Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Max Payne

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207759  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

”T­hey got guns/We got guns/All God’s chil­lun got guns!” Marx-vel­jes­ten so­ta­hul­luu­del­le nau­ra­van ko­me­diak­las­si­kon neg­ros­pi­ri­tuaa­liväännös tu­lee mie­leen, kun elo­ku­va­teat­te­rin au­las­sa kat­so­jaa ju­lis­teis­ta pii­rit­tivät jä­reät ko­ne­tu­lia­seet kä­dessä niin brit­tia­gent­ti Ja­mes Bond kuin suo­ma­lais­syn­tyi­nen Max Pay­ne.
Fil­mi­maail­man mark­ki­na­mies­ten mie­lestä kai­kil­la Ju­ma­lan lap­sil­la pitää ol­la ase kä­dessä mel­kein jo­ka ju­lis­tees­sa ja mai­nos­ku­vas­sa. Ny­kyi­sessä mie­li­pi­deil­mas­tos­sa tie­tys­ti odot­tai­si tren­din muut­tu­van. Ehkä siinä sa­mal­la, kun Il­ta­leh­den ja Il­ta-Sa­no­mien löö­pit muut­tu­vat mai­nok­sis­ta tie­dot­teik­si ja lehmät op­pi­vat lentämään?
Per­heensä tul­tua sur­ma­tuk­si se­ka­vis­sa olois­sa, et­sivä Max Pay­ne on pan­tu ar­kis­toon pö­lyt­tymään. Kun ta­pah­tuu uu­sia mur­hia, joi­den joh­to­lan­ka­na myös on sa­ma sii­pi­ta­tuoin­ti, Pay­ne ak­ti­voi­tuu. Jäl­jet joh­ta­vat lää­ke­teh­taa­seen, jon­ka uu­sim­mas­ta tuot­tees­ta, Val­kyy­rias­ta, myös ar­mei­ja on kiin­nos­tu­nut so­das­saan ter­ro­ris­mia vas­taan.
Max Pay­ne on al­kuun niin se­ka­va ja mo­nin pai­koin sa­dis­ti­nen ja ab­sur­di­suu­teen saak­ka ma­sen­ta­va elo­ku­va, et­tei suo­ma­lais­ni­mien täy­del­li­nen puut­tu­mi­nen te­kijä­luet­te­los­ta — jol­lei Re­me­dy En­ter­tain­men­tia las­ke­ta — juu­ri har­mi­ta. Al­ku­jak­so on sem­mois­ta scien­ce fic­tion film noi­rin aja­tuk­sen­vir­taa si­joi­tet­tu­na Sin Ci­tyn ja Bat­ma­nin Got­ha­min tyyp­pi­siin tah­ma­sii­pis­ten le­pak­ko­jen sar­ja­ku­va­puo­li­maail­maan, että Max Pay­nen tee­mak­si uh­kaa tul­la ma­xi­mum pain in the ass.
Vas­ta puo­livä­lis­sa ta­ri­na ko­hoaa ”­sii­vil­leen”, niil­le, jois­ta elo­ku­van hi­moi­tun Mac­Guf­fi­ni­nin, si­nertävän see­ru­min, koh­dal­la niin pal­jon pu­hu­taan. Sar­jis­ker­ron­nan ja pe­li­maail­man it­se­tar­koi­tuk­sel­li­set vi­siot jäi­sivät sisä­pii­rin puu­has­te­luk­si ja söi­sivät John Moo­ren elo­ku­van ko­ko­naan, jol­lei kä­si­kir­joi­tus sisältäi­si mus­tan elo­ku­van ja pe­tosjännä­rin van­koil­le pe­rin­teil­le ra­ken­net­tu­ja ve­to­kouk­ku­ja kat­so­jan nar­raa­mi­sek­si.
Mut­ta kui­vak­si kierrä­tys­ta­va­rak­si se­kin jäi­si, jol­lei fil­miin oli­si saa­tu osaa­via näyt­te­lijöitä, tuo­rei­ta kas­vo­ja ja vä­hemmän näh­tyjä ve­te­raa­ne­ja. Beau Brid­ges on vank­ka Max Pay­nen en­ti­senä vir­ka­vel­jenä ja isä­hah­mo­na. Hie­man Jeff-vel­jensä var­joon jää­nyttä Brid­ge­siä fil­mi kun­nioit­taa käyttämällä hen­kilöstä ni­mi­kir­jai­mia ”BB”.
Vä­rittömänä pi­det­ty Ch­ris O’­Don­nell yllättää myön­tei­ses­ti li­kais­ten bis­nes­sa­lai­suuk­sien päällä is­tu­va­na pu­ku­mie­henä. Pie­nissä­kin si­vu­roo­leis­sa on pai­noar­voa, ku­ten vai­kut­ta­va ta­tuoin­ti­liik­keen pitäjänä, in­tiaa­ni­kas­voi­nen Step­hen R. Hart. Ma­riant­hi Evans ja Ol­ga Ku­ry­len­ko Pay­nen nai­si­na ovat kau­nii­ta, mut­ta ko­van koh­ta­lon roo­lit jäävät ly­hyik­si. Ma­xin ai­sa­pa­ri­na toi­mi­vaa Mi­la Ku­nis­ta kä­si­kir­joi­tus koh­te­lee kal­toin, vaik­ka Pay­nen su­ku­lais­sie­lu­na saa­kin lop­pu­teks­tien jäl­kei­sessä koh­tauk­ses­sa is­tua sa­mas­sa pöydässä jat­ko-o­saa hai­kai­le­mas­sa.
Ih­me­huu­meen seu­rauk­se­na elo­ku­van pa­hik­sen Amay­ry No­las­con ja Mark Wahl­ber­gin saa­mat muo­don­muu­tok­set lyövät yli lai­to­jen. Raa­meis­taan pur­sua­vat su­per­mie­het vievät aja­tuk­set ta­hat­to­mas­ti Wolf Ma­niin, Je­kyl­liin ja Hy­deen tai Hul­kiin, mikä re­pii fil­miä tur­han mo­neen suun­taan. Muu­ten Wahl­berg va­kuut­taa roo­lis­saan. Hä­nessä on hie­man Jar­mo Mä­ki­sen kal­tais­ta kul­mia kur­tis­ta­vaa su­si­miestä, mut­ta myös ky­kyä us­kot­ta­vaan tuo­reen isän au­voon vau­va­ku­via kat­sel­les­sa.
Max Pay­nessä nähdään te­hok­kai­ta ku­via huu­me­riip­pu­vuu­den tu­hois­ta, mut­ta pai­na­jaisnä­ky­jen ko­meu­den ta­kia voi ky­syä, ovat­ko ne va­roit­ta­via vai hou­kut­te­le­via. Tois­tu­vas­ti vii­ta­taan skan­di­naa­vi­siin myyt­tei­hin, Val­kyy­rioi­hin ja Rag­na­ro­kiin, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti Ka­le­va­la ei ole Max Pay­nen te­kijöil­le kel­van­nut. (HB)
16/02/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy