Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mad Max Fury Road

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895391297

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

”­He was a man cal­led Max”.

”­He was a man cal­led Max”. Ei enää, vaan ”­My na­me is Max”.
Geor­ge Mil­ler pa­la­si apo­ka­lyp­ti­sen toi­min­tae­lo­ku­van mul­lis­ta­nee­seen tri­lo­giaan­sa tar­joa­mal­la jo­tain uut­ta. Mitä uut­ta se sit­ten on?
Ai­na­kin sitä, että en­simmäistä ker­taa las­kin va­paah­toi­ses­ti ja oma­koh­tai­ses­ta ha­lus­ta enkä ul­koi­ses­ta pai­nees­ta joh­tuen ää­nen­voi­mak­kuut­ta. Elo­ku­van en­simmäi­nen puo­li tun­tia on sel­lais­ta ty­ki­tystä, että se ai­heut­taa sydä­meen ryt­mihäi­riöitä. On­nek­si tämä ei ol­lut 3D-ver­sioi­nen le­vy (sel­lai­nen­kin on myyn­nissä), sillä ko­ke­mus oli jo muu­ten­kin tar­peek­si fy­siik­kaa ra­sit­ta­va. Ih­me kyllä, kir­joi­tan tämän myön­tei­senä kom­ment­ti­na.
Juo­nes­ta ei tässä yh­tey­dessä tar­vit­se mai­ni­ta mitään. Kaik­kein tär­keintä on se, että ko­ko kak­sin­tun­ti­nen mennään sa­ta la­sis­sa ja se­kin mai­li­mit­ta­ril­la. Sil­ti ky­sei­nen toi­min­ta on van­han ajan kä­si­työläi­sil­meen säi­lyttävää. Sa­la­ma­leik­kauk­set ovat pan­nas­sa, ja kat­so­ja ymmärtää ko­ko ajan, mikä ja mik­si kul­kee pis­teestä A pis­tee­seen B.
Ei tämä mitään päätöntä ry­mis­te­lyä ole. Toi­min­nan kat­vees­sa il­men­netään ih­meen pal­jon fi­lo­so­fi­sia ja psy­ko­lo­gi­sia, ylei­sin­hi­mil­li­siä aja­tuk­sia ja tun­tei­ta. Elo­ku­van voi ko­kea al­le­go­ri­se­na ku­vauk­se­na ny­kypäivän ka­pi­ta­lis­min sai­rais­ta piir­teistä tai jo­pa Eu­roo­pan koh­dan­nees­ta pa­ko­lai­son­gel­mas­ta. Tämä kaik­ki tie­tys­ti vi­ri­tet­tynä ää­ri­mil­leen.
Sa­mal­la elo­ku­van sä­vy on fe­mi­nis­ti­nen hy­vin ter­veellä ta­val­la. Nai­sia ei alis­te­ta ylistämällä, vaan te­kijät ovat ymmärtä­neet asian, jo­ka on to­si vil­lissä luon­nos­sa ja si­vis­tyk­sen pin­ta­si­laus­ta raa­put­ta­mal­la nä­ky­vissä myös ih­mi­se­los­sa: nai­set ovat eläväi­sen luon­non ko­vim­pia puo­lus­ta­jia, kun mie­hen osa on ene­nevässä mää­rin siir­ty­nyt haa­vei­luun, jo­ka vain par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa nä­kyy määrä­tie­toi­se­na luo­vuu­te­na.
Näin käy Ma­xil­le­kin. Hän haih­tuu omaan ek­sis­ten­tiaa­li­seen yk­sinäi­syy­teensä ro­mant­ti­se­na san­ka­ri­na Hu­go Prat­tin Cor­to Mal­te­sen ta­paan. Jos ei tee lap­sia tai au­ta muu­ten lau­maan­sa, on hyö­dytön luon­non ar­mot­to­mas­sa kier­to­ku­lus­sa. San­ka­ritöi­den jäl­keen on väis­tyttävä. Ko­ti­rin­ta­mal­le pa­la­tes­saan hän oli­si vain ra­si­te.

Kuva, ääni & ekstrat

Referenssitason kuva ja ääniraita kattavat kovimmatkin odotukset. Tämä on ensimmäinen kolmiulotteiseen äänimaailmaan pystyvä Atmos-levy, jota olen hypistellyt. Vahvistimeni ei Atmosta tue eikä katossa ole kaiuttumia, mutta kyllä levyn perinteinenkin ääniraita teki vaikutuksen. Ekstroihin on tallennettu 92 min. dokumentit ja kolme poistettua kohtausta (4 min.). (PS)
05/10/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy