Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

After Earth

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160317670

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

S­ci­fin ja pe­rio­did­raa­man viehä­tyk­sessä on pal­jon yh­teistä ja kai­ke­ti pal­jon sa­maa kuin en­nen van­haan lai­vas­toon liit­ty­mi­sessä, sillä kaik­ki nämä vievät uu­siin en­nennä­kemättö­miin maail­moi­hin ja ti­lan­tei­siin.

S­ci­fin ja pe­rio­did­raa­man viehä­tyk­sessä on pal­jon yh­teistä ja kai­ke­ti pal­jon sa­maa kuin en­nen van­haan lai­vas­toon liit­ty­mi­sessä, sillä kaik­ki nämä vievät uu­siin en­nennä­kemättö­miin maail­moi­hin ja ti­lan­tei­siin. Fan­tas­ti­set miljööt ja to­tu­tus­ta poik­kea­vat pe­lisäännöt tar­joa­vat par­haim­mil­laan her­kul­li­set puit­teet elo­ku­val­le ja kat­so­jal­le vir­kistävän pa­ko­mat­kan kai­kes­ta ar­ki­ses­ta. Näin käy myös tämän elo­ku­van al­ku­met­reillä.
E­lo­ku­va esit­te­lee ka­tast­ro­fin jäl­kei­sen maail­man, jo­ta asut­ta­va siir­to­lais­kun­ta on tässä nähtävän yh­den per­heen esi­mer­kin pe­rus­teel­la omak­su­nut spar­ta­lai­sen asen­teen elämää ja ava­ruu­so­lioi­den aset­ta­maa uh­kaa koh­taan. Isät ovat kylmä­kis­koi­sia so­ti­lai­ta, äi­dit em­paat­ti­sia ko­din kul­ma­ki­viä ja po­jat ha­lua­vat ti­lai­suu­den kas­vaa isok­si. Tu­le­vai­suu­den maail­maa lei­maa pel­ko ja haa­voit­tu­vuus, ja tämä nä­kyy myös sen ark­ki­teh­tuu­ris­sa yllättävällä ta­val­la: ajan ark­ki­teh­tuu­ri ot­taa vai­kut­tei­ta be­duii­ni­tel­tois­ta ja na­no­tek­no­lo­gias­ta luo­dak­seen omin­ta­kei­sen ohui­siin kal­voi­hin pe­rus­tu­van ra­ken­nus­tyy­lin. Kal­vot nä­kyvät pait­si ra­ken­nuk­sis­sa myös vaat­teis­sa — ja hu­vit­ta­vas­ti myös ava­ruu­sa­luk­seen is­tu­te­tus­sa nor­sun virt­sa­ra­kos­ta teh­dyssä telt­ta­ves­sas­sa. Ko­ko­nai­suus ei ai­van va­kuu­ta, mut­ta aja­tus­leik­kinä miljöö on lu­paa­va.
Va­li­tet­ta­vas­ti po­si­tii­vi­nen an­ti kui­ten­kin jää tähän. Hätäi­ses­ti loih­dit­tu maail­ma pu­ser­re­taan pelkäk­si taus­ta­ta­pe­tik­si ja kai­ken huo­mion saa me­kaa­ni­nen ai­kuis­tu­mis­riit­ti, jos­sa ava­ruu­sa­jan par­tio­poi­ka pää­see lä­hes­tymään etäistä isäänsä ja ot­ta­maan mit­taa pe­lois­taan kes­kellä esi­his­to­rial­lis­ta leik­ki­puis­toa. Kaik­ki elo­ku­van pel­koa ais­ti­vis­ta ör­keistä Tol­kie­nin ta­ru­ja muis­tut­ta­vaan fi­naa­liin on ra­ken­net­tu tämän rii­tin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si, eikä tätä me­ka­niik­kaa pei­tellä ta­va­no­mai­sel­la draa­ma­kuor­ru­tuk­sel­la. Isän tehtävä on tar­jo­ta kas­vuympä­ristö ja kaik­ki neu­vot, mut­ta rat­kai­sut ovat lo­pul­ta po­jan kä­sissä — ja tämän sa­no­man elo­ku­va pu­ris­taa ää­rim­mil­leen lu­kit­se­mal­la isän ra­dio­pu­he­li­men päähän.
E­lo­ku­vaa vai­vaa ai­van sa­ma hen­gettö­myys ja kroo­ni­nen kaa­va­mai­suus kuin M. Night Shya­ma­la­nin elo­ku­vaa "La­dy in the Wa­ter". Ta­ri­nas­sa pe­lin­ra­ken­ta­ja tietää kaik­ki säännöt ja luet­te­lee niitä kat­so­jal­le tar­peen mu­kaan il­man, että kat­so­ja kos­kaan tietää riittäväs­ti liit­tyäk­seen pe­liin mu­kaan. Nyt Will Smith is­tuu ko­men­to­tuo­lis­sa ja la­te­lee kylmäs­ti oh­jei­ta po­jal­leen Ja­den Smit­hil­le, jon­ka tehtävä on juos­ta pis­teestä toi­seen ja löytää ai­kui­nen minänsä. Mo­lem­mat Smit­hit osaa­vat tun­nus­tet­ta­vas­ti näy­tellä, mikä käy il­mi isä-poi­ka-pa­ri­val­ja­kon aiem­mas­ta yh­teisp­ro­jek­tis­ta "On­nen pot­ku­ja", mut­ta tässä ker­ron­ta ki­ristää vie­te­rin niin tiu­kal­le, että kaik­ki elämä tih­kuu pois hah­mois­ta ja jän­ni­tys ka­toaa se­kin su­van­to­jen se­kaan.
"La­dy in the Wa­ter" oli spon­taa­ni mie­le­nyh­tymä, jo­ten yllä­tys on suu­ri kun jäl­kikä­teen sel­viää, että Shya­ma­la­nil­la oli kuin oli­kin sor­men­sa pe­lissä oh­jaa­ja­na ja yh­tenä kä­si­kir­joit­ta­jis­ta. Al­ku­peräi­nen im­puls­si ta­ri­naan on tul­lut Will Smit­hiltä, mut­ta kuo­si, jar­gon ja hah­mot ovat pa­ten­toi­tua Shya­ma­la­nia. Elo­ku­vat "Kuu­des ais­ti", "Kylä" ja "Signs" maail­mal­le tar­joil­lees­ta mie­hestä on nyt tul­lut niin jämähtä­nei­den ja kolk­ko­jen ta­ri­noi­den ker­to­ja, että maest­ron ni­meä täy­tyy et­siä kan­si­teks­teistä suu­ren­nus­la­sin kans­sa. Eikä syyttä, sillä täl­le mie­hel­le ei to­dennäköi­ses­ti enää pitäi­si an­taa oh­jaa­jan man­daat­tia yhtään sen enempää kuin Geor­ge Lu­ca­sil­le­kaan.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni. Sisällöltään mielikuvituksekas kuva on värikylläinen ja vaivattoman erotteleva. Kolkko ääniraita luottaa Will Smithin monotooniseen ääneen ja toismaallisiin luontoääniin. Efektisirkusta on tarjolla keskimääräisen kotiteatterin tarpeisiin, mutta anti voisi olla paljon iskevämpää. James Newton Howardin musiikkiraita väläyttelee kynsiään hetkittäin, mutta ontuu kokonaisuutena sekin.

Ekstrat

Suppeissa ekstroissa lupsakka kooste isistä ja pojista (9 min.), vaihtoehtoinen alkuanimaatio (2 min.), näpsäkkä montaasi kuvaustunnelmista (5 min.), näytönsäästäjäksi paketoitu montaasi kuvauspaikoista (5 min.) ja koosteet elokuvan maailman luomisesta (12 min.) ja esivisualisoinneista (yht. 15 min.). Smithin dynastian varassa toimivissa koosteissa on eloa ja lämpöä roimasti enemmän kuin itse elokuvassa. (IJ)
07/11/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy