Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

V2 - Jäätynyt enkeli

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2007Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: Solar Films 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Solar Films) ellei toisin mainita.

Elokuva

V2-­mal­li Rei­jo Mäen dek­ka­ri­san­ka­ri­san­ka­rin elo­ku­va­ver­siois­ta ei toi­mi kuin en­simmäi­nen Va­res – yk­si­tyi­set­sivä.

V2-mal­li Rei­jo Mäen dek­ka­ri­san­ka­ri­san­ka­rin elo­ku­va­ver­siois­ta ei toi­mi kuin en­simmäi­nen Va­res – yk­si­tyi­set­sivä (2004). Plus­saa on to­ki se, että Ju­ha Vei­jo­nen ei tällä ker­taa jää syrjään omas­sa ta­ri­nas­saan, vaan sel­vittää yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen kaut­ta kau­pun­gin her­ra­seu­ran si­kai­lu­bis­nek­set.
Per­soo­nal­lis­ten näyt­te­lijäin käyttö pää- ja si­vu­roo­leis­sa on elo­ku­val­le ”e­nemmän boo­nus kuin mii­nus”, au­to­kaup­pias Tien­vie­ren sa­non­taa käyttääk­se­ni. Elä­vil­le ja kuol­leil­le –­fil­mistä Jus­sil­la pal­kit­tu Han­nu-Pek­ka Björk­man saa nyt tem­meltää ai­van päin­vas­tai­ses­sa osas­sa.
Au­to­kaup­pias Tien­vie­ri on her­kul­li­sen äijämäi­nen por­sas­te­li­ja, jo­ka kan­nat­te­lee fil­miä hä­vyttömällä ener­gial­laan en­nen an­sai­tun sot­kuis­ta lop­puaan.
Ta­nak­kaa työtä te­kevät myös Ka­ri Väänä­nen, jäl­leen po­lii­si­roo­lis­sa, ja eri­tyi­ses­ti suur­ten mit­to­jen mies Jus­si Lam­pi. Lam­peen ki­tey­tyvät elo­ku­van viat ja an­siot. Ta­pa­ri­kol­li­nen Veik­ko Ho­pea on elämää suu­rem­pi pa­his, jon­ka tieltä kans­saih­mi­set kir­jai­mel­li­ses­ti la­koa­vat jal­koi­hin. Suu­ri näyt­te­lijä ei kui­ten­kaan saa tu­kea saat­taak­seen työnsä kun­nial­la lop­pu­met­reil­le.
Tai­ta­vak­si tie­de­tyn ja Mä­kelän fil­meissä tuh­laan­tu­van ku­vaa­jan Pi­ni Hells­ted­tin ka­me­roin­ti ko­hot­taa Lam­men tap­pa­ja­hah­mon myyt­ti­sek­si mons­te­rik­si. Mei­ju Väisä­sen pu­vus­ta­ma­na näyt­te­lijä pitkässä ta­kis­saan muis­tut­taa ita­lowes­ter­nien kos­ta­jaa, ja lop­pu­met­reillä ve­li-Ho­pean koh­ta­lo on sa­ma kuin Jack Nic­hol­so­nil­la Hoh­dos­sa.
- Minä en jätä mitään kes­ken, on Lam­men psy­ko­paa­tin mot­to­na. Se oli­si kel­van­nut oh­je­nuo­rak­si myös oh­jaa­ja Mä­keläl­le. Va­res kak­ko­nen on har­mil­li­sen kes­ke­neräi­nen, sin­ne päin su­dit­tu ri­kos­kier­re, jos­sa Rei­jo Mäen kir­jan juo­ni­ku­viot on si­dot­tu yh­teen ohuel­la lan­gal­la.
Se pu­nai­nen lan­ka on on­nek­si mu­ka­na. Ju­ha Vei­jo­sen jämäkän ja tees­ken­te­lemättömän ole­muk­sen vuok­si Po­rin pa­hoil­la ka­duil­la ja pi­meillä ku­jil­la liik­kuu mie­lik­seen. Vaik­ka opas on­kin epä­luo­tet­ta­va, reis­sus­sa rähjäävä ja it­sensä te­lo­va har­hai­li­ja.
Käh­mintä, val­lan­ha­lu, väärän­lai­nen lo­jaa­li­suus ”­kuo­le­maan saak­ka” ovat uu­den Va­rek­sen tee­moi­na. Ai­hei­siin so­pien V2 on ru­ma, ko­va ja kylmäil­mei­nen elo­ku­va. Har­mil­li­ses­ti se on myös lin­ja­ton, ja mo­net koh­tauk­set pi­la­taan huo­li­mat­to­muu­del­la. Toi­min­taa Mä­kelä ei vieläkään hal­lit­se, vaik­ka ai­nek­set ovat koos­sa. Poi­ka­mai­nen in­nos­tus tap­pe­lui­hin ja mäis­kee­seen on vie­nyt har­kin­nan, jol­la jak­sot oli­si vii­lat­tu koh­dal­leen.
V2 jää muo­to­puo­lek­si ja sau­mois­taan vuo­ta­vak­si. Tii­viys kär­sii ker­ron­nan ohel­la myös si­vu­roo­leis­sa, jois­sa on to­ki mo­nia paik­kan­sa täyttä­viä hen­kilöitä, ku­ten Pek­ka Huo­ta­rin toi­mit­ta­japö­silö, Han­nu Ki­vio­jan pik­ku­rois­to, Eli­na Knih­tilän tai­tei­li­ja­ren­tuk­ka tai Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­sen mai­nio juop­po-Pu­se­nius.
Vin­tiömäis­ten, mut­ta il­keäm­pien vit­sien ta­sol­le jäävät Ni­ko Saa­re­lan teat­te­rioh­jaa­ja ja Ka­ri Hie­ta­lah­den tran­su-Kul­ler­vo. Osaa­va Hie­ta­lah­ti on­kin suo­ma­lai­sen elo­ku­van ali­suo­rit­ta­ja, jol­le ymmärtämättömät oh­jaa­jat sysäävät ai­na sa­mat pel­len­roo­lit. (HB)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy