Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Metsäjätti

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
PCM 2.0
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6418471078895

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Juu­riaan hil­jai­ses­ti hä­peävä ma­na­ge­ri pa­laa ko­ti­seu­dul­leen työ­nan­ta­jan­sa ison metsäjä­tin käs­kystä.

Juu­riaan hil­jai­ses­ti hä­peävä ma­na­ge­ri (Jus­si Va­ta­nen) pa­laa ko­ti­seu­dul­leen työ­nan­ta­jan­sa ison metsäjä­tin käs­kystä. Van­ha va­ne­ri­teh­das pitäi­si saa­da kan­nat­ta­maan pa­rem­min tai oi­keas­taan si­vuun ke­hi­tyk­sen tieltä, jot­ta pro­sen­tit voi­si hioa pa­ri de­si­maa­lia pa­rem­min koh­dil­leen. YT-neu­vot­te­lut ku­ris­ta­vat nyt kui­ten­kin miek­kos­ta ta­val­lis­ta enemmän, jo­ten juu­ret al­ka­vat vä­hi­tel­len ot­taa nis­ka­lenk­kiä kiil­to­ku­vau­nel­mis­ta.
Ta­ri­na on mie­len­kiin­toi­nen ja il­mes­ty­mi­sai­ka­naan taas yllättävän ajan­koh­tai­nen, mut­ta elo­ku­vaan mah­tuu myös har­mil­li­sen pal­jon tyhjäkäyn­tiä, pe­rus­sar­jan ör­vel­lystä ja edel­li­siä tah­dit­ta­via help­po­ja rat­kai­sui­ta. Elo­ku­van lu­kui­sat nuo­ruu­den ta­kau­mat ja tois­tu­va hu­ma­lai­nen ör­vel­lys Törmälän yössä mais­tu­vat kyllä elävältä ar­jel­ta, mut­ta ve­toa­vaa ta­ri­naa näistä ei tun­nu syn­tyvän. Hen­kilö­hah­mot to­ki avau­tu­vat ja hit­sau­tu­vat hi­taas­ti yh­teen tämän käy­te­tyn ajan myötä, mut­ta pääl­limmäi­nen vai­ku­tel­ma on sil­ti että ta­ri­naa ei oli­si muu­toin riittä­nyt ko­ko kes­ton kan­ti­mik­si. Ta­ri­naa kui­ten­kin oli­si riittä­nyt.
Ta­ri­na tun­tuu ihail­ta­van suo­ma­lai­sel­ta otan­nal­ta pik­ku­kau­pun­gin sydäntä uh­kaa­vas­ta vaa­ras­ta, jos­sa pesän­sel­vit­te­lijänä toi­mii vieläpä kau­pun­gin oma poi­ka. Ta­ri­na tun­tuu elo­ku­vis­ta tu­tul­ta, mut­ta sil­ti lä­himmät mie­leen tu­le­vat ver­ro­kit — Matt Da­mo­nin "P­ro­mi­sed Land", Geor­ge Cloo­neyn "Up in the Air" ja Ben Aff­lec­kin "Com­pa­ny Men" — osu­vat kar­tal­la kauas. Tältä poh­jal­ta elo­ku­val­la oli­si hyvä, oma ta­ri­nan­sa ker­rot­ta­va­naan. Juo­pon isän vä­rittämä lap­suus ja niin ikään al­ko­ho­lin ka­ta­ly­soi­ma yh­tei­se­lo uus­van­ho­jen työ­ka­ve­rei­den kans­sa lä­hi­ka­pa­kas­sa mais­tu­vat kaik­ki us­kot­ta­vas­ti elävästä elämästä luon­nos­tel­luil­ta. Muu­toin trip­pi ete­nee kui­ten­kin har­mil­li­sen pouk­koi­le­vas­ti kaik­kien kään­tei­den tul­les­sa ikään kuin rin­nak­kai­sel­ta ra­dal­ta elo­ku­van it­se kes­kit­tyessä vain ole­maan.
Ta­ri­nan lop­pu­pis­te on jat­ku­vas­ti liian il­mei­nen ja kli­sei­ses­ti pe­dat­tu, jot­ta elo­ku­va imai­si­si kun­nol­la mu­kaan­sa. Sil­ti juo­pon isän omil­leen jättämän po­jan kas­vus­sa ko­ko naa­pu­rus­ton san­ka­rik­si, ja vih­doin sen yh­dek­si jä­se­nek­si, on lo­pul­ta jo­ta­kin ke­vyen kos­ket­ta­vaa. Myös ta­pa, jol­la lo­pul­li­nen kään­ne­het­ki ku­va­taan on tuo­re. Nämä ovat kui­ten­kin tur­han ohui­ta ja ohi­kiitä­viä sat­tu­mia so­pas­sa.
E­lo­ku­van sa­no­man voi­nee tul­ki­ta po­si­tii­vi­sek­si. Juu­ril­la on enemmän pai­noar­voa kuin kylmällä pin­ta­liitä­mi­sellä. Sa­to­jen työ­paik­ko­jen ka­dot­tua voi teh­taan kraa­te­ris­sa syn­tyä uut­ta eloa pie­nen star­tu­pin muo­dos­sa. Elo­ku­va to­sin tun­tuu vähät­te­levän al­ku­peräi­sen teh­taan työl­listävää vai­ku­tus­ta sillä ku­vis­sa nä­kyy vain joi­ta­kin kym­me­niä työn­te­kijöitä, ja mel­kein sa­man ver­ran lu­pail­laan työl­lis­tyvän lo­pun star­tup-koh­tauk­ses­sa. Tämäkään ei kals­kah­da us­kot­ta­val­ta, mut­ta ai­na­kin vies­ti on oi­keaan suun­taan kan­nus­ta­va. Jos yhtä star­tup­pia seu­raa yh­deksän muu­ta voi lop­pu­tu­los ol­la­kin yh­teis­mi­tal­li­nen ja poh­ja jo­pa va­kaam­pi.
Kaik­kien trai­le­rin nos­tat­ta­mien odo­tus­ten jäl­keen tämä on sel­keä pet­ty­mys, jo­ka on enemmän kei­no­te­koi­nen kuin elävä.

Kuva

Terävä, mutta harmillisen tukkoinen kuva toistaa kromit viiltävästi, mutta hukuttaa liian ison osan yksityiskohdista mustemaisena vellovaan mustaan. Kuva näyttääkin tältä osin paljon paremmalta levyn ekstrojen klipeissä kuin itse elokuvassa. Väritoisto on kuitenkin formaatin puitteissa miellyttävän kylläistä ja kokonaisuus on valinnoissaan vakaa.

Ääni

Tavanomaista alemmas säädetty ääniraita saa odottamaan dynamiikan yläpään hyödyntämistä räjähtävästi. Dynamiikkaa myös löytyy, mutta sen käyttö musiikin ja dialogin välillä ei tunnu perustellulta. Paikoin ääniraitaa pitää dialogin vuoksi soittaa kovempaa kuin muutoin haluaisi ja lopulta sormi hamuaakin dialogin nostoa vahvistimen asetuksista. Muutoin kokonaisuus on elävä, hillityn energinen ja mukavan läsnäoleva. Äänimaisema myös ulottuu vetreästi takanaviin musiikiin ja tehosteiden avulla.

Ekstrat

Ekstroissa lyhyt making of (10 min.), musiikkivideo ja traileri. (IJ)
13/08/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy