Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Vinyl

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 610 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS -HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895404935

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

1973. Ai­ka­moi­nen vuo­si rock and rol­lin his­to­rias­sa.

1973. Ai­ka­moi­nen vuo­si rock and rol­lin his­to­rias­sa. Kul­mi­naa­tios­sa näh­tiin pal­jon. Lis­toil­la, meillä Suo­mes­sa jytä­mu­sak­si luo­ki­tel­lus­sa skaa­las­sa, ly­myi­li mo­nen­lais­ta vil­jel­lyistä hel­mistä ai­toi­hin (S­la­de, Bowie, Ali­ce Coo­per, Mott the Hoop­le), mut­ta pin­taa sy­vemmällä kup­li jo pun­kin lisäk­si vuo­si­kym­me­nen lo­pun dis­co pu­hu­mat­ta­kaan hip­hop, kun pio­nee­rit sämplä­sivät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti kaik­kia tyy­lejä. Hip­piai­ka oli ol­lut­ta ja men­nyttä, mut­ta Vel­vet Un­derg­roun­din, MC5:n ja Stoo­ge­sin ka­dun­kau­huis­ta am­men­ta­va pe­rin­ne sai uut­ta nos­tet­ta, kun CBGB oli li­ki pe­rus­tet­tu. Jos jos­sain oli pitä­nyt elää, niin vuo­den 1973 New Yor­kis­sa. Mut­ta jos oli­si elä­nyt, oli­si­ko edes hen­gissä.
Mar­tin Scor­se­sen, Mick Jag­ge­rin, Te­ren­ce Win­te­rin­ja Rick Co­he­nin luo­mus, Vi­nyl, jää omal­la ta­val­laan nos­ta­gian­sa van­gik­si. Mu­siik­ki­dig­ga­rit kes­kit­tyvät vih­jei­siin to­del­li­suu­des­ta, ja kes­ki­ver­to­kat­so­ja poh­tii, kuin­ka Sop­ra­no­sin (isän kak­soi­selämä ja ma­fian var­jo), Tre­men (mu­siik­ki) ja True De­tec­ti­ce 2:n (k­reik­ka­lai­nen draa­ma) mie­leen tuo­va sar­ja jak­sai­si kou­kut­taa. Muis­tut­taa­pa tämä hie­man eng­lan­ti­lai­sen Pen­nies from hea­ven -sar­jan psy­ke­dee­li­siä aja­tus­kat­ko­ja, jol­loin vaik­ka­pa Bud­dy Hol­ly sa­puu na­kut­ta­maan Ra­ve Onia.
Kä­si­kir­joi­tus­tii­mi on­nek­si osaa asian­sa. Ai­ka­moi­sia elä­myk­siä saa­daan muun muas­sa Pon­tiac Fi­re­bir­diin liit­tyvällä avain­koh­tauk­sel­la, mut­ta muu­ten ne ovat ajoit­tai­sia ja pie­ni­muo­toi­sia. Aloi­tus on kyllä oma lu­kun­sa, kun Mer­cer Arts Cen­te­riin edessä al­kaa ku­mis­ta St­ran­ded in the Jung­len kak­sio­sai­nen jao­tus. New York Doll­sin Per­so­na­li­ty Cri­sis on­kin sit­ten au­tent­tis­ta mie­li­ku­vi­tus­mat­kaa men­nei­syy­teen il­man epäus­kot­ta­vuu­den rip­peitä. Olen is­tus­kel­lut John­ny Thun­der­sin ho­tel­li­huo­nees­sa tun­nin tai pa­ri, enkä voi täl­le Vi­ny­lin nä­ke­myk­sel­le edes mu­ris­ta.
On har­mi, jos Vi­ny­lin kau­si jäi yh­teen. Toi­saal­ta se ei ole yllä­tys, sillä siitä voi oi­keas­taan naut­tia vain ne, jot­ka eivät kos­kaan voi­nee sietää ai­kan­sa lis­ta­mu­saa tai muo­tia. Mo­ni­kaan sar­jan ylhäi­sik­si ko­hot­ta­mis­ta dig­ga­ri­ju­tuis­ta ei ni­mittäin kos­kaan ol­lut val­ta­vir­taa, vaan edellä ajan ra­tas­ta. Pa­ra­dok­si oli siinä, että kaik­ki edelläkä­vijät pi­tivät men­nen ajan par­hais­ta ju­tuis­ta uu­dis­ta­mal­la sa­mal­la ai­kan­sa mu­siik­kia. Dig­ga­rit puo­les­taan jo­ko seu­raa­vat uut­ta tai kan­gis­tu­vat van­haan. Me­kin kuun­nel­tiin Ed­die Coch­ra­nia 1970-lu­vun puo­les­savä­lissä ja The Who­ta hie­man myö­hem­min. Oi­keas­taan al­ku­peräi­nen punk nou­si le­vy­lau­ta­sil­lem­me jäädäk­seen vas­ta sil­loin, kun kos­ket­ti­met veivät uu­den aal­lon mark­ki­na­ve­toi­sil­le teil­le.
Vi­nyl ku­vaa­kin ta­ka­pe­roi­ses­ti myös sitä, kuin­ka eli­tis­ti­nen dig­ga­ri­jen­gi voi pitää muo­ti­ju­tuis­ta so­pi­van ajan päästä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan rakeudella tavoitellaan 1970-luvun hämyä, mikä on järkevä ratkaisu. Musiikkiraita on puolestaan perin terävä ja erotteleva asettaen musiikin ensisijalle. Hyvä ratkaisu jälleen. Ekstroihin on tallennettu 34 min. dokumentit ja kommenttiraita kahdelle jaksolle. (PS)
03/09/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy