Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

JFK

JFK - avoin tapaus 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1991Kesto: 206 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112705114

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Fak­tan ja fik­tion te­ho­se­koit­ti­me­na kun­nos­tau­tu­nut Oli­ver Sto­ne loih­tiii de­fi­ni­tii­vi­sen ker­to­muk­sen John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­has­ta.

Fak­tan ja fik­tion te­ho­se­koit­ti­me­na kun­nos­tau­tu­nut Oli­ver Sto­ne loih­tiii de­fi­ni­tii­vi­sen ker­to­muk­sen John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­has­ta. Elo­ku­va ot­taa oi­keus­sa­lid­raa­man muo­don ta­voit­tee­naan esi­tellä kaik­ki ta­pauk­seen liit­tyvät fak­tat, teo­riat ja vil­lit ar­vauk­set — ja tässä se myös on­nis­tuu har­vi­nai­sen is­keväs­ti.
Järkähtämättömällä määrä­tie­toi­suu­del­la ja vim­mal­la ete­nevä ker­to­mus saa ää­nensä syyttäjä Jim Gar­ri­so­nia näyt­te­levältä Ke­vin Cost­ne­ril­ta, mut­ta tämän hel­littämättömän vuo­da­tuk­sen ta­kaa löy­tyvä puls­si on kiis­tat­ta peräi­sin oh­jaa­jal­ta. Oli­ver Sto­nen ural­la tämä on yk­si mie­hen kirk­kaim­pia on­nis­tu­mi­sia Pla­too­nin ja Wall St­ree­tin ohel­la, ja vii­me vuo­sien World Tra­de Cen­te­riin ja W:­hen näh­den ky­seessä on ai­van eri ka­li­be­rin pe­to to­si­ta­pah­tu­mien tulk­ki­na.
Te­kijä­tii­min pa­neu­tu­mi­nen ai­hee­seen­sa nä­kyy pait­si hur­jas­sa tie­tomäärässä, myös vir­heettömäs­ti ja viit­se­liääs­ti luo­dus­sa ajan­ku­vas­sa. Muu­ta­ma si­vu­hah­mo on yh­dis­telmä useam­mas­ta to­sielämän hah­mos­ta ja joi­ta­kin tai­teel­li­sia va­pauk­sia on to­ki otet­tu — muun muas­sa her­ra ja rou­va Gar­ri­so­nin rii­ta kuu­los­taa kom­ment­ti­rai­dan va­los­sa ole­van pal­jon vel­kaa oh­jaa­jan omil­le ko­ke­muk­sil­le — mut­ta kaik­ki kals­kah­taa us­kot­ta­val­ta, eikä ker­ron­ta hel­pol­la sor­ru yk­sin­ker­tais­tuk­siin.
Myös näyt­te­lijä­kaar­ti on hur­ja, sillä Cost­ne­rin ohel­la tässä nähdään mm. Tom­my Lee Jo­nes, Sis­sy Spa­cek, Ga­ry Old­man, Ke­vin Ba­con, Do­nald Sut­her­land, Joe Pes­ci, Wal­ter Matt­hau, Jack Lem­mon, John Can­dy ja Mic­hael Roo­ker. Myös oi­kea Jim Gar­ri­son te­kee pik­ku­roo­lin, iro­nis­ta kyllä­kin, War­re­nin ko­mis­sion joh­to­mie­henä Earl War­re­ni­na.
Le­vyltä löy­tyvä ver­sio elo­ku­vas­ta on ns. oh­jaa­jan ver­sio, jo­ka lisää noin 16 mi­nuut­tia kä­sit­te­lyyn. Pi­den­net­ty ver­sio tar­joaa mm. yh­den mai­nion epi­so­din len­to­kentällä, yh­den pet­ty­myk­sek­si muut­tu­van to­dis­ta­ja­lau­sun­non, lisää ap­ri­koin­tia kir­ja­va­ras­ton ik­ku­naan ja usei­ta pie­niä laa­jen­net­tu­ja kes­kus­te­lu­jak­so­ja.

Kuva & ääni

Hyvä kuva on vakaa ja kaikessa tummasävyisyydessään väristoistoaan myöten luonteva. Myös yksityiskohtia on tarjolla miellyttävän paljon, vaikka jälki jääkin kauttaaltaan pehmeäksi ja muutamin paikoin kohteita ympäröi lievä hehku. Ääniraita luo hienosti dramatiikkaa tapahtumiin ja niin dialogi kuin musiikkiraidan rummutuskin tuntuu tulevan iholle.

Ekstrat

Ekstroissa tapahtumiin hienosti pureutuva ohjaajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein ja kattava tapahtumia, elokuvan syntyä ja näiden herättämiä ajatuksia käsittelevä dokumentti (90 min.). (IJ)
07/12/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy