Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Kulman pojat

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2012Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Kulman poikien kunniajäsenenä Lotta Kaihua
Kulman poikien kunniajäsenenä Lotta Kaihua
Eero Ritala ja Joonas Saartamo taktiikkapalaverissa
Eero Ritala ja Joonas Saartamo taktiikkapalaverissa
Jussi Vatanen juhlakaluna
Jussi Vatanen juhlakaluna
Eero Ritala, Ville Tiihonen ja Antti Väre tiskin takana
Eero Ritala, Ville Tiihonen ja Antti Väre tiskin takana

Elokuva

B­ron­son Clu­bia ei voi moit­tia yri­tyk­sen puut­tees­ta.

B­ron­son Clu­bia ei voi moit­tia yri­tyk­sen puut­tees­ta. Vii­me vuo­si­na tuo­tan­toyh­tiöltä on näh­ty Sau­na, Rein­deers­pot­ting, Vei­ja­rit, Elo­kuu, El­la & Alek­si sekä mui­ta pie­nen bud­je­tin fik­tioi­ta. Tu­lok­set ovat vaih­del­leet, mut­ta nyt näyttää pa­rem­mal­ta. Sekä äs­kettäin en­si-il­las­sa ol­lut Sa­mu­li Val­ka­man hil­li­tyn ke­peä Hul­lu­na Sa­raan että Tep­po Ai­rak­si­sen räväkkä Kul­man po­jat lu­pai­le­vat omal­ta osal­taan, että Suo­mes­sa­kin on löy­tymässä osaa­mis­ta ro­mant­ti­sen ko­me­dian sa­ral­ta.
Kul­man po­jat on is­keväs­ti kä­si­kir­joi­tet­tu, jous­ta­vas­ti ku­vat­tu ja eri­no­mai­ses­ti näy­tel­ty ka­ve­ri­ko­me­dia iki­nuo­ris­ta fu­tis­fa­neis­ta. Pe­livä­li­ne ja vi­her­kenttä vetävät pal­lo­poi­kia puo­leen­sa – ai­na­kin kat­so­ji­na ja kan­nat­ta­ji­na. Pol­vi­hou­sui­set penk­kiur­hei­li­jat ovat hen­keen ja ve­reen pik­ku­pai­kan oman jouk­kueen, Kul­man pal­lon, mie­hiä.
Ve­ri­vi­hol­li­se­na Kul­man pal­lol­la on kil­pai­le­va seu­ra AC Uni­ted, eten­kin sen saa­des­sa vah­vis­tuk­sen maa­jouk­kue­ta­son pa­luu­muut­ta­jas­ta, Tuuk­ka Tien­suus­ta. Tuu­kan roo­lis­sa Jus­si Va­ta­nen ka­ris­taa tyy­likkääs­ti har­teil­taan Pu­touk­sen sket­si­hah­mo­jen, Mr. Mal­lor­can ja Va­ra­mie­hen, hal­vat ma­nee­rit ja osoit­tau­tuu kel­po näyt­te­lijäk­si, jol­la on tu­le­vai­suu­des­sa hyvä sau­ma jo­pa ko­ko­nais­ta elo­ku­vaa kan­ta­viin pää­roo­lei­hin.
Kul­man poi­kien dy­na­mo on pie­nen po­jan yk­sin­huol­ta­ja Ko­men­ta­ja (e­ner­gia­pom­mi Joo­nas Saar­ta­mo), jo­ka ei kaih­da kei­no­ja vas­tus­ta­jan hen­ki­sessä ja tar­vit­taes­sa fyy­si­sessä­kin nu­jer­ta­mi­ses­sa. Ty­pe­rim­missä­kin tem­pauk­sis­sa Ko­men­ta­jaa pee­saa Sart­ti­la (tuo­re ja iloi­nen yllä­tys Jan­ne Ra­vi), lap­se­no­mai­nen iso mies, jon­ka bra­vuu­ri on jär­jes­tys­mies­ten lä­pi­pu­jot­te­lu na­ku­juok­su­na kentän hal­ki. Täy­den­nys­mie­henä huu­to­sa­kis­sa toi­mii Ter­ho (si­ni­silmäi­sen sym­paat­ti­sen, mut­ta vik­kelä­liik­kei­sen nuo­ru­kai­sen roo­lis­sa Ant­ti Vä­re). Ter­ho työs­ken­te­lee pik­ku­kau­pun­gin ai­noas­sa ur­hei­lu­kau­pas­sa ja elät­te­lee vielä täh­tiur­hei­li­jan haa­vei­ta, jot­ka van­hem­mil­ta ka­ve­reil­taan ovat jo haih­tu­mas­sa.
Ur­hei­luvä­li­ne­liik­keessä on suo­ja­työ­paik­ka myös mai­nion Ee­ro Ri­ta­lan esittämällä kes­kus­hen­kilö Pet­rillä. Pet­ristä tu­lee hie­man yllättäen­kin, kä­si­kir­joi­tuk­sen luon­te­vas­sa juok­su­tuk­ses­sa, elo­ku­van en­si­ra­kas­ta­ja hä­nen ihas­tues­saan pal­lo­kentän lai­dal­la pik­ku­jun­nu­ja val­men­ta­vaan Em­miin (roo­lis­sa jä­ri­syttävän hyvä Lot­ta Kai­hua). Kul­man pal­lon fu­tis­fa­nien jou­kos­sa epäi­lyk­sen ja jos­kus jär­jen­kin ääntä edus­taa ur­hei­lu­kau­pan esi­mies Ve­san­der (tul­kit­si­ja­na per­soo­nal­lis­ta kult­ti­hah­moa va­kuut­ta­vas­ti ko­koon työstävä Vil­le Tii­ho­nen). Ve­san­de­ril­ta ir­toaa Kul­man pal­lo­po­jil­le niin hy­viä kuin huo­no­ja­kin neu­vo­ja jo­ka tar­pee­seen ja usein il­man­kin. Mai­nio tyyp­pi, jon­ka ympä­ril­le voi­si ra­ken­taa toi­sen­kin ta­ri­nan.
Tep­po Hög­ma­nin ka­ruis­sa vi­deosä­vyissä mut­ta kui­ten­kin il­meikkään toi­mi­vas­ti ku­vaa­ma Kul­man po­jat ihas­tut­taa var­mas­ti mui­ta­kin kuin ur­hei­lu­hul­lu­ja. Nuor­ten ai­kuis­ten ja kes­ki-ikäis­ty­vien pe­li­poi­kien toi­lai­lut ovat ehkä junt­ti­mai­sia ja to­ki ne herättävät myötähä­peää. Mut­ta esittäjä­po­ru­kan kes­kinäi­nen ke­mia ja haus­kan­pi­to tart­tu­vat vä­ki­sin­kin jal­ka­pal­lo­kat­so­mos­ta myös elo­ku­va­teat­te­rin kat­so­moon.
En­si­ker­ta­lai­se­na oh­jaa­va Tep­po Ai­rak­si­nen on haa­li­nut ko­koon sport­ti­sen kentäl­li­sen näyt­te­lijöitä. Mui­den jat­kok­si lah­ja­kas Sa­mu­li Niit­tymä­ki te­kee il­meikkäin ve­doin vie­ras­jouk­kueen kan­nat­ta­jas­ta luon­teik­kaan ja muis­tet­ta­van si­vu­hen­kilön. Lämpöä ko­ti­jouk­kueen koh­tauk­siin tuo myös Ei­ja Ah­vo – eihän Joo­nas Saar­ta­mo näyt­te­li­si il­man äi­tiään.
Kä­si­kir­joit­ta­jia Jaak­ko Kajá­nia ja Ai­rak­sis­ta voi kiittää siitä, että ker­to­mus kas­vaa vaa­ti­mat­to­mis­ta lähtö­koh­dis­taan eri osa­siaan suu­rem­mak­si. Juo­nenkään­teet ovat ar­ki­sen leik­ki­siä, mut­ta yk­si­tyis­koh­dis­saan­kin täy­teläi­siä. Jo­kai­sel­la jak­sol­la ja vä­li­ku­val­la­kin on mer­ki­tys ja suh­de ta­ri­nan ko­ko­nai­suu­teen. Jou­ti­lai­ta ja jou­ta­via­kin hah­mo­ja lii­ku­tel­laan kieh­to­vas­ti. Vuo­ro­pu­he­lu on rons­kia, ri­kas­ta ja tauo­ton­ta. Mikä pa­ras­ta, ko­ko esittäjä­kaar­ti us­koo pähkäpäi­sim­piin­kin rep­liik­kei­hin kuin Sha­kes­pea­ren si­losä­kei­siin.
Poi­ka­mai­set kot­ko­tuk­set ovat Kul­man po­jis­sa tot­ta kai etu­si­jal­la, mut­ta Lot­ta Kai­huan Em­mi osoit­tau­tuu pait­si hyväk­si jätkäk­si, myös mie­sy­li­voi­maa vas­taan puo­len­sa pitäväk­si, it­sel­li­sek­si nais­hah­mok­si. Kai­huan ja Ee­ro Ri­ta­lan rai­kas­ta ra­kas­ta­vais­ten yh­teis­pe­liä on nau­tin­to seu­ra­ta. Kul­man po­jil­le jal­ka­pal­lo on herkkä kon­tak­ti­la­ji – ku­ten näyt­te­le­mi­nen­kin.
Kun ko­me­dial­la on vielä sydän pai­kal­laan ja elas­ti­nen kä­si­tys rak­kau­des­ta, on­nis­tuu Kul­man po­jat tuo­maan kesän ja nur­men tuok­sun tal­ven­kin kes­kel­le. Tom­mi Län­ti­sen tart­tu­va tee­ma­lau­lu Minä ja Ja­ri toi­mii täy­sillä juu­ri hel­lyttävässä hölmöy­dessään. (HB)
23/03/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy