Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Invisible Demons

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2021Kesto: 70 minuuttia
Julkaisija: J. SuomalainenKuva:
Anamorfinen 1.78
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6430048611588

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (J. Suomalainen) ellei toisin mainita.

Elokuva

In­tia­lais-­suo­ma­lai­nen do­ku­ment­ti ih­mi­sestä il­mas­ton muu­tok­sen ta­ka­na.

In­tia­lais-suo­ma­lai­nen do­ku­ment­ti ih­mi­sestä il­mas­ton muu­tok­sen ta­ka­na. Pysäyttävä do­ku­ment­ti pyr­kii ker­to­maan mi­ten elämä Del­hissä on muut­tu­nut ih­mi­sen pi­lat­tua luon­toa vuo­si­kym­men­ten ajan. Ih­mi­sen vä­lin­pitämättö­myys luon­toa koh­taan ja il­mei­nen ky­vyttö­myys pa­ran­taa ta­po­jaan vä­lit­tyvät tässä hy­vin, mut­ta vies­ti tun­tuu enemmän­kin la­maan­nut­ta­val­ta kuin voi­maan­nut­ta­val­ta: muo­vi­pil­lien kar­si­mi­nen vai­kut­taa ja tuo ehkä pai­kal­lis­ta mie­li­hyvää, mut­ta laa­ja­mit­tai­nen jät­tei­den dump­paa­mi­nen jo­kiin ja me­riin on sil­ti vielä jo­ta­kin ai­van muu­ta.
Tätä kat­soes­sa on vai­kea vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että on jok­seen­kin yh­den­te­kevää mitä Suo­mes­sa ta­pah­tuu kun toi­saal­la ha­ka­taan nau­lo­ja maa­pal­lon ark­kuun tau­koa­mat­ta. Toi­mia sil­ti vaa­di­taan kaik­kial­la, nii­den vain toi­voi­si koh­dis­tu­van en­simmäi­senä nii­hin oi­keas­ti mer­ki­tyk­sel­li­sim­piin asioi­hin ku­ten teks­tii­li­tuo­tan­non päästöi­hin joi­ta tässä­kin ehkä nähdään taus­tal­la.
Teks­tii­li­tuo­tan­non päästöt ympä­ristöön ovat mo­nin­ker­tai­set esi­mer­kik­si len­to­mat­kus­ta­mi­seen ver­rat­tu­na, mut­ta sil­ti hal­pa­teks­tii­lit vir­taa­vat ja mat­kus­tus­ta pa­hek­su­taan. Pa­rin vuo­den ta­kai­sen Aal­to ylio­pis­ton tut­ki­muk­sen mu­kaan muo­ti­teol­li­suus vas­taa noin 10% maail­man saas­teis­ta. EU:n jul­kai­se­man tut­ki­muk­sen mu­kaan 35% ve­sistö­jen mik­ro­muo­veis­ta ja 20% kai­kis­ta ve­sistö­jen saas­teis­ta on peräi­sin vaat­teis­ta ja vaa­te­teol­li­suu­des­ta. Sa­maan ai­kaan il­mai­lun ker­ro­taan vas­taa­van noin 2.1% ih­mi­sen ai­kaan­saa­mis­ta CO2-päästöistä ja ole­tet­ta­vas­ti li­ki­main 0% ve­sistö­jen saas­teis­ta. Kaik­kia päästöjä tu­lee vä­hentää ja pyr­kiä päästöttö­myy­teen ri­va­kas­ti kaik­kial­la, mut­ta asiat tu­lee lait­taa pers­pek­tii­viin, sillä muu­toin op­ti­moi­daan mie­li­hyvää sa­maan ai­kaan kun maa­pal­lo riu­tuu.
Do­ku­ment­ti­na tämä mais­tuu lo­pul­ta hie­man sen­saa­tio­ha­kui­sel­ta ja kau­his­te­le­val­ta. Kaik­ki kau­his­te­lu on sinällään var­mas­ti pai­kal­laan. Tässä ku­va­tut olot In­tias­sa ovat pöy­ris­tyttä­viä ja ympä­ristön tu­ho ma­sen­ta­van ar­kis­ta, lä­pi­leik­kaa­vaa ja hyväk­syt­tyä mikä­li do­ku­ment­tia on us­ko­mi­nen. On­gel­ma ei to­ki ole in­tia­lai­nen vaik­ka maa on­kin si­jal­la kol­me maail­man saas­tut­ta­jien jou­kos­sa Kii­nan ja Yh­dys­val­to­jen jäl­keen pel­kissä CO2-päästöissä mi­tat­tu­na. Do­ku­ment­ti on siis oi­keal­la asial­la, mah­dol­li­ses­ti jo­pa oi­keas­sa pai­kas­sa, mut­ta jäl­ki­ma­ku on sil­ti pin­ta­raa­pai­sun ta­sol­la.
Do­ku­men­tin eng­lan­nin­kie­li­nen ni­mi il­mei­ses­ti viit­taa nä­kymättö­miin pien­hiuk­ka­siin, mut­ta näitä kä­si­tellään sen ver­ran ohi­me­neväs­ti että suo­men­kie­li­nen ni­mi "tu­hon mer­kit" vai­kut­taa osu­vam­mal­ta. Do­ku­men­tin eh­do­ton vah­vuus on sen ky­ky mennä tu­ho­jen ää­rel­le ja näyttää ka­tast­ro­fie­lo­ku­val­ta vai­kut­ta­via nä­ky­miä ar­ki­sen tu­hon ää­reltä. Do­ku­men­tin heik­kous on sen ha­lut­to­muus kat­soa mitä ylä­vir­ral­la ta­pah­tuu ja mistä tu­hot it­se asias­sa joh­tu­vat. Tämä ei to­ki ole do­ku­men­tin mis­sio ja oli­si mah­dol­li­ses­ti ol­lut työmäärältään yh­den do­ku­men­tin saa­vut­ta­mat­to­mis­sa. Sil­ti juu­ri ne nä­kymättömät de­mo­nit tu­ho­jen taus­tal­la — ih­mi­set, asen­teet, tietämättö­myys ja ken­ties ra­han te­ko — tu­li­si saat­taa ruo­tuun.

Kuva

Asiallinen kuva piirtää kauhun vistat hätkähdyttävästi kotikatsomoon asti. Roskavuoret, valtoimenaan juoksevat viemärit ja jokiin kasautuvat kemikaalihattarat näyttävät olevan peräisin post-apokalyptisestä jännäristä mutta ovat tätä päivää jossakin päin maailmaa.

Ääni

Hillitty ja hallittu ääniraita luottaa lähinnä musiikkiin sanomansa alleviivaajana, mutta onnistuu oleman virkeä ja kiinnostava. Stereon ohella tarjolla on myös DD5.1-raita.

Ekstrat

Ekstraton. Tekstityksen ja heikkokuuloisille tarkoitetun tekstityksen lisäksi levyltä löytyy kuvailuääniraita, kaikki suomeksi. Kuvailuääniraita on tasokkaasti tehty. (IJ)
18/08/2022

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy