Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Unbreakable - Särkymätön

Unbreakable 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2001Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sar­ja­ku­va­san­ka­rei­hin poh­jau­tu­vat elo­ku­vat eivät kuu­los­ta lu­paa­vil­ta.

Sar­ja­ku­va­san­ka­rei­hin poh­jau­tu­vat elo­ku­vat eivät kuu­los­ta lu­paa­vil­ta. M. Night Sha­ma­lyan me­nee roh­keas­ti pi­temmäl­le ja so­vel­taa kais­tapäi­siä su­per­san­ka­ri­teo­rioi­ta ar­kielämään. Unb­rea­kab­le – Sär­kymätön on ar­vo­kas lisä ”­ko­dik­kaan kau­hun” la­ji­tyyp­piin.
S­ha­ma­lya­nin fil­mi­silmästä va­kuut­taa uu­des­taan. On­nis­tu­nut Kuu­des ais­ti pa­ni aa­vis­ta­maan, et­tei lys­ti tähän lo­pu. Uu­tuu­den­kin ta­ka­na on vä­li­neensä hal­lit­se­va ja oman tyy­linsä löytä­nyt tun­nel­mien tai­ta­ja. Ta­ri­nas­ta taas: hölmöhän ei ole se, jo­ka nar­raa…
Oh­jaa­ja kat­se­lee maail­maa toi­sin kuin val­tao­sa Hol­lywoo­din am­mat­ti­lai­sis­ta. Sär­kymätönkään ei juu­ri tur­vau­du toi­min­taan tai räjäh­dyk­siin. Sha­ma­lyan on pa­ra­nor­maa­lien viih­dejännä­rei­den Berg­man, jon­ka hah­mot liik­ku­vat kuin unes­sa ja pu­hu­vat tois­ten­sa ohi. Jouk­ko­koh­tauk­sia ei tar­vi­ta: yh­den tai kah­den näyt­te­lijän läsnäo­lo riittää, kun ka­me­ra kul­kee kuin aja­tus.
Il­mai­suaan yhä as­keet­ti­sem­mak­si rii­su­va Bru­ce Wil­lis esittää Da­vid-ni­mistä tur­va­miestä, jo­ka sel­viy­tyy ai­noa­na hen­kiin jää­neenä ju­naon­net­to­muu­des­ta. Ta­pah­tu­ma herättää mie­hen ih­met­te­lemään koh­ta­loaan ja kääntää kuo­leu­tu­neen per­he-elämän­kin uu­del­le ural­le.
Ko­di­kas­ta kau­hua
O­ma­laa­tui­nen sar­ja­ku­va­gal­le­ris­ti Eli­jah (Sa­muel L. Jack­son) kiin­nos­tuu ta­pauk­ses­ta. Sar­jisf­riik­ki et­sii Da­vi­dis­ta sie­lun­vel­jeä ja ha­luaa aut­taa häntä löytämään it­sensä ja kut­su­muk­sen­sa. Kel­paa­ko Da­vid su­per­san­ka­rien seu­raan? Ja mikä on hä­nen Akil­leen kan­tapäänsä?
Sär­kymätön ja Kuu­des ais­ti ovat vii­me vuo­sien ”­hi­taim­pia” ame­rik­ka­lais­fil­mejä. Koh­tauk­sis­ta ei ole kii­re min­nekään. Pie­net asiat saa­vat ar­vaa­mat­to­man mer­ki­tyk­sen. Sha­ma­lyan ei vuo­rot­te­le to­tu­tus­ti jän­ni­tystä ja pur­kauk­sia. Hän la­taa odo­tuk­sia jak­son toi­sen­sa pääl­le, kun­nes kup­pi vuo­taa kuin pa­kos­ta. Asial­la on var­tee­no­tet­ta­va elo­ku­van­luo­ja, kun­non ”au­teur”, jo­ka ir­rot­taa va­li­tus­ta ve­si­tee­mas­ta dra­ma­tiik­kaa mit­ta­kaa­val­la ui­ma-al­taas­ta kyy­ne­liin.
S­ha­ma­lyan on toi­mi­nut myös elo­ku­van­sa kä­si­kir­joit­ta­ja­na ja tuot­ta­ja­na. Ku­ten Kuu­des ais­ti, myös Sär­kymätön tut­kii per­heen sisäistä dy­na­miik­kaa. Jo­ka ei piit­taa ta­ri­noi­den tai­pu­muk­ses­ta mys­ti­syy­teen, jou­tuu myöntämään, että ar­jen tark­kaa­ja­na Sha­ma­lyan on selvänä­kijä. (HB)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy