Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Armoton ajojahti

The Last Hard Men 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Soul MediaKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165154324

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Soul Media) ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Hei­va­taan lam­paat, pi­detään vuo­het.” Vä­ki­val­lan vi­hol­li­sen al­ku­peräi­sen luo­jan Brian Gar­fiel­din ro­maa­niin Gun­down pe­rus­tu­va län­ne­ne­lo­ku­va ei ol­lut suu­ri me­nes­tys ai­ka­naan, kos­ka se keit­ti ko­koon ai­ka­moi­sen kli­see­so­pan.

“­Hei­va­taan lam­paat, pi­detään vuo­het.”
Vä­ki­val­lan vi­hol­li­sen al­ku­peräi­sen luo­jan Brian Gar­fiel­din ro­maa­niin Gun­down (1971) pe­rus­tu­va län­ne­ne­lo­ku­va ei ol­lut suu­ri me­nes­tys ai­ka­naan, kos­ka se keit­ti ko­koon ai­ka­moi­sen kli­see­so­pan. Ny­kypäivänä tätä to­sin kat­soo koh­ta­lai­sen in­nois­saan, vi­koi­neen ja vir­hei­neen­kin.
Yu­man van­ki­laan 1800-lu­vun vii­mei­sinä vuo­si­na jou­tu­neet ri­kol­li­set pää­sevät kar­kuun ja huo­maa­vat maail­man muut­tu­neen. Sähköttä­mi­nen on siir­tymässä pu­he­lin­lii­ken­tee­seen ja au­tot ovat syrjäyttämässä he­vo­sen mie­lui­sim­pa­na kul­kuvä­li­neenä. Mut­ta mie­hen mie­li ja mie­hen tar­ve kos­taa eivät ole muut­tu­neet min­nekään.
Ja­mes Co­burn on puo­li­ve­ri­nen kos­ta­ja, ja Charl­ton Hes­ton puo­les­taan teon suun­ni­tel­tu koh­de. Edel­li­nen oli vuo­si­kau­sia van­ki­las­sa ja toi­nen eläk­keellä: kum­man toi­min­ta­ky­ky on säi­ly­nyt pa­rem­min? Se ei lie­ne spoi­laa, jos ar­vaa, että hän pys­tyy mie­hen työhön pa­rem­min, jo­ka kor­ja­si näyt­te­lijänä isom­man she­kin. To­sin Hes­ton te­kee yh­den uran­sa huo­noim­mis­ta roo­leis­ta, kun Co­burn yltää li­ki par­haim­paan­sa.
Jo pa­kol­lis­ten ta­pet­ta­vien roo­li­ni­met is­kivät ajan her­moon: Shi­raz, Weed, Shel­by ja Gant. Ai­ka­lais­kat­so­jia ko­sis­kel­tiin Hes­to­nin kom­men­til­la, jon­ka mu­kaan tuk­kaa ei kan­na­ta lei­ka­ta ly­hyek­si, kos­ka se läm­mittää tal­vel­la ja suo­jaa nis­kaa au­rin­gol­ta kesällä.
Myön­tei­sellä mie­lellä tämän kat­soin, vaik­ka ai­ka­mois­ta la­ji­tyy­pin mat­kin­taa tämä edus­taa Leo­nes­ta ai­na Pec­kin­pa­hiin. Her­moa nyp­pi to­sis­saan oi­keas­taan vain al­ku­puo­len ju­naan­nou­su­koh­taus. Oli­pa sa­ta vuot­ta sit­ten hyvä­kun­toi­sia ja not­kei­ta van­ke­ja! Lai­no­ja ja viit­tauk­sia riittä El Ci­distä Tuk­hol­ma-synd­roo­maan.
Toi­saal­ta ker­ran­kin Hom­burg-ha­tun mer­ki­tyk­sestä län­nen tär­keimpänä asus­tee­na Stet­so­nin si­jaan vä­hintään­kin vih­jais­taan.
E­lo­ku­va on ol­lut jol­ti­sen­kin pan­nas­sa, luul­ta­vas­ti ai­koi­naan raa­dol­li­sek­si koe­tun rais­kaus­koh­tauk­sen­sa ta­kia. Nyt­tem­min tämä epi­so­di on yk­si elo­ku­van on­nis­tu­neim­mis­ta ja oma­peräi­sim­mistä, sillä kuo­le­ma on kui­ten­kin pa­hem­pi vaih­toeh­to. Tämän ymmärtää kai­ken lisäk­si uh­rin poi­kaystävä, jon­ka roo­lin hoi­taa tyy­likkääs­ti Ro­bert Mitc­hu­min poi­ka Ch­ris­top­her.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää katsottavalta, mutta ääniraita soi raa’asti. Ei ekstroja. (PS)
02/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy