Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Häiriötekijä

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018003965

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos­tain kum­man syystä mi­nul­le tu­li Häi­riö­te­kijästä jo al­ku­puo­lel­laan mie­leen ai­ka ou­dot ver­ro­kit, ni­mittäin Ed­gar Al­lan Poen no­vel­li­ko­koel­mat ja bel­gia­lai­sen sar­ja­ku­va­mes­ta­rin André Fran­qui­hin Mus­tat si­vut –al­bu­mi.

Jos­tain kum­man syystä mi­nul­le tu­li Häi­riö­te­kijästä jo al­ku­puo­lel­laan mie­leen ai­ka ou­dot ver­ro­kit, ni­mittäin Ed­gar Al­lan Poen no­vel­li­ko­koel­mat ja bel­gia­lai­sen sar­ja­ku­va­mes­ta­rin André Fran­qui­hin Mus­tat si­vut –al­bu­mi. Näin oli, vaik­ka kau­hun, fan­ta­sian ja mus­tan huu­mo­rin si­jaan elo­ku­van en­simmäi­set sket­sit am­men­si­vat enemmän­kin ar­jen no­lois­ta ko­ke­muk­sis­ta.
Ehkäpä mie­li­ku­va ei ol­lut väärä, sillä hal­lu­si­na­to­ri­set sä­vyt lisään­tyvät elo­ku­van ede­tessä näennäi­ses­ti toi­siin­sa liit­tymättö­millä osioil­laan.
En­nen al­ku­teks­tejä tu­le­va asun­tovä­li­ty­sai­hei­nen koh­taus is­kee myötähä­peän nui­jal­la ny­kypäivän miestä päähän niin lu­jaa, et­tei kat­so­ja pää­se hel­pol­la. Nau­ru al­kaa käydä es­tot­to­mak­si ja hal­lit­se­mat­to­mak­si, kun toi­nen ny­ky­mies (mo­lem­mis­sa osis­sa mai­nio Ee­ro Ri­ta­la) saa po­lans­ki­mai­seen Veit­si ve­dessä –a­se­tel­maan kuk­sa­mie­hen La­pis­ta. Jat­koa seu­raa mu­ka­vas­ti pol­veil­len omin­ta­kei­ses­ta kar­ta­nod­raa­mas­ta kes­ki-ikäi­sen mie­hen kän­ni­seen yöhön, aja­tuk­siin ja eri­koi­seen Mia­min bis­nes­luo­kan len­toon.
En ole näh­nyt Q-teat­te­rin näy­tel­mistä muu­ta kuin taan­noi­sen, hie­non Cor­to Mal­te­sen ai­koi­naan. Jos ta­so on näin ko­va, oli­si kan­nat­tu­nut käydä useam­min teat­te­ris­sa. Jo­pa le­vyl­le otet­tu, elo­ku­vas­ta pois­tet­tu koh­taus rip­pi­kou­luikäis­ten sek­siai­hei­ses­ta nuo­tio­pii­ristä on yk­sinään haus­kem­pi kuin kaik­ki vii­meai­kai­set ko­ti­mai­set ko­me­diat yh­teensä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 4 min. poistettu kohtaus. (PS)
03/03/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy