Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Heaven's Gate

Portti ikuisuuteen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1980Kesto: 216 minuuttia
Julkaisija: MGMKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
LPCM 2.0
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5028836040255

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (MGM) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mic­hael Ci­mi­non eep­pi­nen länkkä­ri on is­kos­tu­nut his­to­rian­kir­joi­hin yh­tenä kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­mis­ta flo­peis­ta, jo­ka ajau­tui per­fek­tio­nis­min tiellään li­ki vuo­den viiväs­tyk­seen ja mo­nin­ker­tai­seen bud­jet­tiy­li­tyk­seen.

Mic­hael Ci­mi­non eep­pi­nen länkkä­ri on is­kos­tu­nut his­to­rian­kir­joi­hin yh­tenä kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­mis­ta flo­peis­ta, jo­ka ajau­tui per­fek­tio­nis­min tiellään li­ki vuo­den viiväs­tyk­seen ja mo­nin­ker­tai­seen bud­jet­tiy­li­tyk­seen. Vil­lit ta­ri­nat tais­te­lu­kentän al­le ra­ken­ne­tuis­ta kas­te­lu­ka­na­vis­ta (jot­ta nur­mik­ko var­mas­ti näyttäi­si vih­reältä ver­ta vas­ten) ja kau­pun­ki­la­vas­tei­den pur­ka­mi­ses­ta tien le­ventä­mi­sek­si muu­ta­man ja­lan ver­ran seu­raa­vat yhä elo­ku­vaa, mut­ta nyt uu­sin­ta­kier­rok­sel­la ar­viot ovat ol­leet elo­ku­val­le suo­siol­li­sem­pia kuin ai­koi­naan.
K­ris Kris­tof­fer­son ja John Hurt ovat Har­var­din käy­neet ystä­vyk­set, jot­ka nyt huo­maa­vat ole­van­sa eri puo­lil­la siir­to­lais­kiis­taa kes­kellä Wyo­min­gin ava­ria man­tu­ja. En­simmäi­sek­si mai­nit­tu on she­rif­fi, jo­ka ei kat­so hyvällä silmällä eu­roop­pa­lais­siir­to­lais­ten pot­ki­mis­ta ja jäl­kimmäi­nen vis­kiin su­run­sa hu­kut­ta­va si­ka­ri­her­ra, jon­ka on vai­kea ir­rot­taa sym­pa­tian­sa pot­ki­mi­sen ta­ka­na ole­vis­ta suur­ti­lal­li­sis­ta. Ase­tel­man ta­ka­na on vuo­den 1892 huh­ti­kuus­sa John­so­nin pii­ri­kun­nas­sa puh­jen­nut to­del­li­nen konf­lik­ti, mut­ta tämän vai­hei­ta seu­ra­taan vain viit­teel­li­ses­ti eikä hah­moil­la­kaan vai­ku­ta ole­van pal­joa to­si­poh­jaa.
E­tee­ri­nen ja mil­tei uni­ses­ti ete­nevä ker­to­mus avau­tuu va­kuut­ta­van laa­jal­la skoo­pil­la, ai­van ku­ten eep­pi­siin mit­toi­hin pyr­kivän teok­sen tu­lee­kin. La­vas­teet ja pu­vut on teh­ty vii­mei­sen pääl­le, jouk­ko­koh­tauk­sis­ta ei puu­tu osa­not­ta­jia ja kai­ken ai­kaa taus­tal­la avau­tu­vat län­nen jylhät mai­se­mat. Myös köy­hien siir­to­lais­ten elämää luo­da­taan an­siok­kaal­la ta­val­la, mut­ta na­pa­kan elo­ku­van kat­so­mi­sen si­jaan kä­sit­te­ly tun­tuu tur­han pal­jon to­dis­tu­sai­neis­ton esit­te­lyltä. Elo­ku­van al­ku­peräi­nen leik­kaus oli hu­hu­jen mu­kaan noin 5,5 tun­tia pitkä, mistä pi­tuus ly­he­ni jär­kyt­ty­neen stu­dion vaa­ti­muk­ses­ta 3 tun­tiin ja 39 mi­nuut­tiin en­nen en­si-il­taa. Ly­hyek­si jää­neen teat­te­ri­kier­rok­sen jäl­keen elo­ku­va ly­he­ni vielä oh­jaa­jan omis­sa kä­sissä 2,5 tun­nin ver­siok­si. Tällä le­vyllä nähtävä ver­sio on näistä kes­kimmäi­nen, eli al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio.
E­lo­ku­va pi­laa us­kot­ta­vuu­ten­sa elämästä ir­taan­tu­neel­la ot­teel­laan ja kah­del­la yk­sittäi­sellä kömmäh­dyk­sellä. Näistä en­simmäi­nen tu­lee ai­van al­ku­met­reillä kun Har­var­din ylio­pis­to pal­jas­tuu he­ti en­simmäi­sistä otok­sis­ta läh­tien Eng­lan­nis­sa si­jait­se­vak­si Ox­for­din ylio­pis­tok­si. Näi­den kah­den se­koit­ta­mi­nen toi­siin­sa kun on yhtä to­dennäköistä kuin Eif­fel-tor­nin ja Em­pi­re Sta­te Buil­din­gin. Kai­ken lisäk­si pitkä al­kunäytös lisää vain vähän elo­ku­van myö­hempään ker­ron­taan, jos sitäkään. Tämä on myön­nettäväs­ti pelkkä tyy­li­vir­he, mut­ta kun sen huo­maa, on myö­hem­piin­kin vai­hei­siin vai­kea suh­tau­tua täy­sin va­ka­vas­ti. Toi­nen kömmäh­dys on elo­ku­van koo­mi­sek­si me­nevä lop­pu­koh­taus, jos­sa hur­jas­tu­neet siir­to­lai­set rat­sas­ta­vat ym­pyrää pys­sy­mies­ten ympä­rillä kuin jos­sa­kin sir­kus­pe­lissä, vain odot­taen omaa luo­tiaan.
Ko­ko­nai­suu­te­na ky­seessä on epä­ta­sai­nen länkkä­ri. Gen­ren fa­neil­le on tar­jol­la pal­jon ihas­tel­ta­vaa ja ih­me­teltävää rik­kaan draa­man muo­dos­sa, mut­ta tun­nel­ma jää va­paas­ti­hen­gittäväk­si ja me­no lo­pul­ta san­gen päättömäk­si. Yri­tys on ko­va, mut­ta ki­pinä ei tar­tu.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva karsastaa hetkittäin valoa, eikä mustan taso oikein koskaan ole aivan kohdallaan, mutta jälki on kuitenkin miellyttävän jäsentynyttä. Filmirae on voimakasta ja jälki hailakkaa, mutta tyylikästä - Oxford-huijausta lukuun ottamatta. Ääniraita on tarjolla sekä 5.1-kanavauseksi laajennettuna DTSHDMA-raitana että stereomuotoisena LPCM-raitana. Elokuvan ajoittaisesta monikielisyydestä huolimatta mukana ei ole lainkaan tekstityksiä. Mukana on myös DVD-levy, jolta löytyy sivuossassa nähtävän Jeff Bridgesin haastattelu (20 min.), kuvaussuunnittelija Vilmos Zsigmondin haastattelu (18 min.) ja raa'an rehellinen making of -dokumentti (55 min.). Brittipainos. (IJ)
16/03/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy