Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Game of Thrones – The Complete Third Season

Valtaistuinpeli 3. kausi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 557 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895252727

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Val­tais­tuin­pe­lin kol­mas kau­si te­kee poik­keuk­sel­lis­ta te­le­vi­sio­his­to­riaa.

Val­tais­tuin­pe­lin kol­mas kau­si te­kee poik­keuk­sel­lis­ta te­le­vi­sio­his­to­riaa. Sen tai­teel­li­nen, dra­ma­tur­gi­nen tai am­ma­til­li­nen ta­so ei not­kah­da. Mut­ta hy­per­his­to­riaa se edus­taa omas­sa la­ji­tyy­pissään fan­ta­sias­sa, missä päät­tymättö­mien ta­ri­noi­den pai­no­las­ti on val­ta­va.
Geor­ge R.R. Mar­ti­nin ro­maa­ni­sar­jaan Tu­len ja jää lau­lu ei ole eden­nyt oi­keas­taan mi­hinkään vii­den kir­jan voi­mal­la. Se ei pal­jon hait­taa. Imua tun­tuu ole­van.
Tv-sar­ja tu­lee tie­tys­ti vielä enemmän perässä. Kol­mas kau­si sentään sisältää toi­sen kir­jan dra­maat­ti­sim­mat ta­pah­tu­mat ko­ho­koh­ta­naan hä­kel­lyttävä ”T­he Rains of Cas­ta­me­re”. Tär­keintä on kui­ten­kin se, että kau­si an­siok­kaas­ti sy­ventää ko­ko pitkän bal­la­din lähtö­koh­taa.
Mar­tin ei syyl­lis­ty­nyt tol­kie­nis­miin, vaik­ka myös hä­nen lähtö­koh­tan­sa on kris­ti­nus­kol­ta hais­kah­ta­va hyvän ja pa­han vä­li­nen tais­te­lu. Avain löy­tyy jo kir­ja­sar­jan ni­mestä, mut­ta mas­sii­vis­ten ta­pah­tu­mien edessä se mei­naa unoh­tua. Kun primää­ria­ro­mi haih­tuu, itä­mai­nen ying ja yang –a­se­tel­ma ko­ros­tuu.
Ei edes nou­se­va us­kon­to eli tu­li, ole ko­vin abos­luut­ti­nen hyvä, kaik­kea muu­ta. Vas­ta­poo­li, pi­meys ja kylmä, on edel­leen ai­ka­moi­nen ar­voi­tus. Edus­taa­ko se luon­non kos­toa it­sekkäil­le ih­mi­sil­le kuin kreik­ka­lai­sis­sa ta­ruis­sa ikään?
Tämän pe­rus­juon­teen rin­nal­la kan­so­jen, su­ku­jen ja yk­silöi­den juo­nit­te­lut tun­tu­vat pe­rin pie­niltä. Lo­pul­ta luon­to on suu­rem­pi ko­ko­nai­suus, vaik­ka ih­mi­set erään­lai­ses­sa var­hais­kes­kiai­kai­ses­sa ee­tok­ses­saan pyr­kivät eläin­ten ta­paan var­mis­ta­maan ai­noan heil­le tär­keän asian, su­vun­jat­ka­mi­sen ja jäl­keläis­ten hy­vin­voin­nin. Luon­to toi­mii sa­moin, mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na, jos­sa la­jit ja yk­silöt nii­den mu­ka­na jou­tu­vat ko­vil­le.
Kai­ken ar­voi­tuk­sel­li­suus, mut­ta ei liial­li­nen su­meus, lisää kat­so­jan mie­len­kiin­toa. Ta­ri­nat kai­ken lisäk­si poh­jau­tu­vat ylei­seen ja yleispä­tevään po­liit­ti­seen his­to­riaan si­ten, että luul­ta­vas­ti kaik­kial­la maail­mas­sa huo­ma­taan hui­kei­ta al­le­go­rioi­ta.
E­si­mer­kik­si suo­ma­lai­nen saat­taa aja­tel­la Poh­joi­sen edus­ta­van Neu­vos­to­lii­ton mo­ni­kym­men­vuo­tis­ta pus­ku­ria, Suo­mea. Freyt puo­les­taan ovat il­mi­sel­viä his­to­rian va­paa­mat­kus­ta­jia ku­ten Sveit­si ja Ruot­si, jot­ka ovat vain hyö­ty­neet mui­den kan­so­jen kär­si­myk­sistä.
Täl­lais­ta on kun­non fik­tio. Toi­nen jal­ka vat­kaa mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa ja toi­nen up­poaa to­del­li­suu­den sa­veen.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni toistuvat moitteitta. Viidellä levyllä on kymmenen jaksoa. Ekstroihin on tallennettu kommenttiraidat, 14 min. poistettuja tai pidennettyjä kohtauksia, 39 min. dokumentit, 65 min. animoituja tarinoita suvuista ja seuduista sarjan näyttelijöiden selostuksin sekä triviaraita The Rains of Castamere –jaksoon haastatteluin ja kuvalinkein. (PS)
18/02/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy