Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

American Pastoral

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Nat­han Zuc­ker­man ju­tut­taa ylio­pis­ton­sa luok­ka­ko­kouk­ses­sa van­haa ystäväänsä.

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Nat­han Zuc­ker­man (Da­vid St­rait­hairn) ju­tut­taa ylio­pis­ton­sa luok­ka­ko­kouk­ses­sa van­haa ystäväänsä. Kes­kus­te­lu joh­taa ystävän iso­vel­jeen, ylio­pis­ton tun­ne­tuim­paan kas­vat­tiin. Ur­hei­lu­san­ka­ri Sey­mour “­Swe­de” Le­vov (Ewan McG­re­gor) jäi kou­lua­jois­ta jo­kai­sen mie­leen.
Zuc­ker­man on viettä­nyt tär­keitä vuo­sia toi­saal­la, "Swe­den" his­to­ria on jää­nyt on­nel­li­seen koh­taan. Siinä missä Zuc­ker­ma­nis­ta it­sestä on tul­lut merk­ki­hen­kilö, ma­kaa ur­hei­lu­mies jo mul­lan al­la. Kir­jai­li­ja vaa­tii ta­pah­tu­miin sel­ven­nystä.
A­me­ri­can Pas­to­ral on kan­sal­li­nen ta­kau­ma. Se on me­ta­ta­son elämä­ker­ral­lis­ta tul­kin­taa.
P­hi­lip Rot­hin me­nes­tys­ro­maa­niin Ame­rik­ka­lai­nen pas­to­raa­li poh­jaa­va elo­ku­va on tark­ka ame­rik­ka­lai­sen idyl­lin ku­vaus. Se on tuh­ki­mo­ta­ri­nan al­ku, jos­sa pa­la­set muok­kaan­tu­vat kaik­kia yllättävään suun­taan. Miss Ame­rik­ka -fi­na­lis­ti ja ylio­pis­ton ur­hei­li­ja­lu­paus ovat löytä­neet toi­sen­sa, per­hee­seen on syn­ty­nyt tytär. Ap­piuk­ko­tais­te­lun jäl­keen prins­si saa prin­ses­san­sa. Tytär syn­tyy än­ky­tys­vi­kai­se­na, van­hem­mat ha­lua­vat se­li­tyk­sen. Psy­kiat­rin vas­tauk­set eivät miel­lytä. Näennäi­sistä unel­mao­lo­suh­teis­ta ei ai­na syn­ny kau­nii­ta lap­sia.
Rot­hin ta­ri­na on jyrkkä näkö­kul­ma van­hem­muu­des­ta, odo­tuk­sis­ta ja pai­neis­ta, pet­ty­myk­sistä ja lap­sen omis­ta va­lin­nois­ta. Se on po­liit­ti­nen suun­na­not­to syväl­le va­sem­mis­to­ra­di­ka­lis­min syö­ve­rei­hin, sa­mal­la te­kijäl­leen tun­tee­ton ja kat­so­jal­leen kos­ket­ta­va. Mo­ni­syi­ses­ti näy­tel­ty elo­ku­va kan­taa pitkään ta­sa­vah­va­na, pa­teet­ti­suus­kuo­pis­ta huo­li­mat­ta. Lop­pu­puo­len tyttä­ren­metsäs­ty­so­pe­raa­tioi­den tii­vistä­mi­nen oli­si ol­lut pai­kal­laan. (VA)
22/01/2017

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy