Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Sauna

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 80 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: A-51608EAN: 6415750036683

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

“En­simmäi­nen hom­ma, jon­ka ku­nin­kaan so­ti­laa­na op­pii, on unoh­taa”.

“En­simmäi­nen hom­ma, jon­ka ku­nin­kaan so­ti­laa­na op­pii, on unoh­taa”. Niinhän sitä luu­li­si.
AJ An­ni­lan goot­ti­lai­nen kau­hue­lo­ku­va on yk­si kaik­kien ai­ko­jen suo­ma­lai­sis­ta gen­re-e­lo­ku­vis­ta, mut­ta ot­taa sa­mal­la pys­ty­pai­nia ko­ko kan­sainvä­li­sen kau­hu­ka­ta­loo­gin par­haim­mis­ton kans­sa.
Lähtö­koh­ta­na on luo­da tun­nel­ma. Mitä vä­hemmän näy­tetään, sitä pa­rem­pi. Näin kat­so­jan yllä las­keu­tuu hyytävä il­ma­pii­ri, jo­ka imai­see ot­tee­seen­sa.
Ta­ri­na ker­too 1500-lu­vun lop­pu­puo­len Suo­mes­ta, jos­sa Ruot­sin ja Venäjän pitkän so­dan lo­put­tua ruot­sa­lai­set ja venäläi­set up­see­rit läh­tevät vetämään ra­ja­pyyk­kiä ja mer­kit­semään asu­tus­ten si­jain­nit sekä ve­ro­tu­soi­keu­det vi­ral­li­siin kart­toi­hin.
Rat­su­mes­ta­ri Ee­rik Spå­re (is­kus­sa ole­va Vil­le Vir­ta­nen) las­kee teh­neensä 73 mur­haa neljän­nes­vuo­si­sa­tai­sen so­tau­ran­sa ai­koi­hin. Syyl­li­syys kal­vaa en­ti­sestään, kun syrjäi­sen kylän or­to­dok­si­nen tyttö jä­tetään kuo­le­maan maa­kuop­paan.
Syn­keän suon kes­keltä löy­tyy sa­la­peräi­nen kylä, jon­ka sau­nas­sa ta­run mu­kaan pestään syn­nit pois. Sau­na on ne­rok­kaas­ti nu­rin­nis­koin kään­net­ty, tällä ker­taa vaa­lea mo­no­liit­ti, suo­raan Stan­ley Kub­ric­kin 2001: Ava­ruus­seik­kai­lus­ta. Yli­luon­nol­li­nen, ju­ma­lai­nen voi­ma ei kui­ten­kaan py­ri luo­maan uut­ta ke­hi­ty­sas­kel­ta ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa, vaan tar­koi­tus on pa­la­ta lu­nas­ta­maan men­neet syn­nit.
Oh­jaa­jan ja elo­ku­vaa­jan työn täy­dentää tuo­ree­no­loi­nen näyt­te­lijän­työ. Hah­mot eivät toi­mi ste­reo­tyyp­pi­ses­ti, eikä edes pääo­san Ee­rik edus­ta mitään lä­pimätää pa­huut­ta. Tom­mi Ero­nen ja Ka­ri Ke­to­nen tuo­vat herk­kyyttä ho­mo­sek­suaa­li­sen suh­teen kal­va­mi­na kuo­puk­si­na. Vik­tor Kli­men­kon roo­li venäläi­senä aa­te­li­sup­see­ri­na suo­ras­taan eläh­dyttää mieltä. Kli­men­ko oli jo 1970-lu­vun te­le­vi­sion ka­sak­ka­roo­leis­saan mai­nio esiin­tyjä. Kuin­ka huk­kaan on kat­so­jan näkö­kul­mas­ta men­nyt ko­ko mies pelk­kien us­kontöi­den alt­ta­ril­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas Panavision-kuva ja pieteetillä soiva ääniraita ovat ammattimaista, kotimaisessa elokuvassa edelleen perin harvinaisen suvereenia, jälkeä. Ääniraitaa on tosin syytä soittaa aika lujalla, sillä muuten dialogi uhkaa jäädä epäselväksi. Kahdella levyllä. Ekstroihin on tallennettu kommenttiraita, 15 min. dokumentti, 2 min. poistettuja kohtauksia, 2 min. pidennetty kohtaus, 3 min. ylijäämäotoksia, kaksi traileri ja kolme tiiseriä. (PS)
25/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy