Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Punkkisota

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2021Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: J. SuomalainenKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6430048611465

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (J. Suomalainen) ellei toisin mainita.

Elokuva

My­kistävä do­ku­ment­ti do­ku­men­ta­ris­ti Joo­nas Berghäl­lin oma­koh­tai­ses­ta tais­te­lus­ta punk­kien le­vittämän bor­re­lioo­sin kans­sa, jo­ta myös ly­men tau­dik­si kut­su­taan.

My­kistävä do­ku­ment­ti do­ku­men­ta­ris­ti Joo­nas Berghäl­lin oma­koh­tai­ses­ta tais­te­lus­ta punk­kien le­vittämän bor­re­lioo­sin kans­sa, jo­ta myös ly­men tau­dik­si kut­su­taan.
Vuo­si­kau­sien ajan miestä rii­van­nut sa­la­peräi­nen tau­ti-cock­tail hui­jaa pait­si im­muu­nijär­jes­telmää myös lääkä­reitä, joi­den suu­ren­nus­la­siin mo­ni­muo­toi­nen hyökkääjä ei tun­nu is­tu­van. Epä­toi­von si­jaan do­ku­ment­ti näyttää mie­hen tien ympä­ri maail­man ta­paa­maan po­ti­lai­ta ja lääkä­reitä Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Oi­re­pat­te­ris­to on mu­ser­ta­va, diag­noo­sin työ­ka­lut puut­tel­li­set ja in­hi­mil­li­nen kär­si­mys jat­ku­vas­ti kä­sin­kos­ke­tel­ta­vaa. Do­ku­ment­ti ei an­tau­du sen­saa­tio­na­lis­til­le lin­joil­le vaan ko­put­taa ovel­le toi­sen­sa jäl­keen kun­nes jo­kin al­kaa osoit­taa merk­kejä pu­re­vuu­des­ta. Lo­pul­ta sa­la­po­lii­si­työ pal­ki­taan sillä vih­doin löy­de­tyistä 12 hyökkääjästä kaik­ki pait­si kak­si on do­ku­men­tin lo­pus­sa ni­tis­tet­ty ja mies on, jos ei en­ti­sellään, niin ai­na­kin jäl­leen kiin­ni on­nes­sa.
Il­mei­sen mo­ni­nai­sen tau­din yk­sioi­koi­nen hoi­ta­mi­nen millään tai­ka­sau­van hei­lau­tuk­sel­la ei vai­ku­ta mah­dol­li­sel­ta. Kui­ten­kin joi­ta­kin do­ku­men­tin lääkä­reitä kuun­nel­les­sa on vai­kea vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että en­simmäi­nen es­te on­gel­man ymmärtä­mi­sel­le on sen kieltä­mi­nen. Hum­puu­ki, hö­lynpö­ly ja hui­jaus vai­kut­ta­vat ole­van tässä jul­mia lem­pi­ni­miä asial­le, jo­ta ei vielä ymmär­retä. Sil­loin jos op­pi­kir­jas­sa on auk­ko, tai jos ole­mas­sa ole­va tie­to ei se­litä asiaa, on ai­ka su­kel­taa sy­vemmäl­le eikä vain siir­tyä seu­raa­val­le si­vul­le tai seu­raa­vaan po­ti­laa­seen. Val­tao­sa lääkä­reistä on­nek­si tämän em­paat­ti­ses­ti sisäistää­kin.
Do­ku­ment­ti on saa­nut osak­seen myös kri­tiik­kiä. Tie­de­do­ku­ment­ti tämä ei ole, mut­ta hy­vin in­hi­mil­li­nen ja sen­saa­tio­ha­kui­suut­ta välttävä ker­to­mus siitä mitä tie­teen pitäi­si tehdä tämä kyllä on. WHO:n toi­mien ja ICD-koo­dien päi­vittä­mi­nen, ku­ten do­ku­ment­ti esittää, voi­si pa­ran­taa tau­tien tun­nis­ta­mis­ta ja hoi­toa tai toi­saal­ta vain sä­lyttää vas­tuu­ta kauem­mas ja ja­kaa tut­ki­mus­ta yhä pie­nem­piin sii­loi­hin. Osa Berghäl­lin koh­taa­mis­ta ter­veys­huo­lis­ta voi hy­vin ol­la muis­ta­kin läh­teistä peräi­sin. Hoi­to-oh­jee­na tätä ei siis kan­na­ta kat­soa, mut­ta kat­soa tämä kan­nat­taa.

Kuva

Upea kuva ja ääni. Painava asia on saanut kaverikseen komean filmaattisen kuosin, joka maalaa kaikki miljöönsä kuvataiteilijan silmällä mutta realismia kunnioittaen. Ainoastaan yksi ilmakuva metsistä puuroutuu ja silmälaseisessa esiintyy kertaalleen aavistus ylimääräistä värinää, mutta muutoin jälkeä voisi paikoin erehtyä luulemaan jopa HD:ksi.

Ääni

Elegantti ääniraita taustoittaa ja tasoittaa kerrontaa kauniilla musiikkiraidalla, joka osuu tapahtumien tunnelataukseen joka kerta. Dialogi on veitsenterävää, sekä sisällöllisesti että ulosanniltaan.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
18/04/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy