Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä 3D

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 264169  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Pa­rem­pia uu­ti­sia Ka­ri­bial­ta!

Pa­rem­pia uu­ti­sia Ka­ri­bial­ta! Me­ri­ros­vo Jack Spar­row’n seik­kai­lu­jen neljäs osa Vie­rail­la ve­sillä on elo­ku­va­sar­jan ly­hin. Se­kin ta­kaa, että tut­tu­ja la­tu­ja kul­ke­va fan­ta­sia te­kee pa­luun kah­ta edel­listä lu­kua jän­tevämpänä. Bud­jet­tien kas­vaes­sa te­kijät suu­ren­te­li­vat sa­tue­le­ment­tejä efek­ti­kylläi­sem­mik­si vetä­vyy­den kus­tan­nuk­sel­la. Pi­ra­tes of the Ca­rib­bean 4 on vih­doin kes­kit­ty­neem­pi ta­ri­na, vaik­ka vetää­kin lo­puk­si ve­si­perän.
Ai­nek­sia on otet­tu Tim Power­sin ro­maa­nis­ta On St­ran­ger Ti­des (1987), jos­sa me­ri­ros­vo­kap­tee­ni Mus­ta­par­ta et­si ta­ru­no­mais­ta Nuo­ruu­den läh­dettä. Nämä ai­nek­set on se­koi­tet­tu Jack Spar­row’n pyr­ki­myk­siin saa­da ta­kai­sin lai­van­sa Mus­ta Hel­mi. Mus­ta­par­ran ja Jac­kin lisäk­si fil­min kol­man­te­na kap­tee­ni­na on van­ha kil­pa­kump­pa­ni Bar­bos­sa. Hän tar­joaa Jac­kil­le yh­teis­työtä Nuo­ruu­den läh­teen et­sinnässä.
Ta­ruaar­ret­ta ta­voit­te­le­vat myös Ka­ri­bian ve­sien her­ruu­des­ta kamp­pai­le­vat Eng­lan­ti ja Es­pan­ja. Päästäk­seen jäl­jil­le en­simmäi­senä, mai­den ku­nin­kaat ryh­tyvät kil­pa­va­rus­te­luun, jos­ta me­ri­rei­tit tun­te­vat ros­vo­kap­tee­nim­me hyö­tyvät. Löytö­ret­ken vaa­ran muo­dos­ta­vat pe­tol­li­nen Mus­ta­par­ta ja hä­nen yhtä vaa­ral­li­nen tyttä­rensä An­ge­li­ca, jon­ka Spar­row tun­tee­kin en­tuu­des­taan.
Tui­ma­silmäi­nen, tum­ma­kul­mai­nen Ian McS­ha­ne näyt­te­lee Mus­ta­par­taa ka­ris­maat­ti­ses­ti. Tyttä­renä Pené­lo­pe Cruz on väärässä roo­lis­sa. Ehkä Cruz jou­tuu va­ro­maan, kos­ka oli fil­mauk­sis­sa ras­kaa­na? Al­mo­do­va­rin tai Al­le­nin fil­meissä nä­ky­nyt särmä jää näyt­te­lijästä puut­tu­maan. Tu­lee ikävä Ren­ny Har­li­nin muu­ten sur­kean Kur­kun­leik­kaa­jien saa­ren ve­revää Gee­na Da­vi­sia saap­pai­neen.
Uu­sia kas­vo­ja Pi­ra­tes kyllä kai­paa, sillä jol­le­kin au­tio­saa­rel­le on lai­vas­ta jä­tet­ty sekä Kei­ra Knight­ley että Or­lan­do Bloom. Eli­za­beth ja Will oli­vat se rai­kas nuo­ri­pa­ri, jon­ka kaut­ta kat­so­ja sai tu­tus­tua kap­tee­ni Jac­kiin. Myö­hem­missä seik­kai­luis­sa nämä ja muut tyy­pit sekä elämää suu­rem­mat te­hos­teet jyrä­sivät Spar­row’n si­vu­roo­liin omas­sa ta­ri­nas­saan. Nyt niin ei on­nek­si käy.
Kap­tee­ni Jack on mu­ka­na lä­hes jo­ka koh­tauk­ses­sa, ja nos­tees­sa kuin lätkän MM-lei­jo­nat suo­ras­sa lä­he­tyk­sessä. Spar­row kä­ve­lee yhä niin kuin tytöt. John­ny Dep­pin tul­kin­ta on sil­ti aiem­paa suo­ra­vii­vai­sem­pi ja psy­ke­dee­li­sim­piä yli­lyön­tejä välttävä. Täh­den ryh­ti­lii­ke roo­lis­sa pe­las­taa pal­jon.
Geoff­rey Rush on taas eri­no­mai­nen Bar­bos­sa­na. Ylevä hölmöi­ly on hah­mos­sa täy­del­li­sen ele­gan­tis­sa ba­lans­sis­sa. San­ka­ril­li­sen nuo­ren mie­hen roo­liin kap­tee­nien rin­nal­le tuo­daan Mus­ta­par­ran van­git­se­ma pas­to­ri Phi­lip (Sam Claf­lin). Hen­gen­mie­hen ta­ri­na ni­vel­tyy vai­voin ko­ko­nai­suu­teen, vaik­ka suinpäin ihas­tu­mi­nen kau­nii­seen me­ren­nei­toon (Ast­rid Ber­ges-F­ris­bey) pa­ran­taa ti­lan­net­ta.
Koh­ta­lok­kaat me­ren­nei­dot tar­joa­vat fil­min huip­pu­het­ket. Sei­ree­nien lu­mo ja tu­hon uh­ka lo­mit­tu­vat jän­nittäväs­ti. Me­ren­nei­to­jen toi­min­nal­li­set uin­ti- ja su­kel­lus­koh­tauk­set pe­rus­te­le­vat muu­ten mel­ko tur­ha­nai­kai­sel­ta tun­tu­van kol­miu­lot­tei­suu­den.
”Ei se päämäärä, vaan mat­ka sinänsä”, huo­maut­taa kap­tee­ni Jack. Kä­si­kir­joi­tus luot­taa me­ri­ros­vo­kaa­vaan: jos­sain on aar­re ja jol­lain kart­ta. Kun tar­peek­si hyö­ritään, saa­vu­taan pe­ril­le. Jak­so jak­sol­ta otet­taan löy­hentä­neen Go­re Ver­bins­kin oh­jaa­ja­na kor­van­nut Rob Mars­hall ei saa juon­ta kul­ke­maan ja hui­pen­nuk­set­kin ovat har­vas­sa. Kään­teet ovat en­nus­tet­ta­via ja fil­mi on­nah­te­lee yh­dis­tel­lessään hil­peää huu­mo­ria me­ri­ros­voi­lun raa­kuuk­siin.
Mus­tan Hel­men ki­rous oli ko­ko per­heen seik­kai­lun va­lio sa­maan ta­paan kuin Muu­mion ja Zor­ron uus­ver­sioi­den en­simmäi­set osat. Pi­ra­tes ne­lo­nen ei is­ke tul­ta sa­maan mal­liin. Vie­rail­la ve­sillä vih­jaa lo­pus­sa kui­ten­kin jat­kon mah­dol­li­suu­teen.
O­li­si­ko ky­syntä jo kylläs­tet­ty? Leik­kaa­vat­ko tuot­ta­jat oman kurk­kun­sa jat­ka­mal­la sar­jan te­ko­hen­gi­tystä liian pitkään? Tus­kin, jos kat­so­ja saa me­ri­ros­vo­lai­van­sa kan­nel­ta täys­lai­dal­li­sen John­ny Dep­piä.
Täh­ti­kin on lu­van­nut jat­kaa ”­niin kauan kuin kä­si­kir­joi­tuk­set ovat hy­viä”. Siis juu­ri niin kauan kuin Jack Spar­row saa kuk­koil­la Ka­ri­bian kunk­ku­na stoo­rin kes­kiössä. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Jopa häkellyttävän tarkka ja näyttävä kuva. Kekseliään toimiva ja eloisa ääniraita varmistaa referenssitason. 3D-versiota ei vielä arvioitu, mutta siihen palataan heti, kun testilaitteisto on saatu kykettyä. Mukana on kopiolevy, joka on käytettävissä rajoitetun ajan. Ekstroissa 3 min ylijäämäotoksia, 2 min. legoparodiaa, ja kommenttiraita. (PS)
06/11/2011
06/11/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy