Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Hacksaw Ridge - aseeton sotilas

Hacksaw Ridge 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 139 minuuttia
Julkaisija: Future Film 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

En­simmäi­sen maail­man­so­dan ve­te­raa­ni, korp­raa­li Tom Doss on kas­vat­ta­nut kak­si poi­kaan­sa nyr­kein ja rai­poin.

En­simmäi­sen maail­man­so­dan ve­te­raa­ni, korp­raa­li Tom Doss (Hu­go Wea­ving) on kas­vat­ta­nut kak­si poi­kaan­sa nyr­kein ja rai­poin. Tais­te­lui­den kai­ku vin­kuu kor­vis­sa, komp­pa­nian ka­ve­rit ma­kaa­vat san­ka­ri­hau­dois­sa. So­dan trau­mat jäl­jen­tyvät seu­raa­vaan su­ku­pol­veen vä­ki­val­lan muo­dos­sa. Her­ran­pel­ko kä­si­tetään kah­del­la ta­val­la.
Seu­raa­va maail­man­so­ta on kä­sillä, värväy­ty­mi­nen kuu­luu kan­sa­lais­vel­vol­li­suuk­siin. Vel­jek­set kir­jau­tu­vat U.S. Ar­myn pal­ve­luk­siin, Des­mond (And­rew Gar­field) to­sin pie­nin reu­naeh­doin. Seit­semän­nen päivän ad­ven­tis­ti­per­heen ve­sa ei asee­seen tar­tu, eikä tee mui­ta­kaan so­dan töitä lauan­taipäi­vi­sin. On sa­no­mat­ta­kin selvää, että asen­ne joh­taa konf­lik­tei­hin.
Hack­saw Rid­ge esittää mon­ta ta­ri­naa, hyökkää suu­riin ai­hei­siin ker­to­mat­ta lo­pul­ta juu­ri mitään. Kat­so­ja jou­tuu it­se va­lit­se­maan näkö­kul­man­sa, ja tässä ta­pauk­ses­sa se on eh­dot­to­man väärä va­lin­ta. Vaik­ka poh­jal­la le­vit­tyy upea pa­si­fis­ti­nen maail­man­kat­so­mus, jämäkkä luot­ta­mus omaan va­kau­muk­seen, on esil­le­pa­no kaik­kea muu­ta. Mel Gib­so­nin oh­jaa­ma elo­ku­va on vas­ten­mie­listä us­kon­to- ja so­tap­ro­pa­gan­daa ko­ris­tel­tu­na ju­ma­lat­to­mal­la vä­ki­val­tamässäi­lyllä. Aseis­ta­kieltäy­ty­mi­se­lo­ku­van oli­si kyettävä kek­simään omat esittä­mis­kei­non­sa.
E­lo­ku­van ajoit­ta­mi­nen juu­ri Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lien al­le on viih­de­teol­li­sel­ta ta­hol­ta ok­set­ta­va is­ku alueel­le, jo­hon sillä ei ole oi­keut­ta is­keä — etenkään yk­sin­ker­tais­ten ame­rik­ka­lais­ten edessä. Se ve­toaa al­hai­sin kei­noin so­ta­ve­te­raa­nien jäl­ki­pol­vien tun­tei­siin, ava­ten kyy­nel­ka­na­vat vil­pillä. Su­ku­pol­vi­muis­to­jen esiin­kai­va­mi­ses­sa­kin on ra­jan­sa.
En­si­puo­lis­ko esit­te­lee vä­ki­val­lan pe­riy­ty­mistä isältä po­jal­le — tai toi­sinpäin. Pa­si­fis­ti­nen maail­man­ka­tos­mus pe­rus­tel­laan vel­jes­ten vä­li­sen pys­ty­pai­nin ku­vas­tol­la. Syrjäl­le upo­te­tun, ällöttävän ma­kei­le­van rak­kaus­ta­ri­nan oli­si voi­nut ku­mit­taa kä­si­kir­joi­tus­vai­hees­sa ko­ko­naan. Huo­mat­ta­van tylsäs­ti jur­ruut­ta­van ar­mei­ja­lei­rio­suu­den pa­kol­li­nen sim­put­ta­mis­jak­so on elo­ku­van his­to­rian tois­toa. Kä­denvääntö aseet­to­man pal­ve­luk­sen to­teu­tu­mi­ses­ta ei si­do elo­ku­vaa yh­dek­si ko­ko­nai­suu­dek­si ha­lu­tul­la ta­val­la.
Lop­puo­san päähän­lyön­ti­kil­pai­lu si­joit­tuu Oki­nawan kuk­ku­lal­le. Oh­jaa­ja Mel Gib­son pää­see rak­kaal­le alueel­leen, us­kon­non, mo­raa­lin ja vä­ki­val­lan su­lat­ta­moon. Gib­son he­ku­moi Des­mond Dos­sin va­lin­noil­la. Ve­ren­vuo­da­tuk­sen graa­fi­suus on yli­lyövää, rea­lis­min ää­ri­lai­taa.
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too us­ko­mat­to­mal­ta kuu­los­ta­van ta­ri­nan. Kä­si­kir­joit­ta­jan ja dra­ma­tur­gin tehtävänä oli­si tehdä ko­ko­nai­suu­des­ta myös kat­so­jan sil­missä tot­ta. Hack­saw Rid­gen ih­me­teot esittäy­tyvät niin mah­ti­pon­ti­si­na, et­tei elo­ku­va moi­ses­ta san­ka­ruu­del­la rat­sas­ta­mi­ses­ta enää hyö­dy. (VA)
26/11/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy