Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Danish Girl

Tanskalainen tyttö 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083071219

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Su­ku­puo­li­lo­ke­roi­den mur­ta­mi­nen on nous­sut hil­jat­tain me­dian par­ras­va­loi­hin, mut­ta tämä ei tar­koi­ta, että ky­seessä oli­si suo­ra­nai­ses­ti uu­si oi­val­lus.

Su­ku­puo­li­lo­ke­roi­den mur­ta­mi­nen on nous­sut hil­jat­tain me­dian par­ras­va­loi­hin, mut­ta tämä ei tar­koi­ta, että ky­seessä oli­si suo­ra­nai­ses­ti uu­si oi­val­lus. Tans­kan tai­de­pii­reissä 1900-lu­vun tait­tees­sa vai­kut­ta­neen avio­pa­rin, Li­li El­ben (syn­tyjään Ei­nar We­ge­ner) ja Ger­da We­ge­ne­rin, ta­ri­na on tästä var­hai­nen ja var­sin ää­rimmäi­nen esi­merk­ki.
Yhtä ai­kaa mu­ser­ta­va ja hau­ras ker­to­mus on häm­mentävä mat­ka, jon­ka ai­ka­na yh­den pe­rin ta­val­li­sen avio­lii­ton roo­lit muut­tu­vat pe­ruut­ta­mat­to­mal­la ta­val­la kun avio­mies löytää it­sestään kauan ky­te­neen nai­sel­li­sen puo­len. Koh­ta­lon oi­kun mah­dol­lis­ta­mas­ta oi­val­luk­ses­ta käyn­nis­tyy hur­ja kamp­pai­lu sisäi­sen iden­ti­tee­tin ja ul­ko­maail­man vä­lillä, mut­ta vir­kistäväs­ti avio­liit­to tun­tuu ole­van ai­noa va­kaa voi­ma myrs­kyi­sillä me­rillä.
Ta­va­no­mais­ta ih­mis­suh­ded­raa­maa haas­ta­vam­pi ai­he­pii­ri upot­tai­si hel­pos­ti elo­ku­van, mut­ta nyt pääo­sien Ed­die Red­may­ne ja Ali­cia Vi­kan­der kan­nat­te­le­vat my­kistävää ta­pah­tu­ma­ket­jua upeas­ti. Vi­kan­der pal­kit­tiin roo­lis­taan ai­heel­li­ses­ti si­vuo­sa-Os­ca­ril­la, ja Red­may­ne jat­kaa va­kuut­ta­vas­ti tai­val­taan muu­tos­ta­ri­noi­den pe­lot­to­ma­na tulk­ki­na. Pa­ri­val­jak­ko vetää sym­pa­tiat puo­leen­sa vas­taan­sa­no­mat­to­man hel­pos­ti, ja löytää in­hi­mil­li­syy­den kai­ken sen­saa­tio­naa­li­suu­den juu­ril­ta.
Pääo­sien ohel­la kii­tos elo­ku­van ve­to­voi­mas­ta kuu­luu myös oh­jaa­ja Tom Hoo­pe­ril­le, jo­ka muis­te­taan mm. HBO:n tuot­ta­mas­ta John Adams -mi­ni­sar­jas­ta. Ko­meas­ti pe­rio­di­pa­ti­noi­tu pin­ta on osa elo­ku­van ten­hos­ta, mut­ta vielä­kin mer­kittävämmässä roo­lis­sa on ai­heen tah­di­kas kä­sit­te­ly ja tai­dok­kaas­ti yllä­pi­det­ty tem­po.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Da­vid Ebers­hof­fin ro­maa­niin, jo­ka puo­les­taan ot­ti in­noi­tuk­sen­sa Li­li El­ben ja Ger­da We­ge­ne­rin elämästä. Elo­ku­va, ku­ten ro­maa­ni­kin, pyr­kivät ins­pi­roi­maan eivät do­ku­men­toi­maan, mut­ta ta­ri­nan suu­ret lin­jat nou­dat­ta­vat il­mei­ses­ti pääo­sin to­si­ta­ri­naa. Elämän­ker­ta­ku­va­na tätä ei kui­ten­kaan kan­na­ta ot­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea periodipatinoitu kuva on vakaa, vivahteikas ja kiitettävän terävä. Napakka ääniraita tulkitsee mainiosti tilanteitaan ja on jatkuvasti tapahtumissa mukana vaikkei juuri vedäkkään huomiota itseensä. Ekstroissa suppea, mutta kestoonsa nähden mainio making of -kooste (11 min.). (IJ)
25/07/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy