Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Rosso

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1985Kesto: 73 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen Anamorrfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
  EAN: 6416548360119

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ros­so kuu­luu eittämättä road mo­vie –­gen­ressä kult­ti­luok­kaan.

Ros­so kuu­luu eittämättä road mo­vie –­gen­ressä kult­ti­luok­kaan. Bo­hee­mi lähtö­koh­ta aut­toi: oh­jaa­ja ha­lu­si käyttää jää­kaa­pis­ta löy­ty­neet fil­minpätkät, jo­ten koh­tauk­set to­teu­tet­tiin ka­set­tien tar­joa­mien met­rien mu­kaan. Hie­man Hitch­coc­kin Köy­si-e­lo­ku­van ta­paan Ros­so lei­kat­tiin pe­riaat­tees­sa jo ku­vat­taes­sa.
Ta­ri­na­kin toi­mii. Al­ko­ho­li­soi­tu­nut ja ural­laan epäon­nis­tu­nut si­si­lia­lai­nen tap­pa­ja (Ka­ri Väänä­nen) pan­naan kei­kal­le Suo­meen, missä sel­viää koh­teen ole­van en­ti­nen tyttöystävä. Ros­so ta­paa tämän pik­ku­vel­jen (mai­nio Mart­ti Syrjä), jon­ka kans­sa aloi­te­taan et­sintä­ret­ki Poh­jan­maan la­keuk­sil­le.
Ny­ky­kat­san­nos­ta Ros­so on en­na­koi­va elo­ku­va yh­den­tyvästä Eu­roo­pas­ta. Näin sillä­kin uhal­la, että ko­ko kä­si­te on kli­see. Mut­ta kaik­ki löy­tyy täältä: suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin sil­loi­nen um­pi­nai­suus ja ohuus, kan­so­jen näennäi­nen eri­lai­suus, myös eri­lai­suu­den sie­to.
E­lo­ku­va to­teu­tet­tiin käytännössä ita­liak­si. Nuo­ri Väänä­nen opet­te­li kie­len niin­kin hy­vin, että fil­mi­fes­ti­vaa­leil­la si­si­lia­lai­set ih­met­te­livät, mik­si pääo­saan pal­kit­tiin sar­di­nia­lai­nen, vaik­ka ai­don mur­teen omaa­via näyt­te­lijöitä oli­si löy­ty­nyt.
O­ma lu­kun­sa ovat Si­si­lias­sa teh­dyt har­vi­nai­sen toi­mi­vat jouk­ko­ku­vauk­set. Esi­mer­kik­si to­ri­koh­tauk­set to­teu­tet­tiin pii­lo­ka­me­ral­la, jot­ta vä­ki­jou­kon käyttäy­ty­mi­nen näyttäi­si luon­te­val­ta. Ku­vaus­lu­pia­kaan ei ky­sel­ty. Ros­so on oi­va esi­merk­ki oh­jaa­jan­sa lois­ta­vis­ta tuo­tan­nol­li­sis­ta voi­ma­va­rois­ta.
Ros­sos­sa myös ker­ron­nan sisältö on­nis­tui. On ni­mittäin ai­ka­moi­nen saa­vu­tus yh­distää Dan­ten sentään pian 700 vuot­ta van­han Ju­ma­lai­sen näy­telmän vii­te­ke­hys ja ru­noel­mat gangs­te­ri­ta­ri­naan.
Näin­kin kor­kea­kult­tuu­ri­nen taus­ta loi yh­tei­sen muis­ti­ku­van po­pu­laa­riin suo­ma­lai­seen tie­toi­suu­teen, kun pää­hen­kilöt lau­la­vat duo­na ”­So­no ita­lia­no/O­len suo­ma­lai­nen” ame­rik­ka­lai­sen au­ton yh­tenäi­sellä etu­pen­killä.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva näyttää jopa yllättävän tarkalta, sillä kyseessä oli halpatuotanto kaikkiaan kuuden hengen tiimillä näyttelijät mukaan luettuina. Selkeä monoääni. Ekstroissa 20 min. ohjaajan haastattelu, traileri ja biografia. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy