Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Paycheck

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2004Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: DreamWorksKuva:
Anamorfinen 2.30
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 107913EAN: 5050583010564

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (DreamWorks) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ben Aff­leck on ult­ranört­ti, jo­ta yri­tyk­set palk­kaa­vat re­pimään kil­pai­li­joi­den tuot­tei­ta kap­pa­leik­si ja kek­simään sit­ten ta­van tehdä sa­man­lai­nen tuo­te hie­man eri ta­val­la.

Ben Aff­leck on ult­ranört­ti, jo­ta yri­tyk­set palk­kaa­vat re­pimään kil­pai­li­joi­den tuot­tei­ta kap­pa­leik­si ja kek­simään sit­ten ta­van tehdä sa­man­lai­nen tuo­te hie­man eri ta­val­la. Hän on siis erään­lai­nen teol­li­suus­va­koo­ja. Jo­kai­sen pro­jek­tin jäl­keen mie­hen muis­ti tyh­jen­netään kuin John­ny Mne­mo­ni­cis­sa ai­koi­naan. Mie­len­kiin­toi­nen al­kua­se­tel­ma, mut­ta siitä seu­raa­va seik­kai­lu on lä­hes täy­del­li­sen epäus­kot­ta­va. Mie­len­kiin­toa uh­kaa myös ta­pah­tu­mien en­nal­ta­kir­joi­tet­tu avau­tu­mi­nen, jos­sa ta­pah­tu­mis­ta toi­seen siir­rytään vä­lillä tur­han pitkäl­ti ”on­nen” va­ras­sa. Kä­si­kir­joit­ta­ja on ai­na­kin pääs­syt tässä hel­pol­la.
Uu­dek­si elo­ku­vak­si ku­vas­sa esiin­tyy yllättävän pal­jon ros­kaa, eikä tark­kuu­des­sa yl­letä ai­van kirk­kaim­paan kär­ki­jouk­koon. Mus­tan ta­so on eri­no­mai­nen ja vä­ri­tois­to ta­so­kas­ta, vaik­ka sä­vy­tyk­sen il­meik­kyy­destä voi ol­la mon­taa mieltä. Ää­ni­rai­ta on miel­lyttävän ti­la­va, var­sin dy­naa­mi­nen ja myös dia­lo­gin osal­ta sel­keän on­gel­ma­ton. Teks­ti­te­tyissä ekst­rois­sa oh­jaa­jan ja kä­si­kir­joit­ta­ja Dean Geor­ga­rik­sen kes­kimääräi­set kom­ment­ti­rai­dat, ta­va­no­mai­nen ma­king of (18 min.), stunt­ti­dok­ka­ri (17 min.), pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia (10 min.) ja vaih­toeh­toi­nen lop­pu (2 min.). (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy