Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Mission Impossible - Ghost Protocol

Mission Impossible 4 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kesällä 2012 vii­den­kym­pin ra­ja­pyy­kin ta­voit­ta­va Tom Crui­se osoit­taa Mis­sion Im­pos­sib­le – Ghost Pro­to­co­lis­sa ole­van­sa yhä sekä ka­ris­maat­ti­nen su­pertäh­ti että eri­no­mai­nen toi­min­ta­san­ka­ri.

Kesällä 2012 vii­den­kym­pin ra­ja­pyy­kin ta­voit­ta­va Tom Crui­se osoit­taa Mis­sion Im­pos­sib­le – Ghost Pro­to­co­lis­sa ole­van­sa yhä sekä ka­ris­maat­ti­nen su­pertäh­ti että eri­no­mai­nen toi­min­ta­san­ka­ri. Pää­kon­naa myös tei­ni­suo­sik­ki Tay­lor Laut­ne­rin Sie­pa­tus­sa (2011) näy­tel­lyt Mic­hael Nyq­vist ei toi­vot­ta­vas­ti jätä päivä­työtään eri­no­mai­se­na luon­nenäyt­te­lijänä. Kon­na­na hän ei oi­kein va­kuu­ta. To­ki neljän­nen Mis­sion Im­pos­sib­le kä­si­kir­joi­tus­ta voi syyttää, kun su­per­pa­hik­ses­ta on teh­ty näin kes­ki­ver­to skan­di­naa­vi salk­ku­mies. Haus­ka, ir­to­nai­sel­la ryt­millä näyt­te­levä Si­mon Pegg va­ras­taa tie­to­tek­niik­ka­vel­ho­na koh­tauk­set myös kak­kostäh­ti Je­re­my Ren­ne­rin nenän edestä.
Mut­ta us­koi­si­ko Sa­mu­li Edel­man­nin suh­teen juo­ru­toi­mit­ta­jien mai­nos­ma­te­riaa­lis­ta muok­kaa­mia väit­teitä – vai omia sil­miään? Ghost Pro­to­co­lia kat­soes­sa päät­te­li­si, et­tei suo­mi­po­jal­la ole yhtä ai­nut­ta yh­teistä koh­taus­ta Tom Crui­sen kans­sa.
Al­ku­vai­heis­sa Crui­sen esittämä eri­koi­sa­gent­ti Et­han Hunt ajaa ta­kaa elo­ku­van kak­kos­kon­naa Wist­ro­mia (E­del­mann) Du­bain hiek­ka­myrs­kyn kes­kellä juos­ten ja au­ton ka­tol­la. Koh­tauk­siin va­li­tut ka­me­ra­kul­mat ja te­hos­te­myrs­ky var­mis­ta­vat, et­teivät näyt­te­lijät si­joi­tu otok­siin niin, että kum­pi­kin nä­kyi­si selväs­ti missään ku­vas­sa. Ar­ve­len, että su­pertäh­den näy­tel­lessä ka­me­ran edessä, suo­mi­po­jan si­jal­la on stunt­ti. Ja päin­vas­toin.
Ku­via ja vas­ta­ku­via käyttämällä on kat­so­jan hämää­mi­nen help­poa, elo­ku­van pe­rus­kau­raa oi­keas­taan. Kun hiek­kapö­ly peittää Hun­tin­kin vä­lillä nä­ky­vistä, on Wist­ro­min pelkkä vi­lah­ta­mi­nen us­kot­ta­vaa. Mut­ta mik­si ta­kaa-a­jet­ta­va ei kos­kaan kään­ny kat­so­maan vai­noo­jaa? Mik­si em­me näe Crui­sen kas­vo­ja, kun Hunt kur­kot­taa kä­si­var­ten­sa Wist­ro­min oh­jas­ta­man au­ton si­vuik­ku­nas­ta. Edel­man­nin naa­ma on esillä, mut­ta ik­ku­nas­ta vi­lah­taa vain Crui­sen pitkä hius­peh­ko, kun täh­den kas­vot ovat so­pi­vas­ti pi­men­nos­sa.
Mik­si täh­teä ja si­vuo­san esittäjää ei näy­tettäi­si ker­taa­kaan selvässä yh­tei­so­tok­ses­sa, jos he oli­si­vat ol­leet ku­vaus­pai­kal­la sa­maan ai­kaan? Tä­ri­syttävää sa­la­liit­to­teo­riaa uh­maa vain yk­si to­dis­tus­kap­pa­le, se ai­noa mai­nos­til­li, Da­vid Ja­me­sin ot­ta­ma ku­va, jos­sa Crui­se ma­kaa Edel­man­nin oh­jaa­man au­ton ka­tol­la. Pho­tos­hop­paus­ta en us­kal­la edes epäillä. Ken­ties stil­li ku­vat­tiin stu­dios­sa jäl­keenpäin mark­ki­noin­ti­ma­te­riaa­lik­si?
Toi­sen ker­ran Edel­mann ja Crui­se näyttäi­sivät ole­van yh­tei­sessä koh­tauk­ses­sa Wist­ro­min ta­kaa-a­jo­vuo­rol­la. Edel­mann sei­soo kau­ka­na liu­ku­por­tai­den yläpäässä ja Crui­sen ylä­var­ta­lo nä­kyy al­haal­la ku­van etua­lal­la. Puh­das­ta ka­me­ran to­dis­tus­voi­maa — vai­ko sit­ten­kin elo­ku­van di­gi­teh­taan ma­giaa? Ku­vien yh­dis­te­le­mi­nenhän on help­poa, kun Crui­sen jal­ko­ja­kaan ei koh­tauk­ses­sa ole ha­lut­tu näyttää.
Mis­sion Im­pos­sib­le — Ghost Pro­to­col on suur­ten mit­to­jen elo­ku­va 145 mil­joo­nan taa­lan bud­jet­tei­neen. Crui­sen is­tu­mi­nen myös tuot­ta­jan pal­lil­la mer­kit­see ää­rimmäi­sen te­ho­kas­ta ja tar­kas­ti mi­tat­tua tuo­tan­toar­vo­jen an­nos­te­lua. Ai­ka on fil­min­teos­sa ra­haa ja var­sin­kin Crui­sen kal­tai­sen me­gatäh­den ai­ka. Vai­kut­taa siltä, että ykkös­ku­vaus­ryhmä on seu­ran­nut täh­tiä ja kak­ko­nen si­vuo­sien esittä­jiä.
E­del­li­nen on teol­li­sen elo­ku­va­tuo­tan­non ar­kipäivää. Sil­ti moi­nen kik­kai­lu vä­hentää fan­ta­sian­kin us­kot­ta­vuut­ta, kun näyt­te­lijöi­den ai­toa fa­ce-to-fa­ce –­tun­nel­maa ei syn­ny. Toi­sin on pie­nemmän bud­je­tin in­diejän­ni­tyk­sessä, jos­sa kaik­ki jou­du­taan te­kemään olo­suh­tei­den pa­kos­ta luo­mu­na ihan it­se.
Suo­ma­laisnäkö­kul­mas­ta Edel­man­nin rois­ton roo­li – näyt­te­lijä­luet­te­los­sa seit­semän­tenä ni­menä – on sil­ti neljän­nen Mis­sion Im­pos­sib­len kiin­toi­sin an­ti. Las­ku­ta­vas­ta riip­puen neljässä mit­ta­vas­sa koh­tauk­ses­sa esiin­ty­mi­nen on ha­tun­nos­ton ar­vois­ta. Muut ko­ti­maan sta­ram­me­han ovat tähän saak­ka esittä­neet ruu­mis­roo­le­ja CSI Wha­te­ve­ris­sa tai NCIS Mikä­liessä. To­ki Edel­man­nil­la vielä riittää mat­kaa mo­nen muun suo­ma­lai­sen Hol­lywoo­din saa­vu­tuk­siin: Tai­na Elg (Co­le Por­ter –­mu­si­kaa­li Les Girls, 1957, oh­jaus Stan­ley Do­nen), Al­bert Sal­mi (Ka­ra­ma­zo­vin vel­jek­set, 1958, oh­jaus Ric­hard Brooks, Bra­va­dos, 1958, oh­jaus Hen­ry King) tai Tuu­lik­ki ”­Tu­la Par­ma” Paa­na­nen (T­he Leo­pard Man, 1943, oh­jaus Jac­ques Tour­neur).
Suo­ma­lai­sen lisäk­si toi­nen kiin­nos­ta­va uu­tuus­ni­mi Ghost Pro­to­co­lis­sa on oh­jaa­ja Brad Bird. Hän to­teut­ti eräät par­hais­ta 2000-lu­vun Dis­ney/­Pi­xar –a­ni­maa­tios­ta, Rot­ta­touil­len ja Ih­me­per­heen. Sar­ja­me­nes­tys­for­maat­ti ja Crui­sen rau­tai­nen tuot­ta­jankä­si eivät kui­ten­kaan an­na oh­jaa­jal­le täyttä luo­vuu­den va­paut­ta. Agent­ti­ta­ri­na on me­kaa­ni­nen suo­ri­tus ja mel­ko ta­sa­pak­sua toi­min­tajän­ni­tystä. So­pii ker­takäyttö­viih­teek­si ja unoh­tuu teat­te­ris­ta pois­tut­tua.
Poik­keuk­sel­li­sia jak­so­ja neljän­nessä Mis­sio­nis­sa ovat al­ku ja lop­pu. Alun van­ki­la­pa­ko on tai­ta­vaa ac­tio­nia, jo­ka vi­rittää odo­tuk­set liian­kin kor­keal­le. Lo­pun pitkä ty­ven, jos­sa va­koo­ja­san­ka­rit ryhmään­tyvät uu­sia seik­kai­lu­ja var­ten ja jos­sa Et­han Hun­tin vai­mon koh­ta­lo pal­jas­tuu, on kuin toi­ses­ta, tun­nel­mal­li­sem­mas­ta fil­mistä. (HB)
21/02/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy