Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Beatles – Eight Days a Week The Touring Years

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 5705535058001

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ron Howar­din Beat­les-­do­ku­mennt­ti ai­heut­ti etu- ja jäl­kikä­teen sa­man­lai­siä vä­rinöitä kuin vuo­sia sit­ten se, kun kaik­kien ai­ko­jen tär­keimmän rockbän­din ar­kis­tois­ta kai­vat­tiin kol­me Ant­ho­lo­gy-­ko­koel­maa.

Ron Howar­din Beat­les-do­ku­mennt­ti ai­heut­ti etu- ja jäl­kikä­teen sa­man­lai­siä vä­rinöitä kuin vuo­sia sit­ten se, kun kaik­kien ai­ko­jen tär­keimmän rockbän­din ar­kis­tois­ta kai­vat­tiin kol­me Ant­ho­lo­gy-ko­koel­maa. Aluk­si tun­tui siltä, et­tei mitään mer­kittävää uut­ta voi­nut löy­tyä. Kun vii­mei­nen sä­vel jäi kai­ku­maan il­man, ymmär­si, kuin­ka väärässä sitä taas oli­kaan.
Niin vain Howard kai­vaa Fab Fou­ris­ta uu­sia vi­vah­tei­ta, herättää tuo­rei­ta aja­tuk­sia ja ymmärää ko­ros­taa jo tie­dos­sa ole­vaa.
Oh­jaa­ja mu­kaan kes­keistä oli ne­li­kon yh­teisöl­li­syys, vaik­ka me­dia kes­kit­tyi ai­koi­naan rii­toi­hin ja eroon. Bän­di edus­ti en­simmäistä ehjää per­hettä, mikä so­dan ku­ris­ta­mas­sa Li­ver­poo­lis­sa ei ol­lut mah­dol­lis­ta. Ylä­luok­kai­set taus­ta­hah­mot, ma­na­ge­ri Brian Eps­tein ja tuot­ta­ja Geor­ge Mar­tin loi­vat hyvän vas­ta­pa­rin työväen­luok­kai­sil­le muu­si­koil­le. Syn­tyi ikään kuin unel­mien jal­ka­pal­lo­jouk­kue, jos­sa kou­lu­tet­tu nä­ke­myk­sel­li­syys ja ter­ve jätkämäi­syys koh­taa­vat.
Howatd malt­taa ra­ja­ta pel­kik­si viit­teik­si jo useaan ker­taan nars­ku­tel­lut (Ham­pu­ri, Stu, Pe­te Best, Yo­ko Ono) ai­he­pii­rit ja kes­kit­tyy keik­kai­luun al­kaen vuo­des­ta 1963 päät­tyen vuo­den 1967 Ser­geant Pep­pe­riin, jo­ka te­ki yleisö­pau­hun lisäk­si ja vii­meistään. keik­kai­lun mah­dot­to­mak­si. Epi­lo­gi­na on loo­gi­ses­ti vii­mei­nen jul­ki­nen esiin­ty­mi­nen App­len ka­tol­la.
Do­ku­men­tin liikk­ku­vat ja staat­ti­set ku­vat tun­tu­vat yllättävän­kin tuo­reil­ta, vaik­ka pal­jon tut­tua­kin on käy­tet­ty. Me­huk­kai­ta ykis­tyis­koh­tia riittää.
Yk­si täl­lai­nen liit­tyy sii­hen, ku­ka lau­loi soo­loa millä­kin kap­pa­leel­la. Ai­na­kin mi­nul­le oli myön­tei­nen yllä­tys, että Geor­ge lau­loi bän­din ver­sion Chuck Ber­ryn klas­si­kos­ta Roll Over Beet­ho­ven.
Lop­pu­teks­tit kan­nat­taa kuun­nel­la lop­puun saak­ka, sillä lo­pus­sa seu­raa mu­ka­va yllä­tys.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
17/03/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy