Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Game of Thrones – The Complete Eighth Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 424 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD 7
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751920

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

"­Kill their dar­lings." Val­tais­tuin­pe­li kir­joit­ti uu­sik­si ta oi­keas­taan vään­si vink­ku­ral­leen van­han kun­non kir­ja­li­jaoh­jeen, jon­ka Wil­liam Faulk­ner ai­koi­naan ke­hit­ti.

"Kill their dar­lings."
Val­tais­tuin­pe­li kir­joit­ti uu­sik­si ta oi­keas­taan vään­si vink­ku­ral­leen van­han kun­non kir­ja­li­jaoh­jeen, jon­ka Wil­liam Faulk­ner ai­koi­naan ke­hit­ti.
Enää ei siis ol­lut ky­se kir­jai­li­jan ma­nee­reis­ta ja lem­piai­heis­ta, vaan siitä, että kat­so­jan eni­ten ra­kas­ta­man hah­mon tu­lee kuol­la.
Jos tämän muis­ti, sar­jan kah­dek­san­nen osan rat­kai­sun saat­toi ar­va­ta.
Minä ar­va­sin. Tyttä­re­ni voi sen to­dis­taa.
On­nek­si toi­min­taoh­jet­ta ei to­teu­tet­tu ai­van seinään saak­ka, ja lo­pus­sa mo­ni suo­sit­tu hah­mo sai ar­mon.
GOT on mo­nel­la mit­ta­ril­la tar­kas­tel­tu­na poik­keuk­sel­li­nen osa tv-his­to­riaa. Sitä ei voi ver­ra­ta mi­hinkään muu­hun, jos mit­ta­puuk­si ot­taa sen, kuin­ka pal­jon se ai­heut­ti tun­ne­kuo­hu­ja kat­so­jis­saan. Sar­jan in­nok­kaim­mat fa­nit oli­vat kuo­huk­sis­saan, kuin­ka hel­pos­ti jää­ku­nin­kaas­ta sel­vit­tiin ja mil­lai­nen dra­maat­ti­nen lop­pu­rat­kai­su tar­jol­le an­net­tiin.
It­se nau­tin ko­ko sar­jas­ta, vaik­ka kes­ki­vai­heil­laan se oli selväs­ti jän­nittäväm­pi ja dy­naa­mi­sem­pi. Pi­din jo­pa vii­mei­sestä kau­des­ta.
Kun nyt kat­soin sen uu­des­taan BD-muo­dos­sa, mie­tin ih­meissä­ni, ha­luai­sin­ko kat­soa mitään tv-kaut­ta uu­des­taan va­jaan vuo­den vä­lein. True De­tec­ti­ve, ehkä. Wes­tworld, tus­kin.
A­loin is­tu­ma­työn mie­lellä­ni, eikä pelkäk­si mo­ti­vaa­tiok­si muo­dos­tu­nut ver­tai­lun­ha­lua en­si­ko­ke­muk­seen. Tämän ko­ko­luo­kan saa­gaa on li­ki mah­do­ton­ta lo­pet­taa edes tyy­dyttäväs­ti. GOT lo­pet­ti mil­teipä hy­vin odo­tuk­sii­ni näh­den.
Miel­lyttä­vintä on sen pe­rus­tee­ma, jo­ka voi­maan­nut­taa mo­der­nin ajan nai­sia ja tyttöjä. Tämä­kin ku­va­taan vas­ta­pai­non avul­la: kuin­ka sar­jan tär­keimmäl­le nai­sel­la lo­pul­ta kä­vikään.
Sa­mo­ja vas­ta­voi­mia käy­tetään tai­dol­la. Kun val­koi­ses­ta vaa­ras­ta saa­vu­tet­tua voit­toa juh­li­taan sii­rap­pi­ses­ti, sitä ta­sa­pai­no­te­taan Houn­din mu­rah­te­luil­la. Ky­se on rea­lis­ti­ses­ta elämän­ku­lus­ta utoop­pi­ses­sa maail­mas­sa.
Ny­kypäivän kes­kus­te­luun se an­taa pai­na­van sa­nan­sa, kun eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta tu­le­vat ih­mi­set pyr­kivät en­nak­ko­luu­lois­taan huo­li­mat­ta yh­teis­työhön.
Tästä saa­tiin ai­kaan kah­dek­san vuo­den draa­ma. Jos en nyt vää­rin las­ke­nut, niin tähän on ku­lu­nut mo­nen elämästä li­ki 70 tun­tia. Mut­ta eihän se vas­taa kuin va­jaan kah­den vii­kon nor­maa­le­ja työ­tun­te­ja.

Kuva

BD näuttää jälleen tehonsa 65” oled-televisiossani. HBOn ja Ylen tarjoamaan kuvaan verrattuna levyversion tarkkuus on ylivoimainen. Zombie-armeijan ja Danyn joukkojen välinen taistelu pohjoisessa on kuitenkin harvinaisen suttuinen kaikissa versioissa. Jopa siinä määrin, että toiminta tuntuu epäselvältä. Onko tallenteen vika vaiko kuvauksen? Veikkaan jälkimmäistä.

Ääni

Ääniraita soi hyvin, vaikka TrueHD-ääni sekoilee pari kertaa. Dialogi muuttuu ontoksi muutaman hetken ajaksi. Lisäksi levyt eivät antaneet normaalisti valikkoa auki, vaan levyt piti ottaa ulos ja panna uudestaan sisään. En tiedä, johtuuko se laitteista vaiko levyistä.

Ekstrat

Ekstroihin on tallennettu viisi pidennettyä kohtausta (8 min.), peräti 174 min. dokumentit, 10 eri kommenttiraitaa, 27 min.kuvitettuja ja näyttelijöiden pitämiä historialuentoja sekä jakso-opas. (PS)
22/01/2020
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy