Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rio Bravo

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1959Kesto: 141 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 51586EAN: 7321946142726

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hawks-wes­tern tyy­pil­li­sim­millään: jouk­ko eri­lai­sia mie­hiä pyr­kii yh­tei­seen rat­kai­suun sul­je­tus­sa ti­las­sa.

Hawks-wes­tern tyy­pil­li­sim­millään: jouk­ko eri­lai­sia mie­hiä pyr­kii yh­tei­seen rat­kai­suun sul­je­tus­sa ti­las­sa. Lu­te­ri­lai­nen mo­raa­li on tär­keintä: työt tehdään vii­mei­sen pääl­le, kun on ker­ran aloi­tet­tu.
Pe­riaat­tees­sa ky­seessä on ark­ki­tyy­pin ti­lan­ne. Pai­kal­li­nen kar­ja­pa­ro­ni ha­luaa va­paut­taa hult­tio­vel­jensä mur­ha­tuo­miol­ta, mut­ta pie­ni lain­val­vo­ja­ryhmä pistää tiu­kas­ti kam­poi­hin. Zin­ne­ma­nin She­rif­fistä poi­ke­ten pää­hen­kilö (John Way­ne) ei juu­ri­kaan pyydä apua, kos­ka ei ha­lua si­vul­lis­ten haa­voit­tu­van.
Si­vu­tee­moil­la elävöi­tetään pe­rus­toi­min­taa. Yk­si tär­keim­mistä on lop­pu­jen lo­puk­si yh­teisön tuo­mion vas­tai­nen, jos­ta voi vetää mie­li­ku­via kom­mu­nis­ti­vai­nois­ta kan­sa­lai­soi­keuk­siin ja ra­sis­miin, vaik­ka mek­si­ko­lai­sia ku­va­taan ste­reo­tyyp­pi­ses­ti.
Hal­vek­sit­ta­va juop­po (hie­no Dean Mar­tin) al­kaa nos­taa ar­vos­tus­taan yh­teisön sil­missä ryh­distäy­tymällä. Myös ram­pa kehä­raak­ki (mai­nio Wal­ter Bren­nan) osoit­taa tär­key­tensä oi­keas­sa pai­kas­sa. Kol­mas so­siaa­li­ses­ta ah­din­gos­ta nou­se­va on hui­ja­rin vai­mo­na lei­mat­tu kau­no­tar (An­gie Dic­kin­son), jon­ka luo­mi­ses­sa länkkä­reistä film noi­riin ja scien­ce fic­tio­niin hal­lin­neel­la le­gen­dal­la Leigh Brac­ket­til­le lie­nee ol­lut suu­ri kun­nia.
Rio Bra­von kat­soo mie­lellään mon­ta ker­taa. Ai­na löy­tyy jo­tain uut­ta am­men­net­ta­vaa. Vii­mei­sellä ker­ral­la ihai­lin jän­teväs­ti ra­ken­net­tua en­simmäistä koh­taus­ta, jos­sa she­rif­fi, juop­po ja mur­ha­mies koh­taa­vat. Ko­ko li­ki vii­den en­simmäi­sen mi­nuu­tin koh­taus to­teu­tet­tiin täy­sin il­man dia­lo­gia.
E­ri­kois­ta on myös se, että ai­kan nuo­ri­sotäh­den Ric­ky Nel­so­nin roo­li märkä­kor­vai­se­na pis­to­le­ro­na on­nis­tuu näin­kin hy­vin. Yleensähän poik­ki­tai­teel­li­set jul­ki­suus­tem­put eivät oi­kein on­nis­tu. Rio Bra­vo syn­tyi on­nel­lis­ten täh­tien al­la jo­pa tässä­kin suh­tees­sa.
Nos­tal­gis­ta on myös miet­tiä Clau­de Akin­sia Joe Bru­det­ten pa­his­roo­lis­sa. 1960-lu­vul­la syn­ty­neet muis­ta­vat hä­net en­nen kaik­kea te­le­vi­sion Rek­ka­kus­kit –­sar­jan (Mo­vin´On) John­ny Pruet­ti­na. Näyt­te­lijä te­ki mo­nia mer­kittä­viä si­vuo­sia klas­sik­koe­lo­ku­vis­sa. Tämän lisäk­si ai­na­kin Täältä ikui­suu­teen oli uran huip­pu­ja.

Kuva & ääni

Lajityyppinsä merkkipaaluna Rio Bravo inspiroi muitakin hyvä elokuvia (mm. Night of the Living Dead ja Assault on Precinct 13). Saattoipa tällä olla vaikutuksensa myös siihen, että teksasilainen voimabluesbändi ZZ Top teki 1970-luvulla Deguello-albumin. Deguello tarkoittaa kaulankatkaisu-musiikkia. Meksikolainen verilöylyä säestävä kappale nostettiin koko elokuvan kattavaksi musiikilliseksi linjaukseksi.

Ekstrat

Elokuvan kolmea versiota (DVD, DVD SE ja BD) verrattaessa vanhat arviot on syytä kääntää nurinniskoin. Kun vanhan Warnerin pahviselkäisen version värit tuntuivat vuosituhannen alussa ihmeen luonnollisilta, ne näyttävät nyttemmin perin pastellimaisilta. Kahden levyn erikois-DVD tarjoaa ylilämpimät värit. Mutta BD:ssä kaikki tuntuu olevan kohdallaan. Monoraita on soinut aina selkeästi ja tukevasti. Ekstroihin on tallennettu DVD SE:stä tutut sisällöt: John Carpenterin ja kriitikko Richard Schickelin kommenttiraita, traileri ja 55+33+9 min. dokumentit. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy