Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Avain pakoon

The Shawshank Redemption 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1994Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751845

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hil­jai­nen pank­kii­ri tuo­mi­taan syyttö­myyttään väittäen kah­teen elin­kau­ti­seen vai­mon­sa ja tämän ra­kas­ta­jan mur­has­ta.

Hil­jai­nen pank­kii­ri (Tim Rob­bins) tuo­mi­taan syyttö­myyttään väittäen kah­teen elin­kau­ti­seen vai­mon­sa ja tämän ra­kas­ta­jan mur­has­ta. Ki­ven sisässä miestä odot­taa uu­si maail­ma, jon­ka vaih­te­lut ovat yhtä ai­kaa pie­nem­piä ja ää­rimmäi­sem­piä kuin nor­maa­lis­sa elämässä, mut­ta myös pitkä tai­val hy­vi­tyk­seen.
Tim Rob­bin­sin ja Mor­gan Free­ma­nin täh­dittämä elo­ku­va on yk­si kaik­kien ai­ko­jen kol­mes­ta par­haas­ta elo­ku­vas­ta. Sa­mal­la tämä on ku­lu­ma­ton klas­sik­ko, jo­hon voi pa­la­ta vä­hintään 10 vuo­den vä­lein li­ki uu­sin sil­min. Ele­gant­ti tai­val tun­tuu oi­ko­van kaik­ki maail­man­kaik­keu­den vää­ryy­det maanlä­hei­sellä sit­kol­la ja ne­rok­kaal­la väännöllä, jo­ta ei he­villä mieltäi­si kuo­le­vai­sen kir­jai­li­jan tuo­tok­sek­si.
Tässä läh­de­teks­tinä on toi­mi­nut Step­hen Kin­gin no­vel­li, mikä herättää ai­van vää­riä mie­li­ku­via elo­ku­van sisällöstä el­lei ole näh­nyt Stand By Me -e­lo­ku­vaa, jo­ka se­kin pe­rus­tui Kin­gin teks­tiin. Ta­ri­na on myös hy­vin pal­jon vel­kaa oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Da­ra­bon­til­le, jon­ka kä­sia­la nä­kyy kaik­kial­la elo­ku­vas­sa.
E­lo­ku­va pal­kit­tiin lu­kui­sil­la Os­car-eh­dok­kuuk­sil­la, mut­ta oli il­mes­tyessään mil­tei ta­lou­del­li­nen ka­tast­ro­fi. Sit­tem­min elo­ku­va on nous­sut lu­ke­mat­to­mil­le par­hai­den elo­ku­vien lis­toil­le, ja täy­sin syystä. Jos et tätä vielä ole näh­nyt: on­nek­si ol­koon, olet to­del­li­sen neit­seel­li­sen elo­ku­va­nau­tin­non ää­rellä.
Tämä on hil­jai­nen ja rau­hal­li­ses­ti ete­nevä draa­ma, jon­ka koh­dal­la pla­nee­tat aset­tu­vat lin­jaan: Kin­gin ta­ri­na on mai­nio, Da­ra­bon­tin adap­taa­tio mes­ta­ril­li­nen ja oh­jaus ele­gant­ti, Mor­gan Free­ma­nin tar­joa­ma ker­ron­nan kiin­to­pis­te yhtä ai­kaa elämän­ma­kui­nen ja elämää suu­rem­pi, Tim Rob­bins hil­jai­sen vah­va­na san­ka­ri­na upea ja au­dio­vi­suaa­li­nen kuo­si se­kin vir­heetön. Tämä on käytännössä täy­del­li­nen elo­ku­va jos sel­lais­ta on kos­kaan teh­ty.

Kuva

Hyvä kuva on vakaa ja jäsentynyt vuosiensa puitteissa. Hämyisiin kellareihin sijoittuvat kohtaukset saattavat jäädä hieman pehmeiksi, mutta harmaassa päivänvalossa otokset näyttävät vaivatta komealta. Parhaimmillaan ote on vaivattoman läsnäoleva ja aina näyttävän tunnelmallinen.

Ääni

Rauhallinen ääniraita on ongelmattoman selkeä dialogiltaan ja musiikiltaan. Musiikin käyttö on lopulta elokuvassa runsasta, vaikka siltä ei ensi alkuun tuntuisi kiitos musiikin tahdikkaan käytön osana äänimaailman kokonaisuutta. Kriittisesti kuunneltuna anti kuulostaa ikäiseltään, mutta aavistuksen metallinen vivahde sopii sekin elokuvan teemaan hyvin.

Ekstrat

Aiemmalta Blu-ray-julkaisulta tutuissa ekstroissa erinomainen ohjaaja/käsikirjoittaja Frank Darabontin kommenttiraita, kaksi hyvää making of -dokumenttia (yht. 79 min.), kooste The Charlie Rose Showsta, sketsi, traileri, kuvagalleria ja storyboardeja. Poistettuja kohtauksia tältäkään levyltä ei löydy, sillä ohjaajan mielestä ne ovat niin huonoja, että niitä ei kenenkään kannata nähdä. (IJ)
15/06/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy