Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Sex and the City - Sinkkuelämää 2

Sex and the City 2 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: Sandrew 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 235735  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sex and the Ci­tyn jat­ko-o­sas­sa Car­rie ja tytöt jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan, eli nät­tien na­po­jen­sa ympä­rillä pyö­ri­mistä.

Sex and the Ci­tyn jat­ko-o­sas­sa Car­rie ja tytöt jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan, eli nät­tien na­po­jen­sa ympä­rillä pyö­ri­mistä. Nyt len­netään Ara­bie­mii­ri­kun­tiin vähän ir­rot­te­le­maan, kun avioelämä kol­hii hen­ki­siä iki­sink­ku­ja. La­ki­nai­nen Mi­ran­da an­taa pitkät mies­so­vi­nis­tie­si­mie­hel­le ja Char­lot­te ot­taa lo­maa lap­sis­ta. Car­rie kylläs­tyy Mr. Bi­gin löhöi­lyyn de­sign­soh­val­la, mus­ta­val­kok­las­si­koi­ta suol­ta­van tau­lu­te­le­vi­sion ää­rellä. Nai­set tart­tu­vat Sa­mant­han Lä­hi-idän All Inc­lu­si­ve -mat­ka­kut­suun kuin pe­las­tus­ren­kaa­seen.
It­se pa­nin Cyn­di Lau­pe­rin True Co­lours -lau­lun soi­maan tois­tol­le. Söin ylel­li­ses­ti au­rin­gon vii­me sä­tei­den lämmössä mik­ro­kuu­men­net­tua kii­na­lais­ta ruo­kaa vel­kai­sen ko­ti­ni ve­toi­sel­la te­ras­sil­la. Nau­tin la­sin vii­niä – kyllä, elo­ku­va-ar­vos­te­li­joil­le se on työai­ka­na sal­lit­tua. Vai­mo­kin on vir­ka­mat­kal­la. Ku­ka voi väittää, et­ten oli­si so­pi­vas­sa mie­len­ti­las­sa ar­vioi­maan Sink­kuelämän kak­ko­so­saa?
Saat­taa ol­la, että omat vaih­de­vuo­te­ni käyvät pääl­le. Ais­tin­kin kuu­mia aal­to­ja, mut­ta voi se ol­la se vii­ni­kin. Saa kai sil­ti ky­syä, mik­si vain mie­hil­le sal­lit­tai­siin vei­keät ka­ve­ri­ta­ri­nat ja ve­ko­ti­nor­giae­lo­ku­vat? Nai­set­kin tar­vit­se­vat omat fil­mil­li­set sis­koi­lun­sa ja shop­pai­lun­sa. Älkää ker­to­ko po­jil­le mi­nun sa­no­neen, mut­ta ei Sex and the Ci­ty 2 ole sen huo­nom­pi kuin vii­mei­nen Ja­mes Bond (eihän se ol­lut kak­si­nen, mut­ta se ei nyt ole ju­tun ydin). Jos Mam­ma Mias­ta ja Sink­kuelä­mistä voi pää­tellä, tytöil­le (kai­kis­sa ikä­luo­kis­sa) suun­na­tuil­la elo­ku­vil­la on tu­le­vai­suus. Nai­set voi­vat pian jyrätä elo­ku­vay­leisönä sa­mas­sa mi­tas­sa kuin teat­te­rin kat­so­mois­sa, jos fil­mi­maail­ma huo­maa il­mi­selvän ti­lauk­sen.
En­simmäi­nen Sink­kuelämää oli elo­ku­va­na ihan hir­veä. Kä­si­kir­joit­ta­ja, tuot­ta­ja ja oh­jaa­ja Mic­hael Pat­rick King on pa­ran­ta­nut kah­den vuo­den ta­kai­ses­ta. Jat­ko-o­san puit­teet ovat vah­vem­mat ja näyt­te­lijät roo­leis­sa enemmän ko­to­naan. Se vähä, mitä ta­ri­naa löy­tyy, ker­ro­taan su­ju­vas­ti. Enimmäk­seen elo­ku­va on, ku­ten sen pää­hen­kilöt­kin, par­haim­piin­sa pyntät­ty il­man eri­tyi­sen sel­keää aja­tus­ta siitä, mi­hin pitäi­si suun­nis­taa.
Ko­rea­ta tur­huut­ta
Sa­rah Jes­si­ca Par­ke­rin Car­rie kai­paa avios­sa enemmän kuo­hua ja kup­li­mis­ta. Ehkä hän pelkää, että huo­le­ton elämä va­luu Mr. Bi­gin soh­van kaut­ta koh­ti kil­ju­via ka­ka­roi­ta.
Kim Cat­rall on sek­sinnälkäi­senä Sa­mant­ha­na kä­ve­levä ka­tast­ro­fi, mut­ta si­su­kas sel­lai­nen.
Kui­vak­ka Mi­ran­da (Cynt­hia Ni­xon) vetää asia­lin­jaa, mut­ta yh­teis­pe­li Char­lot­te-hii­ru­lai­sen (K­ris­tin Da­vis) kans­sa on elo­ku­vas­sa haus­kin­ta, var­sin­kin rie­muk­kaas­sa tis­sut­te­lu-ja-tun­nus­tus -koh­tauk­ses­sa. Tai­dan­kin fa­nit­taa Char­lot­tea, sillä Kris­tin Da­vis osoit­tau­tuu tyttö­po­ru­kan tai­ta­vim­mak­si ko­me­dien­nek­si.
To­del­li­sia on­gel­mia näillä kul­ta­lu­sik­ka ta­ka­puo­les­sa syn­ty­neillä hah­moil­la ei ole. Ei ai­na­kaan sel­lai­sia, mitä pie­ni slum­mai­lu huo­no-o­sai­sem­pien ka­tu­puo­lis­kol­la ei kor­jai­si. Elo­ku­van sym­paat­ti­sin hah­mo, Abu Dha­bin ho­tel­li­pal­ve­li­ja Gua­rau (Ra­za Jaff­rey), tyy­tyy osaan­sa rik­kaam­pien or­ja­työ­voi­ma­na. Sel­lai­nen hel­lyttää Car­rien isoon tip­piin.
Lä­hi-idän ak­ti­vis­tei­na Car­rie, Mi­ran­da, Char­lot­te ja Sa­mant­ha ovat ta­sa-ar­von lä­het­tiläitä. Hun­nu­te­tut ara­bi­nai­set ha­lu­taan tie­tys­ti va­paut­taa län­si­mais­ten si­sar­ten­sa kal­tai­sik­si vaa­te­ri­pus­ti­mik­si.
Kak­ko­so­san tähtäin ko­hoaa, kun juo­nie­le­ment­tinä si­vu­taan ro­mant­ti­sia ko­me­dioi­ta ja Clark Gab­len, Ca­ry Gran­tin ja Clau­det­te Col­ber­tin Hol­lywood-e­le­gans­sia.
Maa­liin ei osu­ta, mut­ta yri­tys­kin hyvä. Vuo­ro­pu­he­lu on nyt na­pa­kam­paa ja yk­si­ri­vi­set to­kai­sut nau­rat­ta­vat. Ku­ten vit­si hor­mo­ni­kuis­kaa­jas­ta – tai vaih­de­vuo­sien uh­kaa­ma Sa­mant­ha, kun hä­nen est­ro­gee­ninsä ”­ha­ve left the buil­ding”.
E­lo­ku­vas­sa on pa­ri mu­ka­vaa mu­siik­ki­nu­me­roa. En­simmäi­sestä vas­taa hää­koh­tauk­sen emäntä Li­za Min­nel­li. Toi­ses­sa ne­lik­kom­me tart­tuu jou­kol­la ka­rao­ke­mik­kei­hin. Tee­ma­lau­lu­na lop­pu­teks­teissä soi Cyn­di Lau­pe­rin mo­der­ni iki­vih­reä. Myös Jen­ni­fer Hud­so­nin esittämä Lo­ve Is Your Co­lor mu­kai­lee sitä pla­giaa­tik­si as­ti.
Sink­kuelämää kak­ko­nen on kak­si ja puo­li tun­tia ko­rea­ta tur­huut­ta. Sehän so­pii meil­le lais­koil­le au­rin­gos­sa. (HB)
11/08/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy