Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Theory of Everything

Kaiken teoria 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5053083041700

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

S­tep­hen ja Ja­ne Haw­kin­gin ta­ri­nan ker­to­va elo­ku­va on hel­pos­ti yk­si par­hais­ta kos­kaan nä­ke­mistä­ni elämän­ker­ta­ku­vauk­sis­ta.

S­tep­hen ja Ja­ne Haw­kin­gin ta­ri­nan ker­to­va elo­ku­va on hel­pos­ti yk­si par­hais­ta kos­kaan nä­ke­mistä­ni elämän­ker­ta­ku­vauk­sis­ta. Elo­ku­va kan­taa mas­sii­vi­sen ta­ri­nan­sa ele­gan­tis­ti ja on­nis­tuu va­lot­ta­maan omal­ta osal­taan sekä uraauur­ta­vaa tie­teen­te­ke­mistä että ra­jun sai­rau­den haas­ta­maa ta­val­lis­ta per­he-elämää sen ku­lis­seis­sa. Näitä kah­ta ta­ri­nan lan­kaa tai­dol­la kul­jet­ta­va elo­ku­va tun­tuu ai­dol­ta, tah­dik­kaal­ta ja omin­ta­keis­ten elämän pil­kah­dus­ten ryt­mittämältä tai­pa­leel­ta, jon­ka ai­ka­na voi ku­vi­tel­la tu­tus­tu­van­sa to­del­li­siin ih­mi­siin.
Näin ol­len on­kin jon­ki­nas­tei­nen jär­ky­tys tu­tus­tua le­vyn ekst­roi­hin, joi­den ly­hyet koos­teet herättävät huo­len elo­ku­van to­si­poh­jas­ta. Elo­ku­van suu­ret lin­jat kul­ke­vat il­mei­sen us­kol­li­ses­ti to­sielämää seu­ra­ten, mut­ta oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta päästää ma­sen­ta­vas­ti il­mat pi­hal­le lä­hes jo­kai­ses­ta elo­ku­van pie­nestä draa­man kiin­to­pis­teestä. Har­mil­li­sin ha­vain­to on mo­nen ai­dol­ta Step­he­niltä ja Ja­nel­ta tun­tu­neen nyans­sin pal­jas­tu­mi­nen näyt­te­lijöi­den kek­sinnök­si, mut­ta myös mo­ni de­tal­ji pa­rin ta­paa­mi­ses­ta ja ar­jen merk­ki­paa­lus­ta teo­rioi­den syn­ty­het­kiin ja Step­he­nin ää­nen lo­pul­ta vie­nee­seen tra­keos­to­miaan osoit­tau­tuu va­paas­ti muun­nel­luk­si. Elo­ku­va sai kui­ten­kin Haw­king­sien hyväk­synnän, jo­ten puh­taas­ta sa­dus­ta ei ole ky­se. Täy­tyy siis toi­voa, että roo­lei­hin­sa upon­neet näyt­te­lijät ja ta­ri­naan pitkäl­li­ses­ti pe­reh­ty­nyt tuo­tan­to­tii­mi on­nis­tui luo­maan au­tent­ti­sen ker­to­muk­sen vaik­kei to­si­ta­ri­naa raa­mat­tu­naan selväs­ti pitä­nytkään. Myös tie­teel­lis­ten teo­rioi­den se­los­tuk­set jä­tetään tässä mui­den läh­tei­den tehtäväk­si.
Var­maa on kui­ten­kin se, että Ed­die Red­may­ne te­kee miespääo­sas­sa il­miömäi­sen roo­li­suo­ri­tuk­sen jo­ka on Os­car-voit­toon joh­ta­nei­den tul­kin­to­jen­kin har­vas­sa jou­kos­sa ku­mar­ta­mi­sen ar­voi­nen saa­vu­tus. Red­may­ne on­nis­tuu esittämään ete­nevän sai­rau­den run­te­le­man mie­hen us­kot­ta­vas­ti tau­din kai­kis­sa vai­heis­sa ja pitää fo­kuk­sen jat­ku­vas­ti elämässä sai­rau­den lo­mas­sa. Tämä tun­tuu us­kol­li­sel­ta va­lin­nal­ta sillä Step­hen it­se­kin pyr­ki il­mei­ses­ti si­vut­ta­maan sai­rau­den niin pitkään ja pitkäl­ti kuin se oli mah­dol­lis­ta. Vä­hin elein ja il­ki­ku­ri­sel­la char­mil­la syn­tyvä hah­mo on vai­kut­ta­va ja il­luu­sio to­del­li­sen Step­hen Haw­kin­gin koh­taa­mi­ses­ta vah­va.
S­tep­hen Haw­king saat­toi muut­taa tie­de­maail­maa, mut­ta elo­ku­va on kui­ten­kin yhtä pal­jon Ja­nen kuin Step­he­nin­kin ta­ri­na. Elo­ku­va pe­rus­tuu osit­tain Ja­ne Haw­kin­gin re­vi­sioi­maan toi­seen elämän­ker­ta­kir­jaan­sa "T­ra­ve­ling to In­fi­ni­ty: My Li­fe with Step­hen", jo­hon oh­jaa­ja ei kui­ten­kaan ko­men­teis­saan tai­da vii­ta­ta ker­taa­kaan. Fe­li­ci­ty Jo­ne­sin an­siok­kaas­ti tässä tul­kit­se­ma Ja­ne on luon­non­voi­maa lä­hes­tyvä san­ka­ri omas­sa oi­keu­des­saan, jo­ka koh­ta­si seu­rus­te­lu­kump­pa­nin­sa kas­va­vat haas­teet ja täys­työl­listävän per­he-elämän val­loit­ta­val­la vah­vuu­del­la, ja em­pa­tiaa kos­kaan me­nettämättä. Pa­ri te­kee­kin tässä vai­ku­tuk­sen kah­te­na poik­keuk­sel­li­sen vah­va­na ih­mi­senä, jot­ka mo­lem­mat voit­ti­vat eteensä ti­pah­ta­neet es­teet niin täy­del­li­ses­ti kuin se olo­suh­teis­sa vain oli mah­dol­lis­ta.
Lo­pul­ta ky­seessä on aja­tuk­sel­la ete­nevä ja vai­kut­ta­van kos­ket­ta­va draa­ma, jo­ka ei ehkä ole vir­heetön elämän­ker­ta­ku­vaus, mut­ta ins­pi­roi­va­na ker­to­muk­se­na ver­taan­sa vail­la. Elo­ku­vaan on näh­ty tar­peel­li­sek­si pa­ran­nel­la to­si­ta­ri­nan vai­hei­ta, mut­ta tästä huo­li­mat­ta elämä elo­ku­van ta­ka­na näyttäy­tyy vai­kut­ta­vas­ti. Kom­ment­ti­rai­dan kuun­te­le­mi­sen jäl­keen elo­ku­val­le on vai­kea an­taa täyttä viittä täh­teä, mut­ta it­se kat­so­mis­ko­ke­mus sii­hen­kin tai­pui­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Kiitettävä kuva on hitusen pehmeä, mutta vivahteikas, virkeä, vakaa ja vaivattoman periodiuskottava. Yksinkertaisen kaunis ääniraita. Ekstroissa tositarinan ohittava ohjaajan kommenttiraita, hyvä sarja poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein (11 min.) ja suppea, mutta kiinnostava katsaus elämän purkittamisesta (7 min.). (IJ)
19/07/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy