Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Love Records - Anna mulle Lovee

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: Future Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

At­te Blo­min, Ch­ris­tian Sc­hwind­tin ja Hen­rik Ot­to Don­ne­rin Lo­ve Re­cords syn­tyi vas­ta­pai­no­na Toi­vo Kär­jen ja Mu­siik­ki-­Fa­ze­ris­ta muok­kaan­tu­neen Finn­le­vyn yli­val­lal­le.

At­te Blo­min, Ch­ris­tian Sc­hwind­tin ja Hen­rik Ot­to Don­ne­rin Lo­ve Re­cords syn­tyi vas­ta­pai­no­na Toi­vo Kär­jen ja Mu­siik­ki-Fa­ze­ris­ta muok­kaan­tu­neen Finn­le­vyn yli­val­lal­le. Kol­mi­kon eriä­vistä tar­koi­tus­pe­ristä huo­li­mat­ta, se loi ympä­ril­leen rei­lus­sa kym­me­nessä vuo­des­sa ka­ta­lo­gin, jon­ka syn­ny­tys­työ tun­tuu edel­leen mah­dot­to­muu­del­ta.
Nyt, vii­si­kym­mentä vuot­ta myö­hem­min, pyr­kii ko­ti­mai­nen elo­ku­va­viih­de ja -tai­de tar­tut­ta­maan kan­saan omil­la kei­noil­laan sitä päämäärä­tie­toi­suut­ta ja in­to­hi­moa, jol­la isom­pia­kin val­ta­kun­tia on saa­tu nou­suun. Näinä pet­ty­mys­ten ja synk­kien uu­ti­soin­tien ai­koi­na on viih­teel­le suo­tu ja­lo tehtävä. Siinä missä 1960-lu­vun tun­nel­mia ko­hot­ti kol­men nuo­ru­kai­sen aja­tus suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­kult­tuu­ri­kentän laa­jen­ta­mi­ses­ta, ky­ke­nee Alek­si Mä­kelän oh­jaa­ma Lo­ve Re­cords – An­na mul­le Lo­vee nos­tat­ta­maan tämän­het­ki­siä mie­len­mai­se­mia yrittä­jyy­den, vai sa­noi­si­ko, yrittä­mi­sen hen­gellä.
D­ra­ma­tur­gian­sa puo­les­ta An­na mul­le Lo­vee on puo­lit­tai­ses­sa ta­sa­pai­nos­sa. Joh­to­kol­mi­kon per­soo­nal­li­suu­det kes­kinäi­si­ne vä­lei­neen ja vä­li­rik­koi­neen on­nis­tu­taan tuo­maan esiin, yri­tys­ku­vaa sa­mal­la ra­ken­taen. Va­li­tet­ta­vas­ti on vai­kea nähdä le­vy­mo­gu­li­kol­mi­kon rak­kau­sa­sioi­den kiin­nos­ta­van suur­ta yleisöä.
Lo­ven ka­ta­lo­gin kes­kei­nen ma­te­riaa­li rul­laa taus­tal­la kro­no­lo­giaa ko­ros­taen. Ko­ti­mai­sen elo­ku­van hel­ma­syn­nit, ryhmä­koh­taus­ten vail­li­nai­nen ko­reog­ra­fia, ja avus­ta­ja­ve­tois­ten koh­taus­ten tai­dol­li­set puut­teet, na­ker­ta­vat jäl­leen ko­ko­nai­suut­ta. Ryhmä­koh­taus­ten heik­kouk­sia ei edes tai­dol­la poi­mi­tut ca­meo-roo­lit tai Pi­ni Hells­ted­tin tai­do­kas ka­me­ra­työ peitä.
Jark­ko Nie­men mo­niu­lot­tei­nen, yhtäai­kai­ses­ti hie­no­va­rai­nen ja jämäkkä roo­li sai­rau­den kans­sa pai­ni­va­na in­to­hi­moi­se­na At­te Blo­mi­na hal­lit­see kak­si­tun­tis­ta, tah­ti­puik­ko on Nie­men ojen­nuk­ses­sa. Herkkä Ali­na Tom­ni­kov reittä pit­kin ka­pua­va­na, jul­ki­suu­des­ta unel­moi­va­na An­na­na tuo Lo­ve Re­cord­sia mo­der­niin ai­kaan. Rin­nas­tuk­set tei­nie­lo­ku­va­ku­vas­toon ovat ole­mas­sa, le­vy­lau­la­ja­haa­veen to­teu­tu­mi­sen eteen ol­laan val­mii­ta te­kemään li­hal­li­sia­kin pa­nos­tuk­sia. Tom­ni­ko­vin hah­mo ei suo­ra­nai­ses­ti rin­nas­tu ke­henkään tun­net­tuun ar­tis­tiin, yhtäläi­syyk­siä löy­tyy kui­ten­kin jo­kai­sen le­vy-yh­tiön ka­ta­lo­gis­ta. (VA)
07/02/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy