Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Telstar

Telstar – the Joe Meek Story 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194040719

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Po­pin ja roc­kin his­to­ria tun­tee lee­gion ek­sent­ri­siä tuot­ta­ja­vel­ho­ja.

Po­pin ja roc­kin his­to­ria tun­tee lee­gion ek­sent­ri­siä tuot­ta­ja­vel­ho­ja. Hil­jai­set puur­ta­jat jäävät usein näi­den jal­koi­hin: Phil Spec­tor (tyttöbän­dit, Beat­les, Ra­mo­nes), Guy Ste­vens (F­ree, Mott the Hoop­le), Kim Fow­ley (kaik­kea maan ja tai­vaan vä­liltä) ja Joe Meek (viit­taan edel­li­seen).
Meek tu­li tun­ne­tuk­si Sha­dow­sien suo­sio­ta ka­las­tel­lees­ta Tels­tar-ints­ru­men­taa­lis­ta, jo­ka nou­si 1962 en­nen nä­kemättömällä ta­val­la brit­tien jäl­keen ykkös­hi­tik­si myös jen­keissä. Mark­ki­nat toi­mi­vat näin päin en­simmäi­sen ker­ran. Beat­le­sit muut­ti­vat ti­lan­teen py­syväk­si vas­ta tämän jäl­keen.
Mu­si­kaa­li­ses­ti lah­ja­ton Meek tun­si uu­den tek­nii­kan ja ke­hit­te­li uu­sia. Soun­dit oli­vat vä­lillä ba­naa­le­ja ja has­su­ja, mut­ta ai­na sil­loin tällöin jo­kin kons­ti toi hi­tin. Ko­vin mo­ni ei to­sin jää­nyt po­pin­his­to­riaan Tels­ta­rin lisäk­si. John Ley­to­nin lau­la­ma John­ny Re­mem­ber Me ja meillä Ted­dy and the Ti­ger­sin ver­sio­na tun­net­tu Hein­zin (jo­ka oli luul­ta­vas­ti lah­jat­to­min alal­la ikinä) Just Li­ke Ed­dy oli­vat tun­ne­tuim­pia.
Meek ryös­ti sä­veltä­jiltään ja muu­si­koil­taan mi­nuut­ti­pal­koil­laan. Se tus­kin kat­toi hul­lun ho­mo­sek­suaa­lin käytök­sestä ai­heu­tu­nei­ta trau­mo­ja. Jo­kin mie­hessä kui­ten­kin ve­ti.
En­nen kaik­kea Meek ot­ti käyttöön eril­li­set rai­dat. Tähän ai­kaan isot yh­tyeet is­kivät bii­sit mil­tei li­venä purk­kiin. Meek taas leik­ka­si ja lii­mai­li. Hän oli en­simmäi­nen mu­siik­kia ko­to­naan te­kevä nört­ti, vaik­kei ma­cis­ta voi­tu vielä unek­sia­kaan.
Van­han roc­kin ystävä seu­raa in­nois­saan elo­ku­van kul­kua. Clem Cat­ti­ni ja Alan Cad­dy soit­ti­vat jo al­ku­peräi­sessä Pi­ra­te­sis­sa. Ric­hie Black­mo­re vi­lah­taa Sc­rea­min’ Lord Sutc­hin taus­tal­la. Vain Vin­ce Tay­lor on jou­kos­ta pois­sa.
En­nen kaik­kea Con O’­Nei­lin roo­li­suo­ri­tus pääo­sas­sa on hui­kea, mut­ta sii­hen on kir­joi­tet­tu tur­han puu­dut­ta­vaa lo­pun ajan se­koi­lua.
Ai­hees­ta kiin­nos­tu­neen kan­nat­taa hank­kia Joe Meek Freak Beat –CD, jos­sa on pal­jon Mee­kin yh­den hi­tin ko­kei­lu­ja. Se on hil­litöntä au­toi­lu­mu­siik­kia. Kan­nat­taa to­sin va­roa, et­tei aja ojaan, kun ih­meel­li­nen soun­di­rat­kai­su yllättää. Le­vyä on ol­lut myyn­nissä ai­na­kin Hel­sin­gin Kal­lios­sa, Black and Whi­te –­liik­keessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 20 min. dokumentti ja 15 min. poistettuja kohtauksia (mm. vaihtoehtoalku) ja kuvagalleria. (PS)
06/05/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy