Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Game of Thrones – The Complete Seventh Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 457 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: Dolby Atmos 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112741105

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner ) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tal­vi on jo tul­lut, mut­ta niin vaan Val­tais­tuin­pe­lin seit­semän­nen kau­den osa­not­ta­jat pa­le­le­vat il­man pää­hi­neitään ja jos­kus il­man han­sik­kai­taan.

Tal­vi on jo tul­lut, mut­ta niin vaan Val­tais­tuin­pe­lin seit­semän­nen kau­den osa­not­ta­jat pa­le­le­vat il­man pää­hi­neitään ja jos­kus il­man han­sik­kai­taan.
Sa­mas­ta syystä myös NHL:n ve­te­raa­nijää­kiek­koi­li­jat vas­tus­ti­vat kypärä­pak­koa. Niin­kin myöhään kuin 1988 kat­soin To­ron­to Map­le Leaf Gar­de­nis­sa mat­sia Buf­fa­lo Sab­re­sia vas­taan muu­ta­man hul­mu­le­tin hei­lues­sa pe­lin tuok­si­nas­sa. Viih­teestä on ky­se. Sil­loin kaik­ki on alis­tet­tu viih­teel­le.
On­nek­si sar­jan te­kijät eivät ole pa­lel­lut­ta­neet päitään. Toi­mi­va kä­si­kir­joi­tus saa tuen pääo­sin brit­tiläi­siltä laa­tunäyt­te­lijöiltä. Tässä on kak­si asiaa, jo­ka eroaa ny­kypäivän hol­lywoo­di­lai­ses­ta sur­ku­hu­pai­luis­ta. Kun tek­niik­ka tu­kee näitä pi­la­re­ja, kat­so­ja viih­tyy.
Ga­me of Th­ro­ne­sin pa­ris­sa on viih­dyt­ty jo vuo­des­ta 2011. Jos kaik­ki kat­so­jat ovat nou­dat­ta­neet ikä­ra­jaa, 16-vuo­tias fa­ni on kas­va­nut mu­ka­na 22-vuo­tiaak­si, jon­ka ikäi­nen muis­taak­se­ni saa New Yor­kis­sa ti­la­ta al­ko­ho­lia baa­ris­sa.
Aa­sin­sil­to­ja ei tar­vi­ta, kun viih­teestä on ky­se. Kaik­ki liit­tyy kaik­keen.
Seit­semän­nen kau­den al­ku var­sin­kin. Hyvää vii­niä ei kan­na­ta hu­ka­ta nai­seen, kä­si­kir­joit­ta­ja on kir­joit­ta­nut dia­lo­giin. Mut­ta mi­ten sit­ten kä­vikään?
Isä­ni on eni­ten kir­jo­ja lu­ke­nut ih­mi­nen var­sin­kin siinä mie­lessä, jos ot­taa huo­mioon la­ji­tyyp­pien laa­juu­den. Se ulot­tuu New Yor­kin tur­hau­tu­neis­ta 1970-lu­vun juu­ta­lais­kir­jai­li­jois­ta venäläis­ten klas­si­koi­den kaut­ta dek­ka­rei­hin ja sci­fiin. Hä­nen teo­rian­sa mu­kaan tämä jäl­kimmäi­nen viih­deo­sas­to on sitä mer­kittävämpää, mitä vä­hemmän niistä muis­taa jäl­keenpäin.
Pa­ra­dok­si jos mikä, mut­ta sen an­sios­ta pa­ras­ta es­ka­pis­mia voi har­ras­taa usean ker­ran. Eri­tyi­sen hy­viä esi­merk­kejä ovat Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin John Car­ter, Ro­bert van Gu­li­kin Tuo­ma­ri Dee ja Rex Stou­tin Ne­ro Wol­fe. Tv-sar­jois­sa Val­tais­tuin­pe­li (tämä suo­men­kie­li­nen ni­mi on­kin jo unoh­tu­nut kai­kil­ta) kuu­luu tähän kun­niak­kaa­seen jouk­koon.
Kat­soin tämän HBO Nor­dicl­ta vain puo­li vuot­ta sit­ten, mut­ta niinpä tämä me­ni su­ju­vas­ti kol­me­na BD-le­vynä­kin jou­lu­lo­maa odo­tel­les­sa. Sentään li­ki kah­dek­san tun­tia, mut­ta eihän se ole kuin työpäivän pi­tuus.
Sar­jan pa­ras­ta puol­ta on sen kat­so­jan mie­lessä pyö­rivä pe­li, jos­sa yllättä­vyys ja en­nal­ta-ar­vat­ta­vuus vaih­te­le­vat. Hie­man to­sin olen huo­les­tu­nut, mi­ten tämä osa­taan lo­pet­taa tyy­likkääs­ti. Vai jat­kuu­ko ta­ri­na iäi­syyk­siin as­ti.
Suu­rin ris­ki kos­kee val­kois­ta vaa­raa. Olen­to­jen al­ku­perä ei ole enää mys­tee­ri, to­ki fan­tas­ti­nen, mut­ta on­nek­si sen vat­vo­mi­sel­la ei tehdä löysää draa­maa. Toi­vot­ta­vas­ti en­si kau­del­la saa­daan ai­kaan luo­va klii­mak­si. Tai ai­na­kin vä­li­sel­lai­nen, vaik­ka kah­dek­san­nen pitäi­si ol­la vii­mei­nen kau­si.
Se, että lo­hikäär­meet pää­sivät to­si­toi­miin, mer­kit­si ta­val­laan yhtä ko­ho­koh­taa. Myös muu­rin ko­ke­ma koh­ta­lo kau­den lo­pus­sa. Näin ol­len odo­tuk­set kyllä kas­va­vat edel­leen.
E­ni­ten ih­met­te­lin tällä ker­taa, kuin­ka hy­vin lo­hikäär­meet toi­mi­vat ot­taen huo­mioon, kuin­ka suu­ri kli­see ne ovat ol­leet jo yli vii­si­kym­mentä vuot­ta post-tol­kie­ni­ses­sa fan­ta­sias­sa. Ja val­tao­sa, oi­keas­taan li­ki kaik­ki siitä on ai­heut­ta­nut enemmän vai­vau­tu­mis­ta kuin mie­li­hyvää.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuten aiemmillakin kausilla, laadukas kuva ja ääniraita edustavat tv-tuotantojen referenssitasoa. Hienoinen haave tietysti olisi katsoa tämä jo UHD- ja HDR-loistossa, mutta audiovisuaalisuus kyllä tyydyttää ja visuaalisuuden loistokkuus tulee hienosti esiin 65” oled-televisiosta. Oikein huvittaa muisto siitä, kuinka olosuhteiden pakosta katsoin kauden kaksi ensimmäistä jaksoa piskuisesta iPad ministä. Ekstroihin on tallennettu 76 min. dokumentit, 11 kommenttiraitaa, 30 min. animoituja ja näyttelijöiden pitämiä historialuentoja, jakso-opas ja faktaruutuja. (PS)
20/12/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy