Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Snowpiercer

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548584836

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Lu­menlä­vistäjä” on pos­ta­po­ka­lyp­ti­sek­si tie­tei­se­lo­ku­vak­si ne­ro­kas.

”­Lu­menlä­vistäjä” on pos­ta­po­ka­lyp­ti­sek­si tie­tei­se­lo­ku­vak­si ne­ro­kas. Näin on, jos ne­rok­kuu­del­la tar­koi­te­taan sitä, että ai­ne­so­sat on val­tao­sin lai­nat­tu, mut­ta yh­dessä niistä on saa­tu ko­koon jo­tain tuo­ret­ta.
En ole al­ku­peräistä sar­ja­ku­va­ro­maa­nia lu­ke­nut, mut­ta suu­ri an­sio las­keu­tu­nee sen ideoil­le ja vi­sioil­le. Hyvä idea ei to­ki tee hyvää kir­jaa tai elo­ku­vaa ku­ten esi­mer­kik­si Dan McB­row­nin työt osoit­ta­vat. Nyt on­nek­si te­kee, vaik­ka elo­ku­van al­ku­puo­lel­la jou­tuu miet­timään, oli­vat­ko en­si-il­lan jäl­kei­set ar­viot yli­kan­tis­sa.
Pe­ru­sa­se­tel­mis­ta pan­naan sit­ten pyö­rimään ru­let­ti, jos­sa tem­mel­lys­kenttänä ei ole vä­hempää kuin yh­teis­kun­nan ikiai­kai­nen ra­ken­ne. Jo­pa kas­vi­huo­neil­miö, ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin epä­ta­sai­nen ja­kau­tu­mi­nen, po­liit­ti­set vas­tak­kai­na­set­te­lut ja vä­ki­val­lan oi­keu­tus ovat vain maus­tei­ta sa­keas­sa kei­tok­ses­sa. Sil­ti pe­ru­sa­ja­tus on ai­ka yk­sin­ker­tai­nen.
Gen­re-e­lo­ku­van kou­li­mat löytävät elo­ku­vas­ta ai­ka ta­val­la lai­no­ja. On epämääräistä syn­teet­tistä ra­vin­toa (Soy­lent Green), sul­je­tun put­ken draa­maa (Das Boot), oh­jus­mai­nen ju­na ju­ma­la­na (A­pi­noi­den pla­neet­ta 2), li­kai­sia kas­vo­ja rau­ta­sei­nien sisällä (A­liens 3), las­ten ma­ni­pu­loin­tia (T­he Dam­ned), ylä- ja ala­ta­son yh­teis­kun­ta (Met­ro­po­lis), syn­teet­ti­sel­le huu­mel­le alis­tet­tu­ja baa­rikärpä­siä (Kel­lo­pe­liap­pel­sii­ni) ja to­taa­lis­ta pro­pa­gan­daa (1984).
E­lo­ku­va myös läh­tee liik­keel­le kli­seestä eli tie­de ha­luaa hyvää, mut­ta ai­heut­taa eko­sys­tee­min ro­mah­duk­sen. Kas­vi­huo­neil­miön estä­mi­sek­si il­ma­kehään syy­de­tyt ke­mi­kaa­lit tuo­vat ko­ko maa­pal­lol­le jää­kau­den. Vain muu­ta­ma sa­ta ih­mistä jää eloon jät­timäi­seen ju­naan, jol­la rik­kaat ovat aiem­min teh­neet maail­ma­nympä­ri­mat­ko­ja.
Jo­pa la­ji­tyy­pin epä­to­dennäköi­syyk­siä käy­tetään hyväk­si. Me­nee jon­kin ai­kaa sii­hen, kun sisäistä in­sinöö­riään ta­voit­te­le­va kat­so­ja hymäh­te­lee, kuin­ka ju­na voi sel­vitä täl­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Tyy­likkäällä ta­val­la kui­ten­kin sel­vi­tetään, kuin­ka ju­na liik­kuu oma­va­rais­ta­lou­des­sa ja täy­del­li­sessä kierrä­tyk­sessä. Jos hyväo­sai­nen ha­luaa sähköau­tol­la lie­ventää oman­tun­non­tus­kiaan, on to­ki luon­te­vaa, että tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­taan lo­mail­la­kin täy­sin vih­reissä mer­keissä.
S­now­pier­cer pilk­kaa maail­man ylä­luok­kaa, sin­ne ha­la­ja­via, gour­met –ad­dik­te­ja, met­rin ko­kaii­ni­vii­vois­ta unel­moi­via, krei­si­bai­laa­jia, us­ko­vai­sia, ka­pi­nal­li­sia hur­ma­hen­kiä, kom­mu­nis­te­ja, anar­kis­te­ja, luon­toih­mi­siä, suk­kaa ku­to­via mum­mo­ja ja vä­ki­val­ta­viih­dettä. Toi­sin sa­noen li­ki­pitäen kaik­kea. Si­nua ja mi­nua. Lo­pul­ta elo­ku­vas­sa ei edes ole pa­haa tai hyvää. On vain ih­mi­nen käyttäy­ty­mi­si­neen.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Alkupuolen kuvan tummuus vaihtuu pikkuhiljaa luonnollisimpiin sävyihin, mikä on tarinan etenemisen kanssa perusteltua. Ei ekstroja. (PS)
08/10/2014

Tekijät

Ohjaaja: Bong Joon-hon
Pääosissa: Chris Evans Tilda Swinton Jamie Bell Ed Harris John Hurt Alison Pill
Tarina: Joon-ho Bong Kelly Masterson Jacques Lob (r) Benjamin Legrand (r) Jean-Marc Rochette (r)
Kuvaus: Kyung-pyo Hong
Musiikki: Marco Beltrami

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy