Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Johnny English – Uudestisyntynyt

Johnny English Reborn 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 271932  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ku­ka ta­han­sa voi ko­keil­la stand up­pia.

Ku­ka ta­han­sa voi ko­keil­la stand up­pia. Suo­ma­lai­set­kin us­kal­tau­tu­vat leik­kimään sa­nal­li­sil­la vit­seillä. On­han ai­na yhtä hu­vit­ta­vaa ku­rot­taa ri­man tai na­van al­le. Yleisön aliar­vioin­nil­la viih­dyttäjä pärjää pitkäl­le. Rowan At­kin­so­nin Mr. Bean ja John­ny Eng­lish ovat tois­ta maa­ta.
Lah­jak­kaim­mat koo­mi­kot nau­rat­ta­vat pelkällä ole­muk­sel­laan. Mi­miik­ka riittää, vain kat­se ja pään asen­to. To­del­li­sia koo­mi­koi­ta on har­vas­sa. Ja Rowan At­kin­son on ar­moi­tet­tu koo­mik­ko. Sen nä­kee myös John­ny Eng­lis­hin var­man pääl­le teh­dystä jat­ko-o­sas­ta.
Kah­dek­san vuo­den tauon jäl­keen uu­des­ti­syn­ty­nyt avu­ton agent­ti on mui­keim­mil­laan At­kin­so­nin yk­sin­ker­tai­sis­sa soo­lois­sa. Rii­su­tuim­mil­laan ko­mii­kak­si riittää agen­tin al­la temp­pui­le­va toi­mis­to­tuo­li tai Eng­lis­hin liial­li­nen it­se­var­muus. Kun John­ny-po­jan tark­kaa­vai­suus pettää, voi po­mon äi­tiä — tai vaik­ka Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar­ta — luul­la kii­na­lai­sek­si sa­la­mur­haa­jak­si.
Pitkän tauon jäl­keen oh­jaa­va Oli­ver Par­ker la­vas­taa elo­ku­vaan toi­mi­vat ku­lis­sit agent­tiac­tio­nin ta­paan vaih­te­le­vis­ta ku­vaus­pai­kois­ta. Mikään ympäröivä ei sil­ti uh­kaa At­kin­so­nia elo­ku­van kes­kuk­se­na. Vas­tanäyt­te­lijät Ro­sa­mund Pi­ke ja Do­mi­nic West on­nis­tu­vat mu­ka­vas­ti mat­ka­kump­pa­nei­na, mut­ta par­hai­ten yh­teis­pe­li toi­mii agent­ti­no­vii­sia esittävän hil­peän Da­niel Ka­luuyan kans­sa. Hie­no Gil­lian An­der­son jää esi­mie­henä alikäytöl­le.
Ai­koi­naan räjähtävän haus­ka ja stand up -ko­miik­kaa uu­dis­ta­nut Ste­ve Mar­tin ei vii­mei­sissä elo­ku­vis­saan ole jak­sa­nut haas­taa it­seään. Brit­ti­kol­le­ga Rowan At­kin­son on sentään John­ny Eng­lis­hissä ihan yhtä haus­ka kuin ai­na en­nen­kin. Mut­ta uut­ta näkö­kul­maa tai ra­di­kaa­le­ja ideoi­ta John­ny Eng­lish — Uu­des­ti­syn­ty­nyt ei ni­mestään huo­li­mat­ta koo­mi­kon tyy­pit­te­lyi­hin tuo.
Ku­lu­nein on var­si­nai­nen tee­ma. Ja­mes Bon­dis­ta on teh­ty pi­laa maail­man si­vu. Matt Helm has­sut­te­li ja Sa­lai­nen agent­ti 86 törmäi­li jo 60-lu­vul­la, vain muu­ta­ma vuo­si en­simmäis­ten fil­mi-Bon­dien jäl­keen. 80-lu­vun lo­pus­sa suo­sit­tu­ja oli­vat Les­lie Niel­se­nin Mies ja alas­ton ase –­ko­me­diat ja myö­hem­min Aus­tin Powers.
John­ny Eng­lish jää Mr. Bea­nia vaa­ti­mat­to­mam­mak­si hah­mok­si. Aliar­vos­tet­tu Mr. Bean lo­mai­lee (2007) oli se­kin At­kin­so­nin agent­ti­pa­ro­dioi­ta per­soo­nal­li­sem­pi. Sil­ti Eng­lis­hin jat­ko-o­sa on osoit­tau­tu­nut en­simmäistä suo­si­tum­mak­si. Täy­siä sa­le­ja nau­rat­ta­mal­la se on nous­sut elo­ku­va­ti­las­ton kär­keen Eng­lan­nis­sa, Sak­sas­sa ja Suo­mes­sa. Ame­ri­kan en­si-il­ta oli vas­ta.
Mitään ilo­tu­li­tuk­sia ei John­ny Eng­lis­hin uu­des­ti­syn­ny­tys ai­heu­ta. Mut­ta mu­ka­val­le ko­ko per­heen ko­me­dial­le on ai­na ky­syntää ja oh­jel­mis­tos­sa ti­laa. Ky­sy­mys kuu­luu­kin: mi­ten oh­kai­sik­si käy­neet eväät saa­daan riittämään sii­hen väistämättömään kol­man­teen tu­le­mi­seen?
Lop­pu­teks­tien ai­ka­na ei kan­na­ta pois­tua. Ylimääräi­sessä nu­me­ros­sa At­kin­son väläyttää kok­kaa­mis­tai­to­jaan Vuo­ren­peik­ko­jen tans­sin tah­tiin. (HB)
03/11/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy