Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Wolfman

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 119/102 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 226951EAN: 5050582760798

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Fil­miyh­tiö Uni­ver­sa­lin 1940-­lu­vun hir­viöe­lo­ku­vat eivät oi­kein pärjän­neet 1930-­lu­vun unoh­tu­mat­to­mil­le klas­si­koil­le.

Fil­miyh­tiö Uni­ver­sa­lin 1940-lu­vun hir­viöe­lo­ku­vat eivät oi­kein pärjän­neet 1930-lu­vun unoh­tu­mat­to­mil­le klas­si­koil­le. Dra­cu­la, Fran­kens­tein ja Muu­mio ovat edel­leen ohit­ta­mat­to­mia, pu­hu­mat­ta­kaan Ed­gar Ul­me­rin 1934 oh­jaa­mas­ta ja har­vem­min näh­dystä ne­rok­kaas­ta kau­hu­hal­pik­ses­ta Mus­ta kis­sa.
Geor­ge Wagg­ner pai­nui oh­jaa­ja­na myö­hem­min un­hoon, mut­ta 1942 val­mis­tu­neen Ih­mis­su­den (T­he Wolf Man) yk­sin­ker­tai­nen pe­rus­ta­ri­na kestää edel­leen kat­so­mi­sen. Mykän kau­den ”­tu­hat­kas­voi­sen” Lon Cha­neyn poi­ka, Lon Cha­ney ju­nior, on vai­kut­ta­van traa­gi­nen mie­henä, jo­ka ei voi su­si­mies­ki­rouk­sel­leen mitään. Al­ku­peräi­sessä Wolf Ma­nis­sa isää näyt­te­li lois­ta­va Clau­de Rains ja mus­ta­lais­tietäjä Ma­le­vaa venäläi­se­mig­rant­ti, vah­vo­jen roo­lien Ma­ria Us­pens­ka­ja.
Uu­si ver­sio The Wolf­man no­jaa kes­kei­siltä osin van­haan Curt Siod­ma­kin kä­si­kir­joi­tuk­seen. So­vit­ta­jat And­rew Wal­ker ja Da­vid Self ovat si­joit­ta­neet ta­pah­tu­mat 1800-lu­vun lo­pun Eng­lan­tiin ja kek­si­neet pyöräyttää juo­nel­le kes­kei­set koh­ta­lot päin­vas­tai­sik­si. Siod­ma­kin ori­gi­naa­li­teks­ti ohit­ti mai­nin­nal­la vel­jen kuo­le­man ja va­rauk­sel­li­sen isä-poi­ka­suh­teen. Nyt ne on ko­ro­tet­tu näppäräk­si pe­rus­tak­si rii­va­tun kylä­pa­han su­ku­ki­rouk­sel­le.
Be­ni­cio del To­ron beat­le-kuon­ta­los­sa ja huo­nos­ti is­tu­vas­sa ha­tus­sa esittämä Law­ren­ce pa­laa vel­jensä kuol­tua pitkän kar­ko­tuk­sen jäl­keen isänsä Sir Joh­nin (Sir Ant­ho­ny Hop­kins) asu­maan kar­ta­noon. Po­jan mie­leen pa­laa­vat muis­tot äi­din kuo­le­mas­ta ja isän kyl­myy­destä. Ai­noa, jo­ka Law­ren­ceen suh­tau­tuu ystäväl­li­ses­ti, on vel­jen les­ki Gwen (E­mi­ly Blunt).
67-mi­nuut­ti­nen al­ku­peräi­nen The Wolf Man käyt­ti ai­kaa ta­lou­del­li­ses­ti ja ker­toi psy­ko­lo­gis­ta jän­ni­tystä ja hir­viö­kau­hua sisältävän ta­ri­nan jän­teväs­ti. Joe Johns­to­nin ver­sio la­vas­taa aluk­si ta­ri­nan ympä­ril­le uus­go­tii­kan jylhät muu­rit ja tum­mien num­mien var­joi­sat puit­teet. Sit­ten käyn­nis­tetään toi­min­ta. Uu­den Sher­lock Hol­mes -fil­min ta­voin tässä­kin 1800-lu­vun lo­pun Bri­tan­nia on lai­nanäyttämö ny­kyai­kai­sen vauh­dik­kaal­le efek­ti­seik­kai­lul­le.
Al­ku­peräis­fil­miä kun­nioit­taen Us­pens­ka­jan ti­lal­la vii­sas­ta mus­ta­lai­seuk­koa näyt­te­lee yhtä kun­nia­nar­voi­sa Ge­ral­di­ne Chap­lin, 65. Del To­ro on su­si­mai­nen ja ar­voi­tuk­sel­li­nen. Hop­kins muis­tut­taa näyt­te­lijän mer­ki­tyk­sestä tässä­kin te­ho­myl­lyssä. Scot­land Yar­din et­sivää esittävän Hu­go Wea­vin­gin olut­tuo­pin ti­laus ta­ver­nas­sa päi­hittää jo­pa muo­don­muu­tosb­ra­vuu­rit.
Ih­mis­su­si­pai­ni suu­re­na lop­pu­koh­tauk­se­na pur­suu yli äyräi­den pelkäk­si te­hos­tei­den tu­li­me­rek­si. Hie­no­va­rai­suu­teen ei ole py­rit­tykään, vaan jyrk­kiin vas­tak­kai­na­set­te­lui­hin. Dan­ny Elf­man­nin pau­haa­va mu­siik­ki ja jo­kais­ta shok­kie­fek­tiä säestävä hir­veä jysäys tun­tu­vat kui­ten­kin oi­keil­ta va­lin­noil­ta tähän säi­kyt­te­ly­sir­kuk­seen. (HB)
Wolf­ma­nin uu­sin­ta­ver­sio toi­mii hie­man pa­rem­min kat­sot­tu­na pitkältä oh­jaa­jan ver­siol­ta. Goot­ti­lai­nen tun­nel­ma saa­vu­te­taan tyy­lillä, mut­ta sil­ti van­ha klas­sik­ko pitää rin­nal­la hy­vin pin­tan­sa. Psy­ko­lo­gi­nen tark­ka­silmäi­syys voit­taa ny­kypäivän vai­vat­to­man tek­nii­kan. Al­ku­peräi­sen Ih­mis­su­si-e­lo­ku­van lisäk­si myös John Lan­di­sin hu­mo­ris­ti­nen Ih­mis­su­si Lon­toos­sa (1981) ja Joe Dan­ten tyy­likäs How­ling -ul­von­ta (1980) vievät köm­pe­lyy­destään­kin huo­li­mat­ta voi­ton uu­sim­mis­ta ry­mis­te­lystä. Nuo­rem­pi pol­vi voi to­ki ol­la eri mieltä. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kaksi vaihtoehtoloppua, mikä osaltaan kertoo tuotantoa piinanneista näkemyksellisistä ongelmista. Muissa ekstroissa 11 min. poistetut kohtaukset ja 48 min. dokumentit. Lisäksi omia lempikohtauksia voi tallentaa suosikkiosioon. (PS)
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy