Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Revolutionary Road

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 208349  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ca­sab­lan­cas­sa Bo­gar­tin ja Berg­ma­nin ero­tes­sa heil­le jäi muis­tot Pa­rii­sis­ta.

Ca­sab­lan­cas­sa Bo­gar­tin ja Berg­ma­nin ero­tes­sa heil­le jäi muis­tot Pa­rii­sis­ta. Tuo ro­mant­ti­nen on­ne­la on nuo­ren­pa­rin haa­vee­na myös Ric­hard Ya­te­sin vuon­na 1961 il­mes­ty­nee­seen, äs­kettäin suo­men­net­tuun klas­sik­ko­ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Re­vo­lu­tio­na­ry Road. Mut­ta Pa­rii­sin toi­veet jäävät täyt­tymättä ja ra­kas­ta­vai­set kar­ko­te­taan ame­rik­ka­lai­sen unel­man lu­va­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta.
50-lu­kua elävän Ap­ri­lin ja Fran­kin tra­ge­dian sie­me­net ovat tun­nis­tet­ta­via. Häissähän meillä­kin tä­dit to­tea­vat en­sin kir­kos­sa että ”­niin kau­nis pa­ri” ja sit­ten kak­ku­kah­veil­la, että ”­mut­ta kun sit­ten koit­taa se ar­ki”. Kyllä van­hem­mil­la oli help­poa, kun sai­vat tu­tun nai­da, mut­ta it­se jou­tuu ot­ta­maan ihan vie­raan. Kat­som­me­ko yh­dessä sa­maan suun­taan vai toi­siam­me kie­roon?
Re­vo­lu­tio­na­ry Roa­dis­sa haa­veet kaa­tu­vat jo­kapäiväi­siin pie­niin komp­ro­mis­sei­hin. On­ni on en­simmäi­nen uh­ri, kun rak­kau­den vaih­dan­ta­ta­lout­ta koh­taa en­sin pitkä­kes­toi­nen taan­tu­ma ja sit­ten py­syvä la­ma. Ka­te Wins­let ja Leo­nar­do Di­Cap­rio ovat nyt en­simmäistä ker­taa yh­dessä Ti­ta­nic-e­lo­ku­van jäl­keen. He näyt­te­levät en­tistä pa­rem­min, mut­ta up­poa­vas­sa lai­vas­sa tässä­kin ol­laan.
Al­ku­teok­sel­laan Ya­tes kri­ti­soi 50-lu­vun Yh­dys­val­to­jen so­peu­tu­mis­ta hin­nal­la millä hyvänsä tut­tuun ja tur­val­li­seen. Näköa­lat­to­man yh­den­mu­kais­tu­mi­sen pi­meänä puo­le­na kir­jai­li­ja pi­ti se­naat­to­ri Mc­Cart­hyn toi­si­na­jat­te­li­joi­den vai­no­ja. Re­vo­lu­tio­na­ry Road viit­taa ni­menä Ame­ri­kan val­lan­ku­mouk­sen luo­man va­pau­tu­mi­sen idean tärvää­mi­seen. Re­vo­lu­tio­na­ry Road on se ka­tu, jol­la asuu Frank ja Ap­ril Whee­le­rin per­he, 50-lu­vun Yh­dys­val­lat pie­nois­koos­sa.
Ap­ri­lin ja Fran­kin oma­ko­ti­ta­lo tun­tuu pi­par­kak­kuon­ne­lal­ta, mut­ta muut­tuu van­ki­lak­si. Jättämällä kaik­ki ja viemällä per­he Pa­rii­siin, voi­tai­siin aloit­taa alus­ta, to­teut­taa nuo­ruu­den haa­veet ja pe­las­taa liit­to. Ovat­han Ap­ril ja Frank vas­ta kol­men­kym­me­nen.
Mut­ta sit­ten tu­lee se ar­ki. Frank jou­tui­si elämään ul­ko­mail­la vai­mon sii­vellä, mikä hä­nen ystä­vistään ja työ­to­ve­reis­taan tun­tuu epä­mie­hekkäältä. Sitä pait­si Fran­kin tie­to­ko­ne­fir­man po­mo ihas­tuu nuo­rem­man ideoi­hin ja ylen­nys oli­si tie­dos­sa. Isom­mal­la ra­hal­la saa­tai­siin isom­pi ta­lo per­heen­lisäystä aja­tel­len. Isom­pi on­ni lä­hiössä!
Pa­ri­suh­teen ki­pu­pis­teitä
Mut­ta ei se näin me­ne. Työssään tur­hau­tu­nut Frank on tot­tu­nut komp­ro­mis­sei­hin. Fir­man sih­tee­ri­tyttö on ly­hyt ir­tiot­to nor­meis­ta. Luo­pues­saan Pa­rii­sis­ta, pet­ty­nyt Ap­ril an­taa maan va­lua jal­ko­jen­sa al­ta heittäy­tymällä yh­den il­lan suh­tee­seen.
Mut­ta jä­tetään pa­hin ker­to­mat­ta. Riittää sa­noa, et­tei hap­py en­diä ole lu­vas­sa. Per­het­ra­ge­dia on Ku­ka pelkää Vir­gi­nia Wool­fin ai­ka­lai­nen ja Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­man su­kua. Rank­ka, pes­si­mis­ti­nen­kin tai­de voi ol­la puh­dis­ta­va ko­ke­mus, jo­ka syn­nyttää kat­so­jas­sa vas­ta­voi­man. Ehkä Re­vo­lu­tio­na­ry Road toi­mii kuin pe­las­ta­van pa­lohä­lyt­ti­men ää­ni. Eihän elämän pak­ko näin ole mennä?, tun­tu­vat Al­bee, Mil­ler ja Ya­tes ky­syvän.
Sam Men­des, Ka­te Wins­le­tin puo­li­so, on epä­ta­sai­nen oh­jaa­ja. Edel­li­nen me­nes­tys Ame­ri­can Beau­ty oli sa­man­kal­tai­nen ih­mis­suh­tei­den pet­ty­myk­siä ja elämän­tyy­lin oheis­va­hin­ko­ja ruo­ti­va ta­paus. Ta­ri­na on ker­to­mi­sen ar­voi­nen, näyt­te­lijät eri­no­mai­sia, ajan­ku­va koh­dil­laan. Vii­mei­nen aa­miai­nen on täy­del­li­nen koh­taus. Ko­ko­nai­suus on sil­ti tur­han siis­ti ja va­ro­vai­sen tai­ta­va, kuin epook­ki ja tee­ma kan­gis­tai­si­vat oh­jaa­jan il­mai­sua.
Fil­mi on kui­ten­kin kat­so­mi­sen ar­voi­nen. Ai­kui­nen ai­he tar­joaa lois­ta­via roo­le­ja näyt­te­lijöil­le, jot­ka oi­val­ta­vat ti­lai­suu­ten­sa. Ka­te Wins­let oli en­nen Lu­ki­jas­ta tul­lut­ta Os­ca­ria­kin ai­kan­sa par­haim­pia näyt­te­lijöitä, jo­ka va­kuut­ti jo en­simmäi­sessä suu­res­sa roo­lis­sa Pe­ter Jack­so­nin Tai­vaal­li­sis­sa olen­nois­sa. Wins­let on syvä ja tut­ki­ma­ton Ap­ri­li­na, pe­lot­ta­va­kin nai­se­na, jo­ka toi­vos­ta luo­pues­saan tart­tuu lä­himpään mie­heen ja suun­taa kuo­le­man­tans­siin.
Di­Cap­rio on vuot­ta van­hem­pi kuin Wins­let, mut­ta näyttää nuo­rem­mal­ta. Ikui­nen poi­kuus ja täh­den lei­ma on ra­si­te. Sil­ti Frank Whee­ler on Di­Cap­rion kär­ki­roo­le­ja. Siinä Mar­lon Bran­don ja De Ni­ron kal­tais­ten ihan­tei­den hie­noi­nen myötäi­ly ei tun­nu enää vai­vaan­nut­ta­val­ta, vaan kan­ta­val­ta van­hem­pien su­ku­pol­vien ver­tais­tuel­ta. Di­Cap­rion par­haat päivät ovat edessä.
Hul­lu­na to­tuu­den­tor­ve­na hä­kel­lyttää Os­car-eh­dok­kuu­den saa­vut­ta­nut Mic­hael Shan­non. Sähkös­hok­ki­hoi­dois­sa rik­ki rap­sah­ta­nut ma­te­maa­tik­ko nä­kee Ap­ri­lin ja Fran­kin val­hei­den lä­pi. Unel­man kel­kas­ta pu­don­neen ei tar­vit­se miel­lyttää enää ketään, jo­ten hän is­kee es­toit­ta puos­ka­rin puuk­kon­sa pa­ri­suh­teen ki­pu­pis­tee­seen.
Toi­vot­ta­vas­ti Ya­te­sin kir­jas­sa Whee­le­rin per­he on ko­ko­nai­se­na läsnä. Re­vo­lu­tio­na­ry Roa­dil­la lap­set on sii­vot­tu tyys­tin äiskän ja iskän kär­vis­te­lyn al­ta pois. (HB)
27/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy