Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Arrival

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kie­li­toh­to­ri Loui­se Banks saa yllättävän tie­don kes­ken op­pi­tun­nin.

Kie­li­toh­to­ri Loui­se Banks (A­my Adams) saa yllättävän tie­don kes­ken op­pi­tun­nin. Maa­pal­lon pin­nal­le on las­keu­tu­nut epämääräi­siä soi­kioi­ta, yh­tey­de­not­to uni­ver­su­min toi­sel­ta lai­dal­ta to­teu­tuu. Ovel­le ko­pu­te­taan, evers­ti We­ber (Fo­rest Whi­ta­ker) us­koo Bank­sin ole­van maa­pal­lon vah­vin ase ymmär­ryk­seen. Ma­te­maa­tik­ko Ian Don­nel­lyn (Je­re­my Ren­ner) tuel­la, Banks hyppää pää edellä syvään pää­tyyn, kom­mu­ni­koin­ti­kei­no tun­te­mat­to­man kans­sa ta­voit­tee­naan. Tehtävä opet­taa, että yh­tei­sen kie­len löy­ty­mi­nen ei ole syn­nyin­pai­kas­ta kiin­ni.
Toi­set elo­ku­van­te­kijät ko­ke­vat vel­vol­li­suu­dek­seen nos­taa esiin ai­kam­me tär­keim­piä ja räjäh­dys­her­kim­piä ai­hei­ta, tart­tu­vat ha­lua­miin­sa tee­moi­hin ai­ka­na, jol­loin po­lii­ti­kot eivät ky­ke­ne päätök­siin. Tai­tei­li­jois­ta teräväjär­ki­simmät upot­ta­vat vies­tinsä vie­rai­siin ympä­ristöi­hin, jol­loin sisältö le­viää pak­ko­syötön omai­se­na mah­dol­li­sim­man laa­jois­sa pii­reissä.
Ka­na­da­lai­nen De­nis Vil­le­neu­ve on ai­kam­me tär­keitä elo­ku­vaoh­jaa­jia. Tällä ker­taa Vil­le­neu­ve syöttää vies­tinsä scien­ce fic­tion -e­lo­ku­van ke­hyk­sissä. Ar­ri­val on elo­ku­va su­vait­se­vai­suu­des­ta, se ha­vain­nol­lis­taa tar­koi­tuk­sen­sa kan­sa­kun­tien vä­li­sen kil­pa­juok­sun kaut­ta. Sa­mal­la se tah­too las­kea toi­von­sa ih­mi­sen va­raan. Tie­deih­mis­ten yli­ver­tai­suus maail­man so­ta­ko­neis­to­jen rin­nal­la on selvä. Ma­te­maat­ti­sen ja kie­lel­li­sen ä­lyk­kyy­den — siinä missä tie­de­mies­ten ja ul­koa­va­ruu­den asuk­kien — yh­teis­työ su­juu su­la­val­la ta­val­la. Suur­val­ta­joh­ta­jien rat­kai­suy­ri­tyk­set suo­rien pu­he­lin­lin­jo­jen vä­li­tyk­sellä saa­daan näyttämään sur­ku­hu­pai­sil­ta.
Ar­ri­val muis­tut­taa jo­kai­ses­sa kään­teessä yk­silön poh­jim­mai­ses­ta ha­lus­ta löytää rat­kai­su. Vas­ta­voi­ma, po­liit­tis-mi­litää­ri­nen joh­to ha­kee yh­teistä sä­veltä um­pimähkään. Ih­mi­nen on niin jär­ki- kuin tun­ne­poh­jal­ta toi­mies­saan voi­mak­kaam­pi kuin ky­see­na­lais­ten am­bi­tioi­den joh­dat­te­le­ma val­tiol­li­nen koa­li­tio.
Ai­ka­ja­naa kieh­to­vas­ti myl­lertävä, ul­koa­va­ruu­den asuk­kai­den uu­sia puo­lia esit­te­levä Ar­ri­val saa­puu elo­ku­va­teat­te­rei­hin jou­lu­kuun alus­sa 2016. (VA)
16/12/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy