Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Missä kuljimme kerran

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706130582953

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

K­jell Westön ar­vos­tet­tuun ro­maa­niin pe­rus­tu­va ja kir­jai­li­jan kä­si­kir­joi­tu­sa­vul­la työs­tet­ty Missä kul­jim­me ker­ran on saa­nut murs­ka­tuo­mioi­ta ja ai­na­kin le­vy­kan­nen mu­kaan myös hy­viä ar­vioi­ta.

K­jell Westön ar­vos­tet­tuun ro­maa­niin pe­rus­tu­va ja kir­jai­li­jan kä­si­kir­joi­tu­sa­vul­la työs­tet­ty Missä kul­jim­me ker­ran on saa­nut murs­ka­tuo­mioi­ta ja ai­na­kin le­vy­kan­nen mu­kaan myös hy­viä ar­vioi­ta. To­tuus löy­tyy näi­den vä­listä.
An­sio­kas­ta on se, että suo­men­kie­li­nen kat­so­ja ja lu­ki­ja saa kä­si­tyk­sen ruot­sin­kie­li­sen väestön kaik­kea muu­ta kuin ho­mo­ge­ni­ses­ta ra­ken­tees­ta. On pie­ni ylä­luok­ka, pal­jon kes­ki­luok­kaa ja pal­jon työläi­siä. To­sin tämän te­ki jo kir­ja. Mikä on elo­ku­van lisäar­vo?
Siitä oli­si kan­nat­ta­nut jul­kais­ta te­le­vi­sios­sa näh­ty pitkä ver­sio, sillä kak­si tun­tia on pe­rin ly­hyt ai­ka ku­va­ta 40 vuot­ta maan kiih­keintä his­to­riaa.
Po­li­tii­kan silmä­la­sien lä­pi lä­hes­ty­mis­ta­pa on puo­luee­ton ja pa­si­fis­ti­nen. Pu­nais­ten al­le vuo­den kestä­nyt öykkäröin­ti ku­va­taan suo­raan, sa­moin sitä seu­ran­nut val­koi­nen mie­li­val­ta, jo­ka lo­pul­ta kes­ti sisäl­lis­so­dan tör­keän lo­pun, van­ki­lei­rien, 1930-lu­vun fa­sis­min ja ai­na jat­ko­so­dan lop­puun saak­ka.
Se jää kui­ten­kin ai­na ker­to­mat­ta, mikä on pu­nais­ten vah­vin ar­gu­ment­ti his­to­rial­lis­ten fak­to­jen va­los­sa. Edus­kun­ta va­lit­tiin lail­li­sis­sa vaa­leis­sa 1916. Kun kan­sa ää­nes­ti so­siaa­li­de­mok­raa­teil­le enem­mistön, edus­kun­ta ha­joi­tet­tiin. Se aloit­ti mie­li­val­lan. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta, jos jo­ku kir­joit­tai­si fan­ta­sia­ro­maa­nin siitä, mitä oli­si ta­pah­tu­nut, jos par­la­men­ta­ris­min tie oli­si he­ti otet­tu kul­jet­ta­vak­si. Tus­kin­pa oli­si saa­tu pu­nai­nen Suo­mi, tus­kin­pa yhtä huo­no vaih­toeh­to. Va­sem­mis­ton ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen oli­si ai­na­kin lien­ty­nyt.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan laatu vaihtelee häikäisevästä levottomaan. Aliasing-väpinää riittää BD:ksi ihmeen paljon. Ero DVD-versioon on kuitenkin huikea. Ääniraita soi selvästi ilman suurempia referenssitavoitteita. Ekstroissa 9 min. dokumentti ja 17 min. poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein. (PS)
04/02/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy