ja te­kijöitä, ku­ten Si­gour­ney Wea­ver ja Alf­red Mo­li­na
Kes­kus­te­lu­koh­tauk­sis­sa, juo­nen ke­hit­te­lyssä ja tun­nel­man­luon­nis­sa oh­jaus on jäykkää ja Sie­pat­tu jää me­kaa­ni­sen kan­tik­kaak­si. Siitä Laut­ne­ria voi sentään kiittää, että hän on kon­na­roo­lil­la avan­nut Ruot­sin Mic­hael Nyq­vis­til­le tien Ame­ri­kan mark­ki­noil­le. Yh­tei­set koh­tauk­set ba­se­ball-a­ree­nal­la ovat fil­min par­hai­ta.
Seu­raa­vak­si Laut­ner nähtä­neen elo­ku­vis­sa Daa­vid ja Gol­jat (kum­pi­ko­han lie­nee?) sekä ke­hu­tun fan­ta­sia­ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­nis­sa In­car­ce­ron. Siinä roo­li­ni­mi ai­na­kin on lu­paa­va: Finn. (HB)
02/11/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy