Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ripper Street

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 465 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: FF5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194083716

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Joil­la­kin tu­tuil­la­ni on ai­kaa ka­na­va­pa­ket­tien naut­ti­mi­seen.

Joil­la­kin tu­tuil­la­ni on ai­kaa ka­na­va­pa­ket­tien naut­ti­mi­seen. He tietävät ke­hua hui­kei­ta tv-sar­jo­ja, jois­ta en ole kuul­lut kos­kaan. Hap­pa­mia sa­noi­sin, mut­ta on­nek­si eivät Rip­per St­ree­tiä eh­ti­neet ke­hua, sillä löytä­mi­sen osa on in­nos­ta­vaa.
Rip­per St­reet pet­kut­taa so­pi­vas­ti jo ni­mellään. Se ei to­del­la­kaan ku­vaa Jack Rip­pe­riä, vaik­ka tämän var­jo on­kin lan­gen­nut pitkäk­si ai­kaa Lon­toon Met­ro­po­li­ta­nin so­siaa­li­seen elämään vuo­si­kym­men en­nen vuo­si­sa­dan vaih­tu­mis­ta. Kau­hut jäivät sel­vittämättä, ja pal­jon suu­rem­mat kau­hut ovat edessä kuin kään­tei­senä ase­tel­ma­na Gus­tav Klim­tin maa­lauk­ses­sa Suu­del­ma.
Ar­kipäiväi­siä, to­ki vauh­dik­kai­ta, ri­kok­sia sel­vittävä po­lii­si­tar­kas­ta­ja (Matt­hew Mac­fa­dyen) pää­see tietämättään vielä vähällä.
Pelkkä ri­kos on ai­na vain vä­li­kap­pa­le ku­ten la­ji­tyyp­piin kuu­luu. Keit­tiös­py­ko­lo­gi­soin­ti on on­nek­si jä­tet­ty vain vä­lio­siin. Pai­na­vam­pia tee­mo­ja ovat ta­sa-ar­vo, so­siaa­li­po­li­tiik­ka, men­nei­syy­den trau­mat, psy­ko­lo­gian pe­rus­teet, mo­raa­li ja esi­val­lan vas­tuu. Vii­ta­taan­pa tässä jo­pa ta­paus Snow­de­niin, kun tie­dus­te­lu­ko­neis­tot on jo vi­ri­tel­ty ky­see­na­lai­seen yk­si­tyi­sen tie­don käyttöön.
E­ri­no­mai­ses­ti kir­joi­tet­tu, ajan­ku­vaa kun­nioit­ta­va sar­ja saa tuek­seen hie­non, ku­lu­mat­to­man näyt­te­lijä­kaar­tin. To­ki Val­tais­tuin­pe­lin ystävät tun­te­vat heistä mo­net. Mu­ka­na ovat muun muas­sa Bron­ni­na tu­tuk­si tul­lut Je­ro­me Flynn ja jo­pa Ho­dor eli Kris­tian Nairn.
Sitä vas­toin de­ka­dent­tia, ame­rik­ka­lais­ta ja sa­la­peräi­sen men­nei­syy­tensä kät­kevää kuo­le­man­syyn­tut­ki­jaa esittävää Adam Rot­hen­ber­giä en ole­kaan aiem­min no­tee­ran­nut. Hant­ti­hom­mis­ta Broa­dwayl­le nous­sut näyt­te­lijä on kuin jää­kiek­koi­li­ja Ju­ha-Mat­ti Aal­to­sen kak­sois­ve­li. Luon­ne­kin tun­tuu ole­van sa­man­lai­nen eli ku­via ku­mar­te­le­mat­to­man en­nak­ko­luu­lo­ton ja luo­va.
Ric­hard War­lowin luo­ma sar­ja oli kii­kun kaa­kun jäädä kah­teen tuo­tan­to­kau­teen. Kult­ti­tuo­tok­se­na sen tu­le­vai­suus on kuu­lem­ma nyt­tem­min tur­vat­tu. Kiitäm­me ja kat­som­me kaik­ki.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Kolmella levyllä. Ei ekstroja. (PS)
02/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy