Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Viettelysten vaunu – kahden levyn erikoisjulkaisu

A Streetcar Named Desire - Special Edition 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1951Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 35123EAN: 7321944389321

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kun yleisö ryntä­si kat­so­maan Viet­te­lys­ten vau­nua teat­te­rei­hin, se is­ki hi­ki­sen ar­kielämän ta­kai­sin päin kas­vo­ja.

Kun yleisö ryntä­si kat­so­maan Viet­te­lys­ten vau­nua teat­te­rei­hin, se is­ki hi­ki­sen ar­kielämän ta­kai­sin päin kas­vo­ja. Jos iso­jen so­tien sä­vyttä­millä vuo­si­kym­me­nillä elä­neet ih­mi­set me­nivät elo­ku­viin, he en­nen kaik­kea ha­lu­si­vat nähdä jo­tain muu­ta kuin to­del­li­suut­ta. Elia Ka­za­nin oh­jaus vas­ta­si suu­rin piir­tein en­simmäistä sähkös­hok­kia.
Vaik­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat toi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­seen New Or­lean­siin, ase­tel­ma oli tut­tu jo­ka puo­lel­la Eu­roo­pas­sa­kin. Nuo­ret, ko­ti­rin­ta­man tai so­dan run­te­le­mat, ih­mi­set asui­vart huo­nois­sa olois­sa ja te­kivät li­kais­ta työtä li­kai­sis­sa teh­das­sa­leis­sa. Usein yh­dessä huo­nees­sa asui su­kua ja ystä­viä. Lä­heis­riip­pu­vai­suu­des­ta ei pu­hut­tu.
E­telän hii­pu­neen aris­tok­ra­tian kas­vat­ta­ma Blanc­he saa opet­ta­jan vi­ras­ta pot­kut epä­si­veel­li­sestä käytök­sestä, ja ot­taa yö­pai­kan sis­kon­sa tykönä. Vi­siit­ti venähtää vii­dek­si kuu­kau­dek­si, jo­ten sis­kon bru­taa­li avio­mies Stan­ley Kowals­ki me­nettää muu­ten­kin agg­res­sii­vi­se­na ros­kaväen edus­ta­jan mie­len­rau­han­sa.
Ten­nes­see Wil­liam­sin näy­telmä ker­too hei­kois­ta ih­mi­sistä, jot­ka jou­tu­vat tur­vau­tu­maan vah­voi­hin. Nämä taas vievät säih­kyllään psy­koo­siin.
E­lia Ka­za­nin oh­jaus pyr­ki avoi­mes­ti tois­ta­maan Ire­ne Mayer Selz­nic­kin teat­te­rip­ro­duk­tion elo­ku­va­na, mikä nä­kyy hyvässä ja pa­has­sa näyttämömäi­senä ja koh­taus­mai­se­na pol­jen­to­na. Näyt­te­lijöi­den suo­ri­tuk­set tu­le­vat kuin suo­raan sy­vistä ve­sistä. Var­sin­kin Bran­don ani­maa­li­suus nos­ti Hol­lywoo­din mieskä­si­tuk­sen uu­siin ulot­tu­vuuk­siin. Sa­mal­la t- ja wi­fe bea­ter -a­lus­pai­dat nou­si­vat kult­tie­si­neik­si, jot­ka vai­kut­ta­vat edel­leen nuo­ris­kult­tuu­ris­sa.
Näy­telmän al­ku­peräis­ni­mi ker­too osal­taan, kuin­ka eng­lan­nin kie­li tai­puu ai­van eri­ta­voin kuin suo­mi. Ku­ka te­ki­si kan­sa­kun­nan pa­hoin­voin­tia ku­vaa­van in­to­hi­mo- ja trian­ge­lid­raa­man ot­si­kol­la "rai­tio­vau­nu ni­meltään ha­lu".
Kun elo­ku­va sai Suo­men en­si-il­tan­sa tal­vel­la 1952, ai­kan­sa suo­men­ta­jat on­nis­tui­vat eri­no­mai­ses­ti ta­voit­ta­maan elo­ku­van tee­man. Eli viet­te­lyk­set ovat vain kuor­ru­tus­ta. Suu­rem­pi on ih­mi­sen pyr­ki­mys eteenpäin.

Kuva, ääni & ekstrat

Mustavalkokuva rakeutuu, roskautuu ja elää, joten siivoustyölle olisi tilausta. Myös ääniraita kumisee onttona. Kaikesta huolimatta hieno kokemus. Ekstroissa kommenttiraidalla Karl Malden ja tutkijoita, Kazanin trailerigalleria, Brandon koekuvaus Nuoreen kapinalliseen (5 min.), ohjaajan henkilökuva (76 min.), 16 min. poistettuja kohtauksia ja 84 min. dokumentit. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy