Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Parkland

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162322771

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Paul Giamatti on Abraham Zapruder
Paul Giamatti on Abraham Zapruder
Billy Bob Thornton on salaisen palvelun agentti Forrest Sorrels
Billy Bob Thornton on salaisen palvelun agentti Forrest Sorrels
Kat Stevens on Jacqueline Kennedy
Kat Stevens on Jacqueline Kennedy
Zac Efron tohtori Jim Carrico
Zac Efron tohtori Jim Carrico

Elokuva

Jour­na­lis­tis­ta elo­ku­vaoh­jaa­jak­si loi­kan­neen Pe­ter Lan­des­ma­nin oh­jaa­ma ja kä­si­kir­joit­ta­ma "­Park­land" on yllättävän tuo­re ker­ron­ta John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­has­ta mar­ras­kuun 22.

Jour­na­lis­tis­ta elo­ku­vaoh­jaa­jak­si loi­kan­neen Pe­ter Lan­des­ma­nin oh­jaa­ma ja kä­si­kir­joit­ta­ma "Park­land" on yllättävän tuo­re ker­ron­ta John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­has­ta mar­ras­kuun 22. päivänä vuon­na 1963. Hek­ti­sen to­siai­ka­ku­vauk­sen tah­dil­la avau­tu­va jännä­ri on pe­rio­di­ku­vaus, dra­ma­ti­soin­ti his­to­rian ta­pah­tu­mas­ta ja hui­kea draa­ma, jo­ka pur­suaa kai­kis­ta näistä sau­mois­ta yli pysäyttävällä ta­val­la. Tu­han­sien ai­hees­ta teh­ty­jen kat­saus­ten jäl­keen­kin tämä on­nis­tuu yllättämään pait­si ai­heen kä­sit­te­lyllään myös hen­kiin herättä­millä hah­moil­laan.
E­nemmän kuin ta­ri­na Ken­ne­dyistä, tämä on ta­ri­na kai­kis­ta niistä ih­mi­sistä jot­ka jou­tui­vat lä­hel­le ta­pah­tu­mia tuo­na päivänä, mut­ta eivät muu­toin ole pää­ty­neet ker­to­maan ta­ri­naan­sa maail­mal­le. Elo­ku­va dra­ma­ti­soi my­kistävän in­ten­sii­vi­ses­ti ja us­kot­ta­vas­ti ta­pah­tu­mia koh­ta­lok­kai­den lau­kaus­ten jäl­keen kes­kit­tyen en­nen kaik­kea suo­jat­tin­sa me­nettä­nei­siin sa­lai­sen pal­ve­lun mie­hiin, sai­raa­lan yllä­tet­tyyn hen­kilö­kun­taan, ta­pah­tu­mat fil­mil­le ikuis­ta­nee­seen Zap­ru­de­riin ja Oswal­dien vä­rikkää­seen su­kuun.
Ker­ron­ta par­sii suo­ras­taan häm­mentävän us­kot­ta­vas­ti ja eleettömäs­ti kaik­ki Ken­ne­dy-do­ku­ment­tien jättämät au­kot ja kaa­taa te­hok­kaas­ti kylmää vettä sa­la­liit­to­teo­rioi­den nis­kaan. Am­pu­jien lu­kumäärään tai teon mo­tii­vei­hin elo­ku­va ei pu­reu­du, vaan kes­kit­tyy sii­hen mitä pai­kal­la ol­leet ih­mi­set saat­toi­vat asias­ta tietää. Tämä rat­kai­su toi­mii hy­vin, vaik­ka nyt vuo­sia jäl­kikä­teen yh­den am­pu­jan aja­tus­ta on­kin vai­kea su­lat­taa. Sil­ti oh­jaa­jan nä­ke­mys, että his­to­ria ei ole sa­vui­sis­sa ta­ka­huo­neis­sa kä­si­kir­joi­tet­tua vaan en­nem­min­kin vir­hei­den syn­ty­mi­sen ja peit­te­le­mi­sen it­seään ruok­ki­va ket­ju on vir­kistävä ja us­kot­ta­van in­hi­mil­li­nen.
Hei­koim­mil­laan­kin ky­se on ve­toa­van us­kot­ta­vas­ta his­to­rial­li­ses­ta draa­mas­ta, jo­ka näyttää kieh­to­val­la ta­val­la ruo­hon­juu­rid­raa­man uu­tis­ku­vien vä­liltä. Oh­jaa­jan mu­kaan mikään elo­ku­vas­sa ei ole se­pi­tettä, ja vaik­ka tätä on vai­kea us­koa, on ky­seessä jän­nittävä ja huo­li­tel­tu aja­tus­leik­ki. Oli­pa ky­se sit­ten il­miömäi­sen et­sivä­työn tu­lok­se­na syn­ty­neestä ko­ko­nais­kat­sauk­ses­ta tai hyvällä maul­la teh­dystä se­pit­teestä on lop­pu­tu­los vir­heettömällä ar­vos­te­lu­ky­vyllä teh­ty ar­vo­kas ku­vaus yh­destä his­to­rian merk­ki­ta­pah­tu­mas­ta, jol­la on yhä ky­ky pu­hut­tel­la ih­mi­siä. Yh­dessä Oli­ver Sto­nen JFK:n kans­sa nau­tit­tu­na tämä voi jo­pa viedä var­sin lä­hel­le to­tuut­ta. Tämän kaaok­sen ku­vauk­sen jäl­keen voi taas ol­la kii­tol­li­nen siitä et­tei sa­la­mur­han jäl­keen pää­dyt­ty ydin­so­taan, mi­hin uu­tispät­kistä pää­tel­len ko­vaa vauh­tia va­rau­dut­tiin.
Mai­nit­se­mi­sen ar­voi­nen on myös il­miömäi­nen näyt­te­lijä­kaar­ti, jo­hon lu­keu­tu­vat mm. Paul Gia­mat­ti, Ron Li­vings­ton, Bil­ly Bob Thorn­ton, Tom Wel­ling, Mar­cia Gay Har­den, Col­lin Hanks, Jac­ki Wea­ver ja Zack Ef­ron. Zap­ru­de­ri­na nähtävä Gia­mat­ti ja Oswal­din äi­tinä nähtävä Jac­ki Wea­ver vas­taa­vat vah­vim­mis­ta hah­mois­ta, mut­ta kaik­ki hah­mot yltävät ve­re­vik­si.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Vin­cent Bug­lio­sen 1632-si­vui­seen kir­jaan "Rec­lai­ming His­to­ry: The As­sas­si­na­tion of Pre­si­dent John F. Ken­ne­dy" (2007), jo­ka pu­reu­tuu syväl­li­ses­ti eri teo­rioi­den ana­lyy­siin. Kir­jas­ta on jul­kais­tu myös sup­peam­pi lai­tos, hil­jat­tain myös tämän elo­ku­van mu­kaan ni­mellä "Park­land". Ni­mi tu­lee tek­si­lai­ses­ta sai­ra­las­ta, jos­sa sekä Ken­ne­dyä että Oswal­dia yri­tet­tiin hoi­taa.
E­lo­ku­va­teat­te­reis­sa hil­jai­se­ti ohi li­pu­nut elo­ku­va on saa­nut vai­su­ja ar­vioi­ta, mut­ta täy­dentävänä his­to­rian­ku­vauk­se­na ja his­to­rial­li­se­na draa­man tämä on rau­taa. Jos elo­ku­van kaik­ki sisältö oli­si tut­kit­tu ja to­dis­tet­tu, oli­si tämä pait­si jän­nittävä ja va­lai­se­va elo­ku­va myös erittäin mer­kittävä do­ku­men­taa­tio­työ. Nyt on tyy­ty­mi­nen elo­ku­vaan, mut­ta se­kin on pal­jon.

Kuva & ääni

Hyvä kuva luo hienosti ajan hermolla kulkemisen tuntua. Fokus tasapainoilee hyvin nykyelokuvan ja arkistofilmimäisen otteen välillä - ja kaiken aikaa lavastus on virheettömän uskottavaa. Iskevä ääniraita taitaa karmeiden vaiheiden dramatisoinnin ilman melodraamaa tai ylilyöntejä, ja myös dialogi toimii välittömästi. Musiikkiraidasta vastaa James Newton Howard.

Ekstrat

Ekstroissa mainio ohjaajakäsikirjoittaja Peter Landesmanin kommenttiraita, joka tarjoilee taukoamattomalla tahdilla analyysiä tapahtumista elokuvassa ja sen ulkopuolella. Mukana on myös sarja poistettuja kohtauksia. (IJ)
31/03/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy