Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Nightcrawler

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Futurefilm 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Me­dia elää kär­si­myk­sestä.

Me­dia elää kär­si­myk­sestä. Oli ta­pauk­ses­sa sit­ten luon­non­ka­tast­ro­fi, jouk­ko­mur­ha tai au­to-on­net­to­muus. Toi­sen ih­mi­sen ki­vul­la mässäi­le­mi­nen on osoit­tau­tu­nut par­haak­si kei­nok­si myydä uu­tislä­he­tyk­siä. Kär­si­mys kiin­nos­taa.
Lou Bloom (Ja­ke Gyl­len­haal) ra­kas­taa työn­te­koa. Edes pie­net ri­ma­na­li­tuk­set eivät tuo­ta on­gel­maa täl­le ka­ve­ril­le, hom­ma voi ol­la myös ri­kol­li­sel­la sek­to­ril­la. Palk­ka­työn löytä­mi­nen kou­lut­ta­mat­to­ma­na pik­ku­ri­kol­li­se­na ei ole help­poa, edes har­joit­te­lu­paik­kaa ei tun­nu löy­tyvän.
Sat­tu­mal­ta Lou pää­tyy to­dis­ta­maan au­to-on­net­to­muut­ta ja sitä ku­vaa­via uu­tis­par­tioi­ta. Lou in­nos­tuu alan tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vä­littömäs­ti. No­pea­na op­pi­ja­na hän omak­suu het­kessä alan vaa­ti­mat ky­vyt, pe­la­ten omat kort­tin­sa fik­sus­ti alus­ta al­kaen. Ri­kos­pai­koil­la toi­mi­taan häikäi­lemättömäs­ti. Am­ma­til­li­suu­den ra­jo­ja koet­te­le­va suh­de te­le­vi­sion uu­tis­tuot­ta­jaan (Re­ne Rus­so) ra­ken­ne­taan niin, että palk­ka­neu­vot­te­luis­sa pu­huu lo­pul­ta vain toi­nen.
Pääl­li­sin puo­lin tar­kas­tel­tu­na Dan Gil­royn kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma Nightc­raw­ler on mus­taa ko­me­diaa puh­taim­mil­laan. Sii­hen on kui­ten­kin pii­lo­tet­tu sisään pal­jon muu­ta­kin. Nightc­raw­ler on kir­kasnäköi­nen, Ame­rik­ka-k­riit­ti­nen näkö­kul­ma, syyttävä sor­me­no­soi­tus me­dian sen­saa­tio­ha­kui­suu­del­le ja mo­raa­lit­to­muu­del­le. Sa­maan ai­kaan se on herät­te­levä kes­kus­te­lu­na­vaus maail­man­laa­jui­sen työl­lis­ty­mi­son­gel­man puo­les­ta. Maail­mas­sam­me mo­ni ajau­tuu hen­kensä pi­ti­mik­si te­kemään mitä kum­mal­li­sim­pia ura­va­lin­to­ja. Loun apu­lai­se­na työs­ken­te­levä Rick (Riz Ah­med) on mal­lie­si­merk­ki il­man työ­so­pi­muk­sia aher­ta­vas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta, jo­ta käy­tetään ylemmän ta­hon toi­mes­ta ar­mot­ta hyväk­si. Elo­ku­va jättää pal­jon kat­so­jan va­lin­nan va­raan, lä­heskään kaik­kea ei se­li­tetä. Ole­mat­ta kui­ten­kaan ta­hal­li­sen mo­ni­mut­kai­nen, on kä­si­kir­joi­tus puh­das kul­ta­kim­pa­le.
Ja­ke Gyl­len­haal on Hol­lywoo­din mie­len­kiin­toi­sim­pia näyt­te­lijöitä. Tämä ny­kya­jan su­pertäh­ti us­kal­taa tart­tua roh­kei­siin elo­ku­viin ja roo­lei­hin. Lo­pul­ta se erot­ta­koon suu­rim­mat. Uu­des­sa Nightc­raw­ler-e­lo­ku­vas­saan Gyl­len­haal on saa­nut esi­tettäväk­seen roo­lin, jo­ka saat­tai­si tuo­da mie­hel­le en­simmäi­sen pääo­saeh­dok­kuu­den kevään Isos­sa Gaa­las­sa. Si­vuo­saeh­dok­kuus tu­li jo vuon­na 2006 Bro­ke­back Moun­tai­nis­ta. Gyl­len­haal on mo­ni-il­mei­nen, pak­ko­miel­tei­sen pe­lot­ta­va yh­den aat­teen mies. Hä­nen reak­tion­sa ovat kylmän vii­leitä, nar­sis­ti­sen hy­myn taak­se pii­lou­tuu kat­so­jal­le täy­sin vie­ras ih­mis­la­ji­ke. Kä­si­kir­joit­ta­ja­na ja Re­ne Rus­son avio­mie­henä tun­ne­tum­pi Dan Gil­roy is­tah­taa en­simmäistä ker­taa oh­jaa­jan­pal­lil­le. Tämä­kin on an­ta­nut Gyl­len­haa­lil­le var­mas­ti va­paam­mat kä­det ra­ken­nel­la omaa päämääräänsä.
Night Vi­sion­sis­sa en­sie­si­tyk­sensä saa­nut ryt­mikäs elo­ku­va tu­lee ylei­seen le­vi­tyk­seen sa­man tien, lo­ka­kuun vii­mei­senä päivänä. (VA)
01/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy