Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Headhunters

Hodejegerne 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 272907  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Aksel Hennie
Aksel Hennie
Nikolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund
Nikolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund
Aksel Hennie
Aksel Hennie
Nikolaj Coster-Waldau
Nikolaj Coster-Waldau

Elokuva

Ro­ger Brown on 168 sent­tiä pitkä.

Ro­ger Brown on 168 sent­tiä pitkä. Var­ren on pak­ko riittää, kun oman elämänsä hui­ja­ri pan­naan ker­ran­kin seinää vas­ten. Brow­nil­la on hulp­pea ta­lo, mut­ta myös kym­me­niä mil­joo­nia vel­kaa ja sa­lai­suus, jo­ka ei kestä päivän­va­loa.
Ro­ge­rin vai­mo Dia­na (Synnø­ve Ma­co­dy Lund) on mie­hen heik­ko koh­ta. Bio­lo­gi­nen kel­lo käy ja vai­mo ha­luai­si lap­sen, jo­hon hämäräy­rittäjä ole kypsä. Riittämättö­myy­den tun­tua tuo­vat ne puut­tu­vat sen­tit, joi­ta ö­kyelämällä pai­ka­taan.
Päi­vi­sin Ro­ger metsästää ove­lil­la me­to­deil­laan ky­kyjä lii­ke-elämän joh­to­pai­koil­le. Mut­ta head­hun­te­rin työnsä var­jol­la Ro­ger saa ohi­men­nen ky­syt­tyä myös po­moeh­dok­kaan ar­vo­tai­tees­ta. On­ko sitä, pal­jon­ko ja missä? Tur­va­fir­mas­sa myyrän­työtään te­kevä pik­ku­kon­na Kji­ke­rud (Ei­vind San­der mai­nio­na ket­ku­na) avaa por­tit isännäl­leen, jo­ka mes­ta­ri­var­kaa­na nou­taa tau­lut pois roik­ku­mas­ta. On­nis­tu­neen kei­kan päät­teek­si Brown kuo­rii vä­li­tys­palk­kion ri­kol­li­sil­ta tai­de­mark­ki­noil­ta. Mil­le ta­han­sa ar­vo­teok­sel­le kuu­lem­ma löy­tyy mark­ki­nat, oli tai­de kuin­ka tun­net­tu hyvänsä!
Sa­tel­liit­ti­pai­kan­nusjär­jes­tel­miä ke­hittävä Path­fin­der-yh­tiö palk­kaa Ro­ge­rin et­simään uut­ta joh­toa it­sel­leen. Lu­paa­va rek­ryyt­ti Clas Gre­ve (näyttävä Ni­co­laj Cos­ter-Wal­dau) on enemmän kuin suit­tu bis­nes­pin­ta näyttää. Ja mies on is­ke­nyt silmänsä Dia­naan. Koh­ta ei hip­pa­sil­la hy­pitä vain nat­siai­ka­na ka­don­neen Ru­ben­sin maa­lauk­sen perässä, vaan glo­baa­lis­sa, tap­pa­vas­sa pu­do­tus­pe­lissä.
Ta­ri­na on mo­nel­le lu­ki­jal­le tut­tu Jo Nesbøn al­ku­peräis­ro­maa­nis­ta Kuk­ku­lan ku­nin­gas. Kir­ja on jat­ka­nut nou­sua best­sel­ler­lis­toil­le Eu­roo­pan lisäk­si myös Yh­dys­val­lois­sa. Eng­lan­nis­sa Nesbø on vuo­dan 2011 toi­sek­si myy­dyin kir­jai­li­ja.
Kuk­ku­lan ku­nin­gas­ta en lu­ke­nut, mut­ta tus­kin Mor­ten Tyl­du­min oi­val­li­nen fil­mi­ver­sio al­ku­teok­sen ai­hei­ta pettää. Ta­ri­na al­kaa ta­va­no­mai­sen nok­ke­las­ti. Pian mat­ka kui­ten­kin mut­kis­tuu ja kat­so­jaa viedään­kin ai­van toi­sel­le reis­sul­le, kuin mil­le hän luu­li läh­te­neensä. Jän­ni­tystä, mut­kal­lis­ta juon­ta ja hir­te­histä huu­mo­ria ke­hi­tellään vei­ja­ri­mai­sis­sa tun­nel­mis­sa. Synkän­tum­man reu­nuk­sen ta­ri­na saa, kun näyttää siltä, että Ro­ger on vaa­ras­sa me­nettää ei vain ra­hat, ta­va­rat ja vai­mon, vaan myös oman iden­ti­teet­tinsä ja lo­pul­ta hen­kensä.
Oh­jaa­ja­na Tyl­dum vetää oi­keis­ta na­ruis­ta ja an­nos­te­lee kään­teet nau­tit­ta­vas­ti. Brow­nin tyy­likkään hil­lit­ty jul­ki­si­vu mur­tuu ja ku­lis­sielämä pal­jas­taa al­taan ho­mei­set run­ko­ker­rok­set. Rin­nas­tuk­sin Head­hun­ters rii­suu kyy­ni­sen me­nes­tyjän il­ko­sil­leen. Pol­vil­leen pan­tu­na Brown jou­tuu ra­ken­ta­maan iden­ti­teet­tinsä uu­del­leen haak­si­rik­kou­tu­neen elämänsä pirs­tois­ta.
Ak­sel Hen­nie ei tur­haan ole Nor­jan su­per­julk­kis. Är­syttävän it­se­tie­toi­nen Ro­ger Brown viehättää en­sin sil­kal­la röyh­key­dellään, mut­ta kerää lo­puk­si yleisön em­pa­tiat hyl­kiök­si jou­tues­saan. Sa­mas­sa pie­nessä mie­hessä asuu sekä ko­peus että kos­ket­ta­vuus. Ro­ger pu­toaa kir­jai­mel­li­ses­ti poh­jal­le. Metsästäjästä tu­lee saa­lis ja pik­ku-Daa­vid jou­tuu tais­te­le­maan yli­ver­tais­ta Gol­ja­tia vas­taan.
Not­keas­ti Hen­nie osoit­taa muun­tau­tu­mis­ky­kynsä. Ker­ron­nan kaar­ta on nau­tin­to seu­ra­ta, kun pää­hen­kilön ole­mus pu­re­taan kuin maa­tus­ka­nuk­ke ja ra­ken­ne­taan sit­ten uu­del­leen: Ro­ger Brown pa­la pa­lal­ta. Mi­ten tuk­ka nuol­tu­na pur­jeh­ti­nut Ar­ma­ni-man­ne­kii­ni sel­viää, kun pas­ka is­kee pot­ku­riin?
Head­hun­ters esit­te­lee tee­man­sa näppäräs­ti ja lo­mit­taa tyyp­pi­hah­mo­tel­mat ja per­soo­nal­li­sem­mat luon­ne­ku­vat tai­ten rie­hak­kaak­si äi­tyvään toi­min­taan. Taus­ta­juon­ta ei ve­ny­tetä bond­mai­ses­ti maail­mal­le, vaan nyt ”g­lo­bal is lo­cal”: kau­pun­gin ja maa­seu­dun vas­tak­kai­na­set­te­lu riittää. Sur­rea­lis­tis­ta särmää löy­tyy niin siir­to­la­puu­tar­han puu­ceestä kuin ta­hal­laan ja va­hin­gos­sa vää­rinkä­si­te­tyistä hen­kilöl­li­syyk­sistä.
Roi­sia yllä­tyk­siä, äk­kikäännök­siä ja ve­ritöitä­kin löy­tyy elo­ku­vas­sa jo­ka kul­man ta­kaa. Viit­teitä on otet­tu Quen­tin Ta­ran­ti­non fil­mi­ta­ri­nois­ta siinä mie­lessä, että elo­ku­van alus­sa ei voi ar­va­ta, mi­hin kaik­ki joh­taa. Ro­ger Brown jou­tuu myl­ly­tyk­seen ja ve­detään kö­lin al­ta. Ehkä odot­tai­si, että mies muut­tui­si mat­kal­la vielä enemmän­kin.
Mut­ta tot­ta kai lo­pus­sa pun­tit pan­naan ta­san ja yli­kin. Ai­na­kin Ro­ger Brown op­pii, et­tei ky­se ole mie­hen puut­tu­vis­ta sen­teistä, vaan hen­ki­sestä ryh­distä. Ja on­han se sisäi­nen kau­neus­kin ihan aliar­vos­tet­tua.
Kon­na­puo­lel­la Head­hun­ters on kaa­va­mai­sim­mil­laan. Te­hoa­gent­ti on te­hoa­gent­ti – ei sen kum­mem­paa. Myös lop­pu­rat­kai­su on tur­han mut­ki­kas, toi­saal­ta silmänkääntö­temp­pu­na help­po­hin­tai­nen. Vii­me met­reillä Head­hun­ters sor­tuu tur­haan se­lit­te­lyyn ja ku­vien si­lit­te­lyyn. Ihan jo­kais­ta sol­mua ei tar­vit­si­si sol­mia näin siis­tis­ti sy­keröl­le.
Mut­ta ai­ka vas­tus­ta­ma­ton fil­mi Head­hun­ters sil­ti on – vaik­kei koi­ran­koh­te­lui­neen ihan so­vi­kaan val­ta­kun­nal­li­sen Eläin­ten vii­kon elo­ku­vak­si. Vir­kistävää nähdä he­ti ruot­sa­lai­sen Pe­don jäl­jillä -fil­min jäl­keen toi­nen mai­nio poh­jois­mai­nen ri­ko­se­lo­ku­va — eikä ai­na niitä sisä­siis­tejä ame­rik­ka­lai­sia. (HB)
14/10/2011

Tekijät

Ohjaaja: Morten Tyldum
Pääosissa: Aksel Hennie Nikolaj Coster-Waldau Synnove Macody Lund Eivind Sander
Tarina: Lars Gudmestad Ulf Ryberg (Jo Nesbon romaanista Kukkulan kuningas)
Kuvaus: John Andreas Andersen

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy