Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hobitti – odottamaton matka

The Hobbit: An Unexpected Journey 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 183 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DYS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044370461

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Andy Serkisin ja digivelhojen Klonkku on Hobitissa parhaimmillaan.
Andy Serkisin ja digivelhojen Klonkku on Hobitissa parhaimmillaan.
Vanhoja ystäviä. Ian McKellen on korvaamaton Gandalf.
Vanhoja ystäviä. Ian McKellen on korvaamaton Gandalf.
Thorin Tammikilpi (Richard Armitage) johtaa kääpiöitä.
Thorin Tammikilpi (Richard Armitage) johtaa kääpiöitä.
Ensimmäinen hobitti on verkkaista, mutta nautittavaa matkantekoa Yksinäisille vuorille.
Ensimmäinen hobitti on verkkaista, mutta nautittavaa matkantekoa Yksinäisille vuorille.

Elokuva

J.R.R. Tol­kie­nin ta­ru­jen ja en­nen kaik­kea Pe­ter Jack­so­nin niistä te­ke­mien elo­ku­va­ver­sioi­den ystä­vien odo­tus pal­ki­taan jäl­leen.

J.R.R. Tol­kie­nin ta­ru­jen ja en­nen kaik­kea Pe­ter Jack­so­nin niistä te­ke­mien elo­ku­va­ver­sioi­den ystä­vien odo­tus pal­ki­taan jäl­leen. Ho­bit­ti il­mes­tyi 3D-ver­sio­na keväällä 2013 ja rei­lun puo­len vuo­den päästä tar­jol­le saa­puu to­si­fa­nien eni­ten odot­ta­ma, pi­den­net­ty 2D-ver­sio. Ta­ru sor­mus­ten her­ras­ta –t­ri­lo­gias­ta poi­ke­ten Ho­bi­tin Ex­ten­ded edi­tion sisältää vain mur­to-o­san lisä­mi­nuut­te­ja, mut­ta pa­ran­taa edeltä­jiensä ta­paan elo­ku­van dra­ma­tur­gian su­ju­vuut­ta mit­taan­sa enemmän.
Nyt lisä­mi­nuut­te­ja on vain 13, mut­ta jo se­kin muut­taa pal­jon. En ni­mittäin oli­si kel­puut­ta­nut teat­te­ri­ver­sio­ta neljän täh­den kas­tiin. Syynä oli tri­lo­gias­ta poi­ken­nut tun­nel­ma. Aiem­pia elo­ku­via lei­man­nut tyy­lik­kyys oli vaih­tu­nut ai­ka­moi­seen koh­kaa­mi­seen.
En myöskään pitä­nyt siitä, että lähtö­koh­ta oli muut­tu­nut Dis­neyn, Geor­ge Lu­ca­sin ja Ste­ven Spiel­ber­gin ereh­dys­ten suun­taan. Toi­sin sa­noen las­ten ja nuor­ten ko­sis­ke­le­mi­nen koet­tiin niin tär­keäk­si, että alet­tiin suo­sia ai­kui­sen kat­so­jan vie­ras­ta­maa sa­la­ma­leik­kaus­ta ja jär­jen ylittä­viä toi­min­ta­koh­tauk­sia. Myös Ra­da­gast Rus­kean hah­mo ja hii­sien ku­nin­gas tun­tui­vat epäon­nis­tu­neil­ta luo­muk­sil­ta.
Pi­den­net­tynä ver­sio toi­mii pal­jon jou­he­vam­min, jo­ten epä­koh­dat an­taa yllättävän hel­pos­ti an­teek­si. Muu­ta­mil­la mi­nuu­teil­la saa­daan le­vo­ton­ta tun­nel­maa hil­lit­tyä ko­ko­nai­suu­des­sa.
Sinänsä uu­det koh­tauk­set eivät ole mieltä mul­lis­ta­via. Tär­keimmät ovat muun muas­sa seu­raa­vat: pik­ku-Bil­bon ja Gan­dal­fin en­si­koh­taa­mi­nen, Smaug-lo­hikäär­meen entrée, kää­piöi­den ja hal­tioi­den skis­man taus­taa, Ri­ven­del­lin il­lal­li­nen (kää­piöt ih­met­te­levät ve­gaa­ne­ja, leik­kivät ruoal­la, ”­homp­pe­li­hal­tia”-koh­taus), seu­rue na­kui­lee suih­kuläh­teessä ja Sa­ru­man spe­ku­loi sor­muk­sil­la. Ri­ven­del­lin koh­tauk­siin on ri­pol­tel­tu mui­ta­kin osu­via pik­kupät­kiä. Oma osan­sa on kol­mel­la uu­del­la lau­lul­la, kos­ka ly­rii­koi­den mer­ki­tys kai­kis­sa al­ku­peräi­sissä kir­jois­sa oli tär­keä. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Kolmella levyllä. Kahdelle ekstralevylle on tallennettu kommenttiraita ja ennen kaikkea kolme laadukasta dokumenttia (563 min.). Näistä ensimmäinen Michael Pellerinin ohjaama neljä ja puoli tuntinen on kaikkien aikojen making of, joka syväluotaa toimintaelokuvan tekoa pieniä yksityiskohtia myöten, mutta osaa liikuttaa ja naurattaa katsojaansa. Oli myös hauska huomata, että Jackson on hankkinut kokoelmiinsa Chitty Chitty Bang Bang –auton, jonka taustaa ei ainakaan 1960-luvulla syntyneellä tarvitse selvittää. (PS)
17/11/2013
17/11/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy